Den avskiltede advokaten og forbryteren

Per Sjong Larsen har mistet retten til å drive som advokat.
En straffedømt forteller nå at den avskiltede advokaten likevel førte saken hans bak kulissene.
Da rettssaken startet, møtte en kollega av Sjong Larsen – fra Advokatfirmaet Rogstad.

 • Markus Tobiassen
 • Erlend Ofte Arntsen
 • Rolf J. Widerøe
 • Frode Hansen

Det er tirsdag morgen denne uken.

Om to timer skal straffedømte André Nilsen i fengsel.

Men først vil han fortelle sin historie:

Foto: Frode Hansen

Per Sjong Larsen var i flere år en profilert forsvarer.

I 2016 mistet han retten til å drive som advokat etter flere kritiske bokettersyn og irettesettelser fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

I fjor fungerte likevel Sjong Larsen som advokat, ifølge straffedømte André Nilsen:

– Jeg ble fortalt av Per Sjong Larsen at han skulle føre saken min bak i kulissene, sier Nilsen til VG.

I retten ble Nilsens sak ført av en advokat som er ansatt i samme firma som Sjong Larsen, Advokatfirmaet Rogstad.

Sjong Larsen har ikke besvart VGs spørsmål.

Men styreleder Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad har svart:

– Ikke snev av sannhet i dette, skriver Wolland i en e-post til VG.

Tirsdag morgen, forrige uke: Per Sjong Larsen står i retten.

Det vil si, han sitter i Advokatfirmaet Rogstads kontorer og er koblet til dommerens kontor via videolink.

Sjong Larsen har anlagt søksmål mot staten. Han krever å få tilbake advokatbevillingen.

Også motparten, Advokatbevillingsnemnden, og pressen er koblet på via videooverføring.

I videorettssalen strides det blant annet om en separat, men lignende sak:

Hva skjedde da Sjong Larsen dro og møtte en annen, eldre straffedømt mann to ganger i løpet av noen uker i fjor vår?

Tilsynsrådet mener Sjong Larsen i praksis fungerte som advokat for mannen, noe han ikke hadde lov til.

På ære og samvittighet forsikrer Sjong Larsen retten at besøkene var av en ren sosial og praktisk karakter.

Han forklarer retten at han aldri ville blandet seg inn med juridiske råd i saken til en annen advokat.

– Det gjør du bare ikke, sier Sjong Larsen.

Han får støtte fra Morten Kjensli, som var den oppnevnte advokaten til den eldre, straffedømte mannen.

Også Kjensli jobber i Advokatfirmaet Rogstad. Han sto selv uten bevilling i 12 år etter å ha gått personlig konkurs, men fikk den tilbake i 2018.

– Man går ikke inn og rådgir i en annen advokats sak. Det gjør man bare ikke. Det ville ikke Per ha tenkt på en gang, selv om han hadde hatt bevilling, sier Kjensli i sin vitneforklaring.

VG har i en rekke artikler omtalt Advokatfirmaet Rogstads virksomhet.

Det har kommet frem at flere ansatte i firmaet, i perioder der de har mistet retten til å drive som advokater, har fortsatt å møte – eller skrive brev på vegne av – klienter.

Denne kontakten varslet Tilsynsrådet i februar at de skal undersøke.

VG har også avdekket at advokatfirmaets styreleder, Steingrim Wolland, utførte advokatoppgaver for minst tre klienter i perioden før han begynte i Rogstad-kontoret. På dette tidspunktet sto også han uten advokatbevilling.

Wolland har avvist at det er noe kritikkverdig ved noe av det som har kommet frem.


Nilsen er straffedømt en rekke ganger. Sjong Larsen var hans forsvarer allerede i 2006 – og deretter gjennom de neste ti årene.

Sjong Larsen var på dette tidspunktet mest kjent for frifinnelsen av en annen klient i forbindelse med Munch-ranet, som ble rullet opp i kjølvannet av Nokas-ranet.

I fjor tok Nilsen igjen kontakt med Sjong Larsen i forbindelse med en ny straffesak, beskriver han overfor VG:

– Sjong Larsen forteller meg at han fortsatt sto uten bevillingen. Jeg sier ok. Men han vil sende meg til en advokat på samme kontor, som er Advokatfirmaet Rogstad.
Nilsen var i utgangspunktet skeptisk til Sjong Larsens idé, sier han videre til VG:
– Han betrygger meg og forteller at det er han som skal føre saken bak kulissene, men at Anniken Killingstad skal fronte saken i retten.

Steingrim Wolland i Advokatfirmaet Rogstad avviser Nilsens opplysninger.

I en e-post, med tittelen «Nye løgner fra deg og VG – god advokatskikk», skriver han:

– Selve utsagnet er så ulogisk og meningsløst, at jeg tviler på at han har sagt det. Derimot er jeg sikker på at du forstår at det umulig kan være korrekt, slik at dette bare er nok en løgn du ønsker å spre ved å lure folk til å kommentere det.

Wolland viser til at Killingstad først i september i fjor formelt ble oppnevnt som forsvarer for Nilsen, én måned før saken skulle for retten.

I en e-post til VG skriver Killingstad:

– Jeg ble oppnevnt som forsvarer av Nedre Romerike tingrett 10.09.19. I den forbindelse har jeg utført et ordinært forsvareroppdrag. Utover det har jeg ingen kommentarer.

Wolland mener Advokatfirmaet Rogstad umulig kan ha hatt noen rolle før Killingstad ble oppnevnt som forsvarer.

Nilsen fastholder at Sjong Larsen bisto ham i lang tid før det: gjennom hele 2019, mens han jobbet ved Advokatfirmaet Rogstad. Og også i 2018, mens han jobbet i et annet advokatfirma.


Straffesaken mot Nilsen i 2019 handlet om flere forhold. Et av dem var voldsutøvelse mot en bekjent i januar samme år. Dette forholdet vedkjenner Nilsen seg i dag.

– Det skjedde noe som aldri skulle skje, sier Nilsen.

To dager etter voldsepisoden befant Nilsen seg på sykehus sammen med den fornærmede.

Fornærmede hadde da gjennomført et første avhør hos politiet:

I avhøret forklarte fornærmede seg detaljert om volden, om hvordan Nilsen hindret fornærmede fra å forlate leiligheten og hvordan fornærmede hoppet ut fra verandaen.

Men siden de to kjente hverandre godt, hadde fornærmede kvaler.

Både Nilsen og fornærmede oppgir til VG at de så ringte Per Sjong Larsen.

– Han fortalte [fornærmede] hva man skulle si for å rette opp i det første avhøret, så jeg skulle få mildere straff, eller få tiltalen til å bli borte, sier Nilsen.

På dette tidspunktet hadde Per Sjong Larsen stått uten advokatbevilling i over to år.

Telefonen sto på høyttaler. En ansatt ved sykehuset overhørte dermed også deler av samtalen.

Denne personen bekrefter til VG at samtalen fant sted.

VG har anonymisert den ansatte fordi taushetsplikten forhindrer vedkommende fra å uttale seg.

Samtalen er også beskrevet i et avhør med politiet, som VG har fått tilgang til.

Wolland sier samtalen aldri fant sted:

– Dette er helt meningsløst, og det er et under at du later som du ikke har skjønt det. Sjong Larsen har aldri hatt noen samtale med, og langt mindre rådgitt fornærmede. Hele utsagnet er absurd, og din egen påstand om at en sykehusansatt skal ha overhørt «samtalen» er rett og slett ikke troverdig, skriver han i en e-post.

Fornærmede gikk ni dager senere i et nytt avhør, hvor store deler av den første forklaringen ble endret:

I det nye avhøret ble deler av skadene forklart med hoppet fra verandaen, ikke volden. Det var fornærmede som kom i skade for å slå først, ikke Nilsen.

Nilsen hadde veivet med armene og truffet fornærmede, men fornærmede mente nå det kunne ha vært et uhell.

Et halvt år senere angret fornærmede på å ha endret forklaringen.

Voldsofferet gikk til politiet en tredje gang:

Fornærmede forklarte hvorfor deler av den første forklaringen ble trukket.

Politiet fikk også høre om telefonsamtalen med Per Sjong Larsen på sykehuset.

«Fornærmede husker ikke ordrett hva som ble sagt, men det var en dialog mellom alle tre hvor advokaten kom med råd og svar på André sine forespørsler angående ’tips’ om hva fornærmede skulle forklare i avhør nummer 2», står det i referatet fra avhøret.

Politiet spurte om fornærmede opplevde seg påvirket til å endre forklaringen.

Fornærmede svarte med å understreke at det skjedde etter eget ønske – for å hjelpe Nilsen.

I dag oppgir fornærmede at vedkommende står ved det som ble sagt i politiavhøret. 
– Jeg skjønte i det jeg sa det til politiet, at dette er nok litt på kanten, sier fornærmede.

