NY SAK PÅ BORDET: En ansatt i Vest politidistrikt har varslet om det han mener er mangelfull oppfølging av alvorlige menneskehandel-saker i politidistriktet. Foto: HALLGEIR VÅGENES/VG

Ny varslingssak i bergenspolitiet: Politimann slo alarm om manglende etterforskning av menneskehandel-saker

En ny varslingssak er under oppseiling i Bergenspolitiet. Denne gangen har en politimann slått alarm om manglende oppfølging av alvorlige menneskehandelsaker.

Artikkelen er over to år gammel

Den nye varslingssaken fra Vest politidistrikt er nå til behandling i Spesialenheten for politisaker. Det bekrefter lederen for etterforskningsavdeling Midt-Norge og Nord-Norge, advokat Halvor Hjelm-Hansen, overfor VG.

– Det er riktig at vi har registrert en anmeldelse som følge av et varsel fra en politiansatt gjennom justissektorens felles varslingskanal. Vi er nå i en innledende undersøkelsesfase, og det er ikke besluttet om det skal settes i gang etterforskning.

Hjelm-Hansen bekrefter at varselet gjelder seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest politidistrikt. Dette er samme avdeling der politimannen som i april 2016 varslet om manglende etterforskning av alvorlig narkokriminalitet, er ansatt.

– Varselet handler om hvordan flere saksforhold er fulgt opp ved avdelingen. Det er henleggelser av saker, eller utelatt oppfølging av opplysninger politiet har mottatt. Dette skal vi nå få nærmere definert, før vi foretar en vurdering av om det er begått straffbare forhold.

– VI HAR LÆRT: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt bekrefter at han har fått en ny varslingssak på bordet. – Vi har lært av tidligere saker, blant annet at det er viktig å vurdere disse varslene grundig og at alle parter får komme til orde. Foto: PAUL SIGVE AMUNDSEN, NTB scanpix

Varselet kom til Spesialenheten like før jul. Hjelm-Hansen vil ikke kommentere hva Spesialenheten har gjort i saken.

Ifølge Hjelm-Hansen dreier ikke varselet seg om behandling av narkotikasaker.

– Nei. Varselet handler om andre deler av org.krim-området, sier han.

Etter det VG har grunn til å tro, har varsleren reagert på manglende oppfølging av flere saker som skal gjelde menneskehandel.

VG får opplyst at varselet har mange likhetstrekk med narkovarselet, der politiets styringsrett i forhold til hva slags saker man kan la være å etterforske, var et sentralt tema.

Etterforskningslederen kan ikke si når Spesialenheten vil ta stilling til om saken skal etterforskes.

– Vi skal nå sette oss grundig inn i forholdene som er omtalt i varselet.

les også

Solberg om narkovarselet: – Politidirektoratet har brukt for lang tid

les også

Varsleren: – Jeg ble ikke tatt alvorlig

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt opplyser til VG at han er gjort kjent med at det er kommet et varsel.

– Ettersom det varsles også mot ledelsen i Vest politidistrikt, blir varselet behandlet i Politidirektoratet. Vår rolle er nå å følge opp de involverte i henhold til gjeldende rutiner, skriver Songstad i en e-post til VG.

– På spørsmål om hvordan politimesteren ser på at det er kommet et nytt varsel som gjelder forhold på seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet, svarer han:

– Å motta et nytt varsel er selvsagt ressurskrevende for oss som organisasjon. Likevel er det bra og viktig at ansatte varsler om forhold de mener kan være kritikkverdige. Vi har lært av tidligere saker, blant annet at det er viktig å vurdere disse varslene grundig og at alle parter får komme til orde. Samtidig skal vi fortsette arbeidet med å få en mer åpen kultur slik at alle saker kan diskuteres og eventuelle feil rettes opp i før en kommer så langt som til et varsel.

BISTÅR NY VARSLER: Advokat Birthe Eriksen bistår politimannen som har varslet om kritikkverdige forhold i Bergenspolitiet. Hun vil ikke kommentere saken. Eriksen er også advokat for tjenestemannen som i april 2016 varslet om manglende etterforskning av alvorlig narkotikakriminalitet i Vest politidistrikt. Foto: HALLGEIR VÅGENES/VG.

Nestleder i Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt, Ørjan Hjortland, bekrefter at fagforeningen bistår et medlem som har levert et varsel om kritikkverdige forhold ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet.

– Varsleren har i samråd med sin advokat levert varselet i den nasjonale varslingskanalen. Det er gjort på bakgrunn av tidligere erfaringer, for å sikre en så forsvarlig og habil saksbehandling som overhodet mulig.

Hjortland vil ikke kommentere innholdet i varselet, men bekrefter at politimester Kaare Songstad, er orientert om varslingssaken.

– Det er viktig for at politimesteren kan ivareta arbeidsgiveransvaret sitt, og omsorgsplikten overfor de involverte i saken, sier han.

– Hva tenker du om at det nå kommer en ny varslingssak som gjelder seksjonen for bekjempelse av organisert kriminalitet, under to år etter at det såkalte narkovarselet ble levert til politimesteren?

– Jeg har ingen kommentarer til det. Vi er opptatt av at varsleren blir fulgt opp av arbeidsgiveren på en god, habil og tillitsfull måte, sier Hjortland.

les også

Varslingsgruppe mener politidirektoratet blandet seg inn i arbeidet deres

Etter det VG får opplyst ble varslet før jul sendt til Justisdepartementet, som har sendt det videre til Riksadvokaten og Politidirektoratet.

Varslerens advokat, Birthe Eriksen, ønsker ikke å kommentere saken nå. Ifølge Eriksen ønsker heller ikke varsleren å uttale seg til media.

Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund i Justisdepartementet bekrefter at departementet har mottatt en varslingssak fra en ansatt i Vest politidistrikt.

– Saken ble mottatt via justissektorens felles varslingskanal. Ettersom saken gjelder en varslingssak i et politidistrikt er saken oversendt Politidirektoratet til videre oppfølging. Departementet har også oversendt saken til Riksadvokaten for vurdering av eventuelle tiltak som følge av varselet.

Bjørklund skriver i en e-post at ettersom saken er under oppfølging, kan ikke departementet gå konkret inn i denne saken.

– På generelt grunnlag vil vi understreke at det er viktig at vi har gode systemer og varslingsordninger som fungerer i politiet. Vi vil ha en kultur der det er rom for å ytre seg om kritikkverdige forhold.»

les også

Justisdepartementet avviste klage om habilitet: Advokat om Bergenspolitiet: – Hele varslingssaken blir pulverisert

Konstituert førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, Thomas Frøberg, opplyser følgende i en e-post til VG:

– Justis- og beredskapsdepartementet videreformidlet 6. desember 2017 et varsel om påstått kritikkverdige forhold i Vest politidistrikt til riksadvokaten. Etter å ha gjennomgått varselet, besluttet riksadvokaten 15. desember at saken skulle sendes til Spesialenheten for politisaker for vurdering av om det burde iverksettes etterforskning mot enkeltpersoner eller politidistriktet som sådan. Saken ble også oversendt Hordaland statsadvokatembeter, for slik oppfølging i fagledelsessporet som anses hensiktsmessig.

Politidirektoratet (POD) ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

– Vi kan bekrefte at varselet er mottatt og at det er POD som behandler varselet videre. Utover det har vi ikke kommentarer i sakens anledning, skriver seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet i en e-post.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder