Her er planene for Telemark

I Telemark skal det brukes store summet på firefelts- og forbedrede veier. InterCity-strekningen Oslo-Skien skal bygges ut trinnvis.

Artikkelen er over syv år gammel

I sin nasjonale transportplan skriver regjeringen at:

E18

Regjeringen prioriterer å videreføre utbyggingen av E18 til møtefri veg mellom Oslo og Kristiansand.

I første fireårsperiode prioriterer regjeringen oppstart av prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal i Bamble kommune. Prosjektet omfatter bygging av 16,8 km ny firefelts veg med bredde 20 meter og 1,2 km tofelts veg med midtdeler som overgang til eksisterende veg vest for Dørdal, der det planlegges etablering av midtrekkverk videre vestover.

Utbyggingen omfatter flere store bruer, døgnhvileplass for tungtransporten, serviceanlegg og rasteplass. Prosjektet fører til en innkorting av E18 med 1,6 km. Den nye vegen vil føre til vesentlig bedre trafikksikkerhet og kortere reisetid på strekningen. Prosjektet er anslått til å koste om lag 3,3 milliarder kroner, og det foreligger lokale prinsippvedtak om delfinansiering med bompenger.

E134

Utbyggingen av E134 Gvammen - Århus vil bli fullført i første fireårsperiode. Prosjektet som omfatter en tunnel på om lag 9,5 km, fører til at E134 kortes inn med om lag 11 km mellom Hjartdal og Seljord.

I siste seksårsperiode er det prioritert midler til å starte bygging av nye tunneler på E134 over Haukelifjell mellom Vågslid i Telemark og Seljestad i Hordaland. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen.

Regjeringen mener det er viktig å bygge ut E134 som en god forbindelse over fjellet mellom Østlandet og Vestlandet. Regjeringen legger særlig vekt på at prosjektet gir vesentlig bedre framkommelighet vinterstid. Avhengig av hvilken planløsning som velges, kan prosjektet korte inn E134 med 10-11 kilometer, og stigningene vil bli sterkt redusert.

Det er beregnet av kjøretiden for tungtrafikken kan reduseres med inntil 40 minutter.

Riksveg 36

Regjeringen prioriterer å starte utbygging av strekningen Skyggestein - Skjelbredstrand i Skien kommune i første fireårsperiode.

Jernbane

Vestfoldbanen

Regjeringen prioriterer å bygge ut InterCity-strekningen Oslo-Skien trinnvis.

På Vestfoldbanen (Drammen-Skien) pågår det et omfattende utbyggingsarbeid. Bygging av dobbeltspor på de to strekningene Holm-Holmestrand-Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn er i gang.

Det er satt av henholdsvis om lag 3 og 5,6 milliarder kroner til fullføring av disse to prosjektene. Regjeringen prioriterer å bygge ut sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg innen utgangen av 2024. Nord for Tønsberg kommer strekningen Nykirke-Barkåker til å være den eneste med enkeltspor i Vestfold når prosjektet Holm-Holmestrand-Nykirke er fullført ved årsskiftet 2015/2016. I tillegg er det enkeltspor på strekningen Drammen-Kobbervikdalen i Buskerud fylke.

Regjeringen setter av om lag 8 milliarder kroner til bygging av dobbeltspor på strekningene Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen i planperioden. Kostnaden for å bygge dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker er anslått til 4,5 milliarder kroner. Når det sammenhengende dobbeltsporet mellom Oslo og Tønsberg er ferdigstilt, vil det gi redusert reisetid, mulighet for halvtimesfrekvens mellom avgangene, og en vesentlig mer driftssikker og robust jernbane.

Reisetidsgevinsten mellom Oslo og Tønsberg blir om lag 20 minutter. Lagt sammen med gevinsten på om lag 15 minutter som oppnås når dobbeltsporet mellom Farriseidet-Porsgrunn åpner i 2018, vil dette gi en reisetidsbesparelse på om lag 35 minutter på strekningen Oslo - Grenland. Reisetidsgevinstene tar utgangspunkt i at IC-togene stopper ved alle stasjoner.

Ved ekspressavganger med færre stopp blir gevinstene enda større. Etter at det sammenhengende dobbeltsporet mellom Oslo og Tønsberg er ferdig innen utgangen av 2024, er neste trinn å bygge tilstrekkelig kapasitet sør for Tønsberg til at det kan tilbys halvtimesfrekvens gjennom hele driftsdøgnet til/fra Skien. For å få til dette, må det bygges nye strekninger med dobbeltspor eller kryssingsspor mellom Tønsberg og Larvik.

Dette skal stå ferdig i 2026. De allerede påbegynte prosjektet Farriseidet-Porsgrunn, som skal stå ferdig i 2018, er en viktig forutsetning for en slik forbedring av tilbudet.

Regjeringen legger i utgangspunktet til grunn at videre planlegging av Intercity-strekningene til Halden, Lillehammer og Skien skal ta sikte på ferdigstilling i 2030. Endelig framdriftsplan for den videre utbyggingen vil bli sett i lys av de utredningene som regjeringen vil sette i gang om gods- og persontransport på det sentrale Østlandsområdeet, blant annet om kapasiteten i jernbanesystemet inn mot og gjennom Oslo.

Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder
Porsgrunn/Skien er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen «Helhetlige bymiljøavtaler» og «Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene».

For perioden 2014 - 2023 har regjeringen satt av i alt av 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene. Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner er går til belønningsordningen.

Mer om

 1. Trafikk

Flere artikler

 1. Dette er planene for Vestfold

 2. Dette er planene for Buskerud

 3. Dette er planene for Akershus

 4. Her er planene for Sør-Trøndelag

 5. Her er planene for Hordaland

Fra andre aviser

 1. Bane Nor skal tildele Intercity-kontrakter for 60 milliarder kroner de neste tre årene

  Aftenposten
 2. Kontrakter på Vestfoldbanen til Veidekke og NRC

  Aftenposten
 3. Drammen er blitt bremsekloss for jernbanen

  Aftenposten
 4. Vestfoldbanen rykker fra Østfoldbanen i togutbyggingen på Østlandet

  Aftenposten
 5. Dette får Sørlandet

  Fædrelandsvennen
 6. Her er anbefalingene til ny nasjonal transportplan for Norge

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no