VG har anonymisert fornærmede fordi vedkommende ikke ønsker å bli identifisert som offer for en voldsforbrytelse.


I etterkant av fornærmedes tredje avhør tok Sjong Larsen kontakt og ba om et møte hos Advokatfirmaet Rogstad, ifølge Nilsen.

Da han kom dit, ble han bedt om å legge bort telefonen, forteller Nilsen.

– Vi går inn på et rom. Han har fått snusen i hva som står i fornærmedes avhør. Han spør meg direkte om jeg kan ordne opp i det, og snakke med fornærmede. Han påstår nærmest at jeg skylder ham såpass, sier han.

Utenfor fengselsporten står Nilsen klar med alt han har pakket:

Foto: Frode Hansen

På vei inn til to års soning er han klar på hvorfor han forteller sin historie:

Nilsen er misfornøyd med jobben Advokatfirmaet Rogstad gjorde for ham i straffesaken.

Han mener han er urettmessig dømt for noen av de andre forholdene i tiltalen.

– Visste du at Sjong Larsen ikke hadde lov til å være advokaten din?

– Jeg visste jo det.

– Hvorfor sa du da ja?

– Fordi han tilbød meg hjelp, og jeg hadde god erfaring med ham fra før.

– Hvorfor skal folk tro deg, en dømt forbryter, mer enn en tidligere advokat?

– Det er bare å lese avhørene og rettsdokumentene, så skjønner man sannheten.

Politiet fant ikke grunnlag for å etterforske opplysningene om at Sjong Larsen i den andre politiforklaringen hadde kommet med «råd og svar på André sine forespørsler angående ‘tips’ om hva fornærmede skulle forklare i avhør».

De ansvarlige for saken var heller ikke kjent med at Sjong Larsen manglet advokatbevilling, forteller politiadvokat Ole Kristian Holtsmark.

– Vi har ikke noen egne særskilte rutiner for å sjekke opp hver enkelt advokat, om vedkommende er advokat eller ikke, sier han.

Foto: Frode Hansen

Tilbake i videoretten forrige uke:

Regjeringsadvokat Kari Sigurdsen stiller seg foran kameraet og går i gang med sin prosedyre, for å forsvare staten mot Sjong Larsens søksmål.

– Staten fastholder at Per Sjong Larsen har utført oppgaver som man må ha bevilling eller være advokatfullmektig for å utføre, sier hun.

Senere sier hun:

– Det er straffbart å opptre i strid med rettsrådsmonopolet.

Sjong Larsen blir i retten representert av advokat og styreleder Steingrim Wolland fra Advokatfirmaet Rogstad.

– Han har ingen klienter, sier Wolland.

I retten leser også regjeringsadvokaten opp et brev som Tilsynsrådet for advokatvirksomhet sendte Per Sjong Larsen 5. april i fjor.

Tilsynsrådet ville ha en forklaring på hva Per Sjong Larsen gjorde da han dro alene til fengselet og møtte det som skulle være advokat og Rogstad-kollega Morten Kjenslis klient.

«Samtidig ber vi deg opplyse om du ved andre anledninger har stått i kontakt med klienter i forbindelse med konkrete saker», står det i brevet.

Sjong Larsens svarer i et brev fire dager senere.

«Jeg har ikke hatt direkte kontakt med klienter vedrørende rådgivning/advokatvirksomhet», skriver han.

Dom i saken, som avgjør om Sjong Larsen får tilbake advokatbevillingen, er ventet innen 22. mai.

André Nilsens historie har til nå vært ukjent for Tilsynsrådet.

– Dette er nye opplysninger for tilsynsrådet, sier assisterende direktør Dag Eriksen.

Foto: NTB Scanpix og Advokatfirmaet Rogstad

Mer om

 1. Advokatfirmaet
 2. Visuell fortelling

Flere artikler

 1. Avskiltet advokat får ikke tilbake bevillingen

 2. E-poster i domstolen avslører: «Viktig at vi er samstemte om uttalelser»

 3. Skriftanalyse kobler bedrageridømt advokatsjef til omstridte regninger

 4. Domstolen vurderer å anmelde tolkeselskap til politiet

 5. Oslo tingrett varsler undersøkelser etter skriftanalyse

 6. Aktor i Lime-saken ukjent med resultatet av over 1000 tolketimer

Fra andre aviser

 1. Det ukjente dramaet bak kriseforliket

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder