- og Siv tror de andre partiene vil like forslagene

HAR EN PLAN: Siv Jensen legger i dag frem planen over hva Frp skal gjøre de 100 første dagene hvis de kommer i regjering. Foto: Scanpix

Her er Frps 100-dagersplan

(VG Nett) Her er de 100 punktene som Frp vil gjennomføre de første 100 dagene de sitter i regjering.

 • Elisabeth Breien Ellingsen
 • Håkon Fossmark

Artikkelen er over ti år gammel

Klokken 12.30 i dag la Siv Jensen frem Fremskrittspartiets 100-dagersplan. Og den planen mener hun det er realistisk å få gjennomfført.

- Denne planen er hva vi tror det er mulig for en Frp-regjering å få gjennomført i løpet av de 100 første dagene. Jeg tror det er mye her som vil falle i smak hos de ikke-sosialistiske partiene, sier Siv Jensen.

Er du enig med Siv Jensen? Er dette realistisk og gjennomførbart?Diskuter her!

Likevel er det klart at mange av punktene i planen er avhengig av flertall i Stortinget for å kunne gjennomføres, og at en eventuell Frp-regjering kommer til å fremme rekordmange saker for Stortinget i løpet av sine første 100 dager i regjeringskontorene.

Jensen sa på pressekonferansen at hun nesten ikke kunne vente med å komme i gang - hvi spartiet hennes får regjeringsmakt.

- Det er ikke penger Norge mangler, det er handlekraftige politikere. Nå skal vi fornye Norge, sier Siv Jensen.

Allerede før planen var kjent, gikk Arbeiderpartiet ut med 100 argumenter som angriper 100-dagersplanen.

Her er planen til Frp:

Helse og omsorg:

** Fremme nødvendige forslag som medfører valgfrihet for pasienten til å velge mellom offentlige og private sykehus. Herunder sørges det for at den kapasitet som finnes hos private sykehus og avtalespesialister kan benyttes.

** Avsette øremerkede midler til økt kjøp av helsetjenester hos private for å redusere helsekøene.

RUS: Frp vil utvide bruken av private rus-, rehabiliterings- og spesialisthelsetjenester. Foto: AP

** Stykkprisandelen (ISF) økes til 60 prosent, slik at sykehusene får dekket sine utgifter knyttet til hver pasient man behandler, og med likebehandling av offentlige og private sykehus.

** Starte arbeidet med innføring av juridiske rettigheter i eldreomsorgen, herunder lovfestet rett til folketrygdbetalt sykehjemsplass for alle som på faglig grunnlag har behov for det.

** Starte arbeidet med å overføre ansvaret for finansiering
av eldreomsorgen fra kommunene til staten.

** Fremme forslag om hjemmel for obligatoriske underlivsundersøkelser for alle barn i risikogruppene for kjønnslemlestelse. Norge kan ikke lenger være bekjent av at grupper av jenter står utenfor samfunnets beskyttelse mot overgrep.

** Utvide bruken av kapasitet hos private rus-,
rehabiliterings- og spesialisthelsetjenester ved instruks til de regionale helseforetakene. Dette vil raskt bedre kapasiteten innenfor disse sektorene og gi raskere behandling.

** La private utbyggere omfattes av Husbankens tilskudd til sykehjemsbygging, for å øke omfanget og bredden i omsorgstilbudet.

** Foreslå å redusere avkortingen av grunnpensjonen for ektefelle/samboere som ledd i målet om full avvikling i løpet av stortingsperioden.

** Foreslå å fjerne avkortingen av arbeidsinntekt mot pensjon for 69-åringer slik at også disse kan jobbe ved siden av pensjon uten avkorting, slik 67-, 68- og 70-åringer kan.

** Nedsette et utvalg i samarbeid med partene i arbeidslivet
for å utarbeide forslag om lønnsløft i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor.

** Etablere et prosjekt for å redusere omfanget av ufrivillig deltid innenfor helse- og omsorgssektoren.

Hva mener du om programmet? Er det realistisk og gjennomførbart?Diskuter her!

TIDLIGERE: Frp vil ha karakterer fra 5. klasse. Foto: Scanpix

Barn og utdanning:

** Fremskynde arbeidet med full økonomisk likestilling av barn i offentlige og private barnehager.

** Fremme forslag som styrker foreldrenes rett til å velge grunnskole for sine barn.

** Foreslå å liberalisere privatskoleloven og gjøre den om i tråd med tidligere friskolelov.

** Starte arbeidet med å utarbeide et standardisert opplegg for evaluering av læreres undervisning, som kan tas i bruk ved alle videregående skoler i hele landet.

** Starte arbeidet med å gjennomgå lærernes arbeidssituasjon
og oppgaver med sikte på at mindre tid skal brukes på administrasjon, rapportering og byråkrati - og mer på undervisningssituasjonen.

** Fremme forslag om innføring av karakterer fra femteklasse, og orden- og oppførselskarakterer fra tredjeklasse fra skoleåret 2010-2011.

** Innføre åpenhet om nasjonale prøver og resultater i skolen. Både elever og foresatte må tillates å få innsyn i sin skoles prestasjoner som grunnlag for sine valg.

** Påbegynne arbeidet med å sikre full økonomisk likebehandling av elever enten disse velger offentlig eller privat skolealternativ.

** Fremme forslag om å fjerne obligatorisk eksamen og undervisning i sidemål.

** Gi støtte til førsteåret av en fireårig bachelorgrad til studenter i de 98 landene som i dag ikke er omfattet av ordningen.

** Intensivere arbeidet mot mobbing i skolen gjennom ansvarliggjøring av mobberen/mobberne. Et ledd i dette kan være å ta mobbere ut av læringssituasjonen fremfor at mobbeofre må flyttes til en annen skole.

SLUTT: Frp vil legge ned Nordland og andre fylkeskommuner. Foto: Pia Solberg/VG

Lokaldemokrati og desentralisering

** Forberede arbeidet med nedleggelse av fylkeskommunen
som administrativt og folkevalgt nivå. Målet er flest mulig beslutninger ned på lokalt nivå, og å desentralisere makt der dette ikke omfatter rettigheter staten bør ivareta overfor den enkelte innbygger.

** Påbegynne arbeidet med å kartlegge og overføre oppgaver og myndighet fra stat og fylkeskommunene til primærkommunene.

Oppgaver som foreslås desentralisert fra stat
til kommune er blant andre:
- Bruk av snøscooter.
- Bygging i strandsonen.
- Rovdyrforvaltning.
- Småkraftkonsesjoner.
- Salgsbevillinger for vin i dagligvarebutikker.
- Praktisering av plan- og bygningsloven.
- Bruk av lokale politivedtekter, herunder
regulering av adgangen til tigging.

VIL ØKE FARTEN: Frp vil at bilistene skal kunne kjøre i 110 mellom Oslo og Gardermoen. Foto: Scanpix

Samferdsel og infrastruktur:

** Foreslå at bompengeinnkrevingen fra bilistene opphører
fra og med 1. januar 2010 og at midlene til veiprosjektene tilføres fra staten inntil bompengeselskapene kan legges ned.

** Initiere flere lokale samferdselsprosjekter som bruer,
tunneler, havner og tilsvarende enkelttiltak med omfang inntil 500 mill. kroner, hvor lokale/regionale selskap bygger og eier i 25 år. Nedbetaling skjer ved statlige bevilgninger med trafikktelling som grunnlag.

Hva mener du om programmet? Er det realistisk og gjennomførbart?Diskuter her!

** Foreslå å reversere vedtaket om overføring av ansvaret
for riksveier og -ferjer fra staten til fylkene, for å sikre et helhetlig, effektivt, sikkert og miljøvennlig riksveinett. Staten skal ikke fraskrive seg ansvaret for veinettet, og det er heller ingen grunn til å tilføre flere oppgaver til et unødvendig forvaltningsnivå som skal avvikles.

** Legge til rette for å sette jernbaneinfrastrukturen
på utvalgte strekninger ut på anbud, og åpne for
konkurranse om å trafikkere flere strekninger. Dette vil gi et bedre tilbud til de reisende, spesifisert kvalitet på tjenesten og lavere utgifter for det offentlige til etablering og drift av tilbudet.

** Godkjenne 110 km/t som fartsgrense på de beste motorveiene i henhold til anbefaling som foreligger fra Statens vegvesen.

** Forsere arbeidet med bygging av midtdelere på utsatte
strekninger i henhold til Statens vegvesens oversikt over prioriterte veier.

** Etablere et prøveprosjekt for førerprøve i regi av
godkjente kjøreskoler etter modell fra Danmark og
Sverige, for å redusere ventetidene.

** Strekningsvis fartsmåling (gjennomsnittsmåling)
avvikles.

** Sikre at personer som får båndlagt sin eiendom til
infrastrukturformål, umiddelbart etter at planene er
godkjent skal ha rett til å innløse eiendommene til
markedsverdi. Slik systemet praktiseres i dag medfører
det at enkeltpersoner og familier som har fått
sin eiendom beslaglagt, lever uvisse i årevis og uten
mulighet til hverken å selge eller reetablere seg
med ny bolig på en annen eiendom.

SALG: Frp vil at staen skal selge seg ned i blant andre Telenor, her ved Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas. Foto: Scanpix

Salg av statlige eiendeler:

** Fremme forslag om en salgsfullmakt for statlig nedsalg
av eierandeler i aksjeselskaper som - over et
hensiktsmessig tidsrom - gir anledning til å:

- Gjennomføre nedsalg til 34 prosent eierandel
i Yara International ASA, Kongsberg Gruppen
ASA, Norsk Hydro ASA, StatoilHydro ASA og
Telenor ASA.

- Børsnotere Entra Eiendom AS ved salg av aksjer
eller ved en aksjeemisjon slik at statens eierandel
kan reduseres til 34 prosent.

- Børsnotere Statkraft SF for deretter å gjennomføre
et nedsalg til 67 prosent, tilsvarende Regjeringen
Stoltenberg 1s børsnotering og nedsalg av Statoil i 2001.

- Børsnotere Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS for deretter å gjennomføre et nedsalg til 67 prosent statlig eierandel.

- Børsnotere Mesta AS for deretter å selge seg ut av selskapet.

- Redusere statens eierandel i Simula Research
Laboratory AS til 60 prosent.

- Avhende eierskapet i Cermac ASA, Flytoget AS og SAS AB.

- Selge utvalgte deler av Statskog SFs produktive
skogeiendommer. Det må være i statlige
myndigheters interesse å føre en politikk som
bidrar til å sikre distriktenes livsgrunnlag, samt
å legge til rette for økt vekst i disse områdene.
Et viktig virkemiddel i denne sammenheng vil
være at statlige myndigheter lar lokalbefolkningen
få forvalte ressursene som finnes lokalt.

GRATIS TV: Frp vil fjerne NRK-lisensen. Foto: Scanpix

Avgiftslettelser

** Fremme forslag om å avvikle NRK-lisensen. NRK finansieres inntil videre over statsbudsjettet og det iverksettes en utredning om NRKs fremtidige arbeidsoppgaver og finansiering.

** Foreslå å øke vrakpanten på biler til 22.000 kroner inntil videre. Dette tiltaket vil påskynde utskiftning av Norges aldrende bilpark, og ha positive effekter på miljø og sikkerhet.

** Foreslå at drivstoffavgiften reduseres.

** Foreslå at beløpsgrensen for tollfri import av varer
fra utlandet økes til 1.000 kroner. Dette tilsvarer en justering i henhold til konsumprisindeksen, og utgjør både en forenkling og en avgiftslettelse for forbrukerne.

** Øke tollfritaket for varer som bringes med fra utlandet
fra 6000 kroner til 12.000 kroner. Det iverksettes en gjennomgang av øvrige beløpsgrenser og av innførselsrestriksjoner ved grensepassering. Gjennomgangen har som mål å redusere unødige restriksjoner, harmonisering med naboland og å forenkle regelverket.

** Foreslå at momsfritak for frivillige lag og organisasjoner
innføres fra og med 2010.

** Gjennomgå regelverket med sikte på at dugnadsarbeid
for frivillige lag og organisasjoner ikke skal utløse skatte- og avgiftsplikt.

Følg politikerne påTwittertinget!

Skattelettelser og skatteregler

** Starte arbeidet med lovforslag som vil gi ligningsmyndighetene bevisbyrden i tvistesaker med skatteyter.

** Foreslå å fjerne arveavgiften fra 1. januar 2010.

** Starte avviklingen av formueskatten. Norge skal utvikles til et attraktivt sted å investere, utvikle arbeidsplasser og skape verdier.

** Foreslå at skattefradrag for medlemskap i fagorganisasjoner
erstattes av fradrag som kommer alle lønnstakere og pensjonister til gode, uavhengig av organisasjonstilhørighet.

Foreslå at:

- Personfradrag økes fra (klasse1/klasse2) 40.800/81.600 kroner til 47.000/94.000 kroner.

- Minstefradraget økes fra 70.350 til 82.000
kroner. (Samme sats - 36 prosent).

- Minstefradraget for pensjonister økes fra 58.900/26 prosent til 72.000 kroner/36 prosent.

- Innslagspunkt for toppskatt trinn 1 økes fra 441.000 kroner til 500.000 kroner.

- Frikortgrensen økes fra 40.000 kroner til 70.000 kroner.
Deregulering og næringsliv:

** Foreslå lovendringer som sikrer at utgifter til særskilt
gransking av automatisk fredede kulturminner, eller særskilte tiltak for å verne dem på grunn av tiltak som nevnt i kulturminneloven, bæres av staten.

** Foreslå lovendringer som opphever den personlige
bo- og driveplikt på landbrukseiendommer.

** Foreslå lovendringer som opphever prisreguleringen
på landbrukseiendommer.

** Foreslå å avvikle kontrollavgiften for fiskeflåten.
Denne er en ekstra særavgift pålagt næringen i
2006, uten at dette finansierte nye tiltak. Dette er
en ren ekstrabyrde for en avgiftstynget næring.

** Legge til rette for etablering av nye konsesjoner på
havbruk.

** Foreslå lovendring slik at salg av øl og vin kan
følge åpningstidene i butikkene.

** Foreslå lovendringer som liberaliserer adgangen
for varehandelen til å holde åpent på helgedager.

** Foreslå at private vikarbyråer får mulighet til å formidle
vanlige og yrkeshemmede arbeidssøkere
til jobber, dersom NAV ikke klarer dette innen tre
måneder.

** Oppheve forskrift om utenlandsk bearbeidede jordbruksvarer.
Dette vil igjen gjøre det mulig for all norsk næringsmiddelindustri å bearbeide norske
landbruksråvarer i utlandet for salg på hjemmemarkedet.
Det vil også styrke konkurransen på hjemmemarkedet til glede for forbrukerne.

** Tillate økt biomasse i oppdrettsanlegg. Dette vil
gjøre det mulig for oppdrettere å øke produksjonen i eksisterende anlegg. Det vil øke lønnsomheten og skape nye muligheter for en av våre fremste eksportnæringer.

** Foreslå lovendring som fjerner revisjonsplikten for små aksjeselskap med under ti mill. kroner i omsetning, jf. Revisjonspliktutvalgets mindretall. Dette vil bety en betydelig forenkling for små aksjeselskap. Liknende reform er gjennomført i Sverige og Danmark.

** Etablere en tiltakspakke for markedsføring av Norge i utlandet.

** Si opp hovedavtalen for jordbruket som forberedelse til mer frihet for - og mindre reguleringer av - landbruksnæringen. Dette vil ikke ha betydning for den gjeldende jordbruksavtalen, men vil avslutte systemet for fremtiden.

Energi og miljø

MER AV DETTE: Frp vil satse på vannkraft. Foto: Bjørn Frostad/VG

** Igangsette arbeidet med å ferdigstille forvaltningsplanen
for nordområdene, med den hensikt å åpne for full fremdrift i petroleumsvirksomheten for Nordland VI, VII og Troms II i 2010.

** Fremme en strategi for økt satsing på vannkraft i Norge, deriblant forenklet konsesjonsbehandling for modernisering av vannkraftverk og etablering av småkraftverk. Mer myndighet i småkraftsaker skal overføres lokal forvaltning. Vannkraft er ren, fornybar energi som skal utnyttes langt bedre enn
i dag.

** Igangsette arbeidet med å fremme en helhetlig energimelding og en helhetlig petroleumsmelding, med sikte på ferdigbehandling i Stortinget i løpet av første år.

** Få fortgang i forhandlinger om grønne sertifikater ved å innta en mer teknologinøytral holdning enn dagens regjering.

** Fremme forslag om ENØK-pakke med innføring av skattestimulans for ENØK- investeringer.

** Fremme en tiltakspakke for ivaretakelse av villaksen.

** Ferdigstille/revidere norske forhandlingsposisjoner til klimamøtet i København. Norske interesser er at avtalen blir mest mulig global, hindrer karbonlekkasje, forplikter land til teknologiutvikling og -overføring, styrker det vitenskapelige
arbeidet, stimulerer investeringer i fornybar energi og gir en bredere satsing på helhetlig CO2-håndtering og bruk av CO2.

Kamp mot kriminalitet

** Starte nye forhandlinger med Politiets Fellesforbund
om lønn og arbeidsforhold for politiet. Oppnå ytterligere trygghet gjennom mer synlig og tilstedeværende politi som mer effektivt vil kunne forhindre og oppklare kriminalitet.

** Foreslå å styrke politiets materiellanskaffelser og fjerne kjøretøyavgiften på politiets biler, slik det er gjort for andre utrykningskjøretøyer.

** Styrke lokale politidistrikters mulighet til å prioritere
oppgavene ved å tilføre dem økonomiske ressurser tilknyttet trafikkontroll fra UP .

** Omdisponere deler av UP til en innsatsstyrke mot
organisert/omreisende kriminalitet som beveger seg mellom de forskjellige politidistriktene.

** Godkjenne lokale politivedtekter som regulerer tiggervirksomhet.

** Fremme nødvendige lov- og forskriftsendringer, slik at Tollvesenet gis myndighet til å håndtere mistenkte som unndrar seg kontroll.

** Opprette en ny beredskapsgruppe bestående av medlemmer fra Justisdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, NAV og politiet for bistand i kampen mot bortføring av norske barn. Gruppen skal koordinere og legge til rette for trykk mot utenlandske myndigheter og involverte. Den skal kunne stoppe innkreving av barnebidrag fra gjenværende forelder og hindre videre utbetaling av barnetrygd til
den som bortfører.

** Fremme nødvendige forslag som sikrer økt opptak på Politihøgskolen fra neste semester.

** Opprette ombudsmann for kriminalitetsofre for å styrke offerets rettigheter og muligheter til å ivareta sine interesser overfor både gjerningsmann og offentlig forvaltning.

** Innføre uttalelsesrett for kriminalitetsofre/ pårørende for alvorlig kriminalitet i forbindelse med den dømtes permisjon og frigang. Ofrenes og pårørendes rolle i norsk rettsvesen skal styrkes.

** Innføre nødvendig begrensning i bruk av samfunnsstraff,
slik at dette ikke omfatter grove voldsforbrytelser. Det strider mot folks rettsoppfatning, og truer den generelle sikkerhet, å la voldsutøvere slippe fengselsstraff.

** Innskjerpe permisjonspraksisen for innsatte i fengslene slik at det ikke vil være mulig å få permisjon før fire femtedeler av straffen for de mest alvorlige forbrytelser er sonet.

** Fremme de nødvendige forslag som medfører at flere skal sone dommen fullt ut. Dette gjelder spesielt forbrytere som står bak grov kriminalitet.

** Foreslå økte ressurser øremerket narkotikahunder til fengselsvesenet, for å begrense den omfattende tilgangen til narkotika i norske fengsler.

** Stanse muligheten for å etablere religiøse domstoler
i Norge.

SKAL HAN HJEM? Frp er ikke like bastante når det gjelder hjemsendelsen av Mulla Krekar. Foto: Scanpix

Asyl- og flyktningpolitikk

** Fremme forslag om nedleggelse av Utlendingsnemnda.

** Umiddelbart innføre en mer restriktiv praksis i utlendingssaker. Det gjennomføres full utnyttelse av
eksisterende lovverks muligheter for streng tolkning, og for innstramminger i gjeldende regelverk.

** Utsette ikrafttredelsen av ny utlendingslov, fordi den
åpner for ytterligere liberalisering. Gjeldende lov beholdes
mens en langt mer restriktiv lov utarbeides.

** Heve inntektskravet for familieinnvandring for å motivere in nvandrerbefolkningen til å ta utdanning og skaffe seg jobb, og for å sikre evne til forsørgelse for egen familie fullt ut.

** Igangsette arbeidet med å etablere lukkede asylmottak
for å hindre personer uten lovlig opphold og identitetsløse fra å bevege seg fritt i landet.

** Igangsette arbeidet med å etablere forvaringsplasser
for å hindre personer som utgjør en sikkerhetsrisiko fra å bevege seg fritt i landet. Arbeidet vil inkludere de nødvendige lovendringer for å etablere et tydeligere rettsgrunnlag med
hensiktsmessig omfang for å ivareta Norges og innbyggernes sikkerhet for liv og eiendom.

** Etablere et forsterket krise-/hjelpesenter innrettet
mot kvinner med minoritetsbakgrunn, og de spesielle problemene disse opplever.

** Prioritere arbeidet med å effektuere utvisningsvedtaket
av Najmuddin Faraj Ahmad (mulla Krekar).

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

SKAL VÆRE SIKRE: Frp vil at norske styrker, som disse i Afghanistan, skal ha det beste tilgjengelige utstyrte. Foto: Forsvaret

** Iverksette anskaffelse av fullgodt beskyttelsesutstyr
til Forsvarets personell i utenlandstjeneste. Disse gjør en uvurderlig jobb med høy innsats, og skal ha det best tilgjengelige utstyr for egen sikkerhet.

** Opprette et pårørendesenter for de som tjenestegjør i utenlandsoperasjoner. Dette er et rimelighetskrav overfor familien til den som tjener Norge i utlandet.

** Foreslå å tilføre Heimevernet midler til økt øvingsaktivitet.

Øvinger er en forutsetning for evnen til å ivareta de oppgave Heimevernet er pålagt.

** Gjenåpne marinebasen Olavsvern i Tromsø. Dette er en svært viktig base for øving, tilstedeværelse og operasjoner i nordområdene, både for norske og våre alliertes skip.

Utvikling, frihandel og demokrati

STOPP: Frp vil begrense økonomisk støtte til Palestina. Her får palestinske jenter undervisning på en koranskole i Gaza. Foto: EPA

** Stoppe bistand til de palestinske selvstyreområder som direkte eller indirekte støtter undervisning med et anti-israelsk og antisemittisk budskap.

** Avvikle bistand til "Madras-skoler", Hamas og organisasjoner knyttet til terrorvirksomhet.

** Foreslå å avvikle budsjettstøtten til Uganda og Tanzania.

** Igangsette en forvaltningsrevisjon av den samlede norske bistandsporteføljen med formål å avdekke grunnleggende svakheter med det norske bistandsengasjementet og rutinene for kontroll.

** Gjenopprette generalkonsulatene i Minneapolis og Edinburgh.

** Stenge ambassaden i Colombo (Sri Lanka), Antananarivo (Madagaskar), Managua (Nicaragua) og Kampala (Uganda), dels erstatte disse med ambassadekontorer.

** Innføre nulltoll for flere utviklingsland, med kvotefri markedsadgang også for de tre lavinntektslandene som hittil er unntatt: Nigeria, Pakistan og Vietnam.

Hva mener du om programmet? Er det gjennomførbart?Diskuter saken her!

Les også

 1. Nå går Ap til punktangrep på Frp

  Med 100 argumenter og like mange fotnoter går Arbeiderpartiet til angrep mot Fremskrittspartiets 100-dagersprogram.
 2. Frp vil ha karakterer i barneskolen

  Elever i tredje klasse må belage seg på karakterer i orden og oppførsel til sommeren dersom Frp kommer til makten i…
 3. Hevder helseutgiftene vil eksplodere med Frp

  Utgiftene til helse vil eksplodere med Frps helsepolitikk. Overforbruket vil tappe andre sektorer, mener helseøkonom Jon…
 4. Frp kutter Palestina-støtte i 100-dagersplanen

  Fremskrittspartiet vil blant annet bruke de første 100 dagene i en eventuell regjering etter valget til å kutte ut den…
 5. Flåthen: Hydro kan bli kinesisk med Frps politikk

  LO-leder Roar Flåthen frykter at Kina vil ta over Hydro dersom Fremskrittspartiet får regjeringsmakt og legger…
 6. Jensen vil ha utvalg for å diskutere kvinnelønn

  Frp-leder Siv Jensen vil, dersom partiet hennes kommer i regjering, sette ned et utvalg som innen hundre dager skal…
 7. Bellona-Hauge: - Siv vil skape global fordømmelse

  (VG Nett) Bellona-leder Frederic Hauge mener Norge vil bli rasert som klimanasjon dersom Frp-leder Siv Jensen møter opp…
 8. Slik vil Siv bure Krekar inne

  (VG Nett) Siv Jensen og Frp vil gjøre om norsk lov for å kunne stenge Mullah Krekar bak lås og slå.
 9. Vin hver dag i butikkene

  Her er Frps plan for de 100 første dagene i regjering
 10. Frp lover sykehjem til alle i Spania

  Alle som trenger sykehjemsplass skal på sikt få lov til å tilbringe alderdommen i Syden, lover Fremskrittspartiet.
 11. Her er lekkasjene fra Frps 100-dagers plan

  (VG Nett) Lørdag presenterer Frp-formann Siv Jensen partiets 100-dagers plan. Her er tiltakene som allerede er kjent.
 12. Vil øke fartsgrensen til 110

  (VG Nett) Frp vil øke fartsgrensen fra 100 til 110 km/t på tre motorveier.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder