GJENNOMGANG: Ingen av de ideelle aktørene på fosterhjemsområdet vil få forlenget sine rammeavtaler, sier Bufdir-direktør Mari Trommald.
GJENNOMGANG: Ingen av de ideelle aktørene på fosterhjemsområdet vil få forlenget sine rammeavtaler, sier Bufdir-direktør Mari Trommald. Foto: Trond Solberg VG

Bufdir avslutter rammeavtaler med ideelle fosterhjemsleverandører

Publisert:
INNENRIKS

Direktoratet vil nå undersøke om rammeavtalene på fosterhjemsområdet kan være i strid med lovverket, og ingen av de ideelle vil få forlenget sine avtaler.

I 2012 inngikk Bufdir flere rammeavtaler om fosterhjemstjenester med elleve ideelle leverandører – aktører som ikke har som mål å tjene penger. Avtalene ble inngått på vegne av Bufetat, og hadde en totalverdi på opptil 1,5 milliarder kroner.

Varigheten var på seks år, med mulighet for forlengelse i ett år av gangen. Fristen for å bestemme om avtalene skulle forlenges var satt til tirsdag denne uken.

Mandag sendte imidlertid direktoratet et brev til alle de ideelle leverandørene. Her kommer det frem at ingen vil få forlenget avtalene, fordi de på flere punkter kan være i strid med regelverket.

– Vi ser at noe av det som ligger i rammeavtalene kan være problematisk, og det er behov for å gå gjennom disse avtalene, sier Bufdir-direktør Mari Trommald til VG.

VG har i år skrevet en rekke artikler om det private barnevernsmarkedet. Før sommeren sa Bufdir opp rammeavtalen med Fyrlykta, etter at det kom frem flere kritikkverdige forhold rundt stiftelsen.

I oktober skrev VG om hvordan en privat barnevernsaktør jobbet for den offentlige barnevernsvakten, og solgte barnevernstjenester for flere millioner kroner i samme område.

I ettertid har barne- og likestillingsminister Solveig Horne flere ganger tydeliggjort hva loven tillater når det gjelder barnevernskjøp.

Gransker ideelle aktører: Undersøker om flere har seilt under falskt flagg

Svekker kommunenes kontroll

Trommald opplyser at bakgrunnen for at rammeavtalene ikke blir forlenget er et brev Solveig Horne sendte til alle landets kommuner i oktober. I dette brevet presiserer statsråden hva kommunene kan overlate til private.

Her kommer det blant annet klart og tydelig frem at myndighetsutøvelse skal ligge hos kommunene, og at denne ikke kan delegeres eller legges til en privat aktør.

Ut ifra disse presiseringene peker Bufdir nå særlig på to punkter i dagens avtaler som er problematiske:

• Leverandørene inngår oppdragsavtale med fosterhjemmene.

• Avtalene gir leverandøren et helhetlig ansvar for veiledning av fosterhjemmet.

Direktoratet mener nå at det er behov for en grundig vurdering av hvordan private leverandører benyttes til veiledning av fosterhjem fremover.

«Når en ideell eller privat leverandør gis et helhetlig ansvar for veiledning, vil det være leverandøren og ikke kommunen som har førstehånds informasjon om barnets utvikling og behov. Kommunens reelle styring og kontroll over barnets situasjon i fosterhjemmet vil dermed være svekket», skriver de i brevet.

SV om ulovlige barnevernskjøp: – Horne har sviktet i fire år

– Ingen barn vil bli flyttet

Rammeavtalene står for omtrent 30 prosent av Bufetats totale fosterhjemskjøp i dag. I fjor ble det plassert 144 nye barn i fosterhjem tilknyttet ideelle.

Trommald understreker at beslutningen ikke vil ha noen betydning for de avtalene som allerede er inngått

– Ingen barn vil bli flyttet ut av et fosterhjem som følge av dette. Dette dreier seg om at rammeavtalen ikke vil bli forlenget, og dermed utløpet i februar 2018, sier hun.

Direktoratet jobber nå med å gå gjennom avtalene som ble inngått for seks år siden.

– Betyr dette at rammeavtalene har vært ulovlige?

Vurderingen fra dem som laget disse rammeavtalene har vært at de har vært innenfor lovverket. Når vi ser presiseringene fra departementet ser vi behov for å gå gjennom avtalene. Det betyr at de har tolket dette annerledes da avtalene ble laget. De har ønsket å holde seg innenfor det de har oppfattet som gjeldende praksis og lovforståelse, men vi ser nå behov for å gå gjennom disse.

– Har kunnskapen om lovverket vært for dårlig?

Reglene har ikke endret seg i løpet av disse årene, men det har de siste par årene vært stor diskusjon om hvor grensene går for offentlig myndighetsutøvelse. Det har hele tiden vært full åpenhet rundt hvordan disse rammeavtalene har vært utformet, sier hun.

Rapport om barnevernet: Enorme profittmulighet – liten kontroll med pengebruken

Endrer bruken av private aktører

Trommald viser videre til at det på barnevernsområdet er enkelte områder som gir rom for skjønnsutøvelse, og at det derfor ikke er uvanlig at det blir gjort presiseringer som vil gi konsekvenser for utøvelse av tjenestene fremover.

– Vi holder nå på å gå gjennom disse avtalene. Dersom det viser seg at disse ikke er i tråd med ny fortolkning må vi se på hvordan dette kan løses. Vi er opptatt av å ivareta barna, slik at de ikke blir skadelidende, sier hun.

I brevet skriver direktoratet at Bufetat fremdeles kan foreta enkeltkjøp fra ideelle organisasjoner på samme måte som fra andre private leverandører.

Samtidig understrekes det at etaten nå vil endre sin bruk av private leverandører på fosterhjemsområdet, slik at den blir i samsvar med avklaringene i brevet fra Horne.

Nye rammeavtaler vil ikke bli inngått før en ny strategi for fosterhjemskjøp er tilpasset presiseringene av lovverket.

– Dette er et viktig område for oss. Vi jobber nå med å gå nøye gjennom hvordan nye avtaler kan utformes, og dette ønsker vi å få på plass så fort som mulig, sier Trommald.

Les mer: Fyrlykta får skattekrav på titalls millioner

Her kan du lese mer om