BEKYMRET: Å bekymre seg er en av politikernes oppgaver, ifølge Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Frode Hansen VG

Sp frykter økt sårbarhet:
Vil granske norsk beredskap

Økt risiko for alt fra terrorangrep og cybertrusler til ekstremvær og epidemier gjør at Sp vil ha en kommisjon som skal gjennomgå militær og sivil beredskap i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at det er stor uro i mange beredskapsetater for om totalforsvaret er godt nok til å beskytte folk mot kriser:

– Mange spør seg om vi er godt mok forberedt på ulike situasjoner. Vi kan jo håpe på at det ikke skjer store og dramatiske hendelser, men vi må være sikker på at vi er forberedt om noe skal skje, sier Vedum til VG.

– Er det grunn til å være bekymret?

– Å bekymre seg er en del av politikernes oppgave. Vi snakker tross alt om statens grunnleggende ansvar for å organisere en kollektiv beskyttelse for det som kan true oss. Når trusselbildet endrer seg og internasjonalt er bildet mer usikkert, sier Sp-lederen.

Les også: Sivilforsvaret kan ikke beskytte befolkningen

Ny Willoch-kommisjon

Forslaget som Sp nå fremmer i Stortinget, går ut på at regjeringen setter ned en totalberedskapskommisjon.

Det er 18 år siden tidligere statsminister Kåre Willoch (H) ble bedt om å lede et bredt sammensatt sårbarhetsutvalg. Nå må den jobben Willoch gjorde fra 1999 til 2000, gjøres på nytt, mener Sp.

Nytt politi- og fylkeskart

Vedum er redd for at det kan oppstå nye sårbarheter nå mens både politiet og fylkesmennene, som er ansvarlig for sivil beredskap i sine fylker, er under omorganisering til nye og større enheter.

– Hvem som var for eller imot disse reformene er egentlig ikke relevant. Men nå slås embetene sammen, og landet deles inn på en ny måte. Vi foreslår nå at regjeringen skal sette ned en totalberedskapskommisjon som skal gjennomgå både nasjonal og lokal beredskap, sier han.

VEDUMS VED-LAGER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil at norsk totalberedskap skal granskes av en egen kommisjon. Hjemme Hedmark har han selv sørget for at familien er godt forsynt med ved og dermed varme, for vinteren. BIldet er tatt forrige vinter. Foto: Odin Jæger VG

Nødvendig å undersøke

Sp-lederen har gjennom flere måneder møtt en rekke miljøer og etater som jobber med samfunnssikkerhet for å få innspill.

– Folk som jobber med beredskap både på sivil og militær side, sier til oss at det er nødvendig å undersøke hvor sårbare vi er for ulike typer hendelser, og om beredskapen står i forhold til risikoen, sier han.

I representantforslaget fra Sp nevner partiet flere typer trusler hvor de mener beredskapen må granskes for å sjekke om den er god nok:

** Cyber: Er Norge godt nok beskyttet mot cyberangrep? Hva skjer dersom noen klarer å sette strømforsyningen til de største byene ut av spill?

** Matsikkerhet: Vedum sier at brannen på sentrallageret til Norgesgruppen i Vestby tidligere i år viste risikoen for at matforsyningen kan bli forstyrret. Han er også bekymret for at Norge importerer en stadig større andel matvarer.

Lisviktige forsyninger

** Helseberedskap: Sp nevner faren for resistens mot antibiotika og risikoen for epidemier og pandemier som truende. Har Norge nok tilgang på livsviktige legemidler?

** Klmaendringer: Flom, ekstremvær,skred og ras er blitt synlige følger av klimaendringene, og kan også true tilgangen til rent drikkevann.

** Migrasjon: Erfaringene fra flyktningkrisen reiser spørsmål om hvordan en masseinvandring kan håndteres, og om Norge er godt nok forberedt.

** Sivilforsvaret: VGs avsløring av rapporten som viste at tilfluktsrommene er mangelfulle og uten personell, reiser spørsmål om myndighetene har gode nok planer for varsling og beskyttelse av sivile i tilfelle krig eller krise, mener Sp.

Regjeringen: - Jobber bra med sikkerhet

Justisminister Per Willy Amundsen (Frp) vil ikke si ja eller nei til Sps forslag om en kommisjon nå,

Amundsen skriver i en epost til VG at han mener regjeringen «jobber bra med samfunnssikkerhet, men vi vurderer selvfølgelig kontinuerlig om det er behov for ytterligere tiltak».

– I november 2016 besluttet regjeringen å etablere et program for å videreutvikle totalforsvaret og øke motstandsdyktigheten i samfunnskritiske funksjoner. Programmet skal ferdigstilles innen utgangen av 2020, opplyser Amundsen.

Han har ytterligere et eksempel han mener viser at samfunnssikkerhet står høyt på regjeringens agenda:

– Denne uken var representanter fra NATO i Norge i forbindelse med NATOs Defence Planning Capability Review. I de møtene fikk vi tilbakemeldinger på at Norge gjør et solid arbeid og at vi ligger langt fremme sammenliknet med andre NATO-land, skriver Amundsen i eposten til VG.

Vil ha forsvars-gransking

Få dager etter at Sp valgte å stå utenfor forliket om Hæren og Heimevernet i landmaktplanen som Stortinget skal vedta i desember, mener Vedum at kommisjonen også må vurdere om den militære beredskapen er god nok.

Sp-forslaget viser til at de store partiene på Stortinget har bekreftet NATOs mål om å øke forsvarsbudsjettet opp mot to prosent innen 2024, men at det ikke er langt noen plan for å innfri målet.

Les også: Så nært har NATO og Russland vært storkonflikt

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder