VIRKELIGHETEN: I den praktiske kliniske virkeligheten leses journalen før du har truffet legen i det hele tatt, sier lege Britt Lagerholt Smith. For pasienter som trenger helsehjelp er det i realiteten svært vanskelig å motsette seg at helsepersonell får tilgang til journaler også fra fastleger og psykiatere, mener kritikerne av den nye pasientjournalloven. Foto: HEIKO JUNGE/SCANPIX

Derfor er ikke retten til å motsette seg reell

- Slik det nå er lagt opp må pasienten aktivt motsette seg at annet helsepersonell leser journalen deres. Dette er illusorisk for de fleste pasienter, sier lege Britt Lagerholt Smith.

  • Ingunn Saltbones

Artikkelen er over seks år gammel

Situasjonen er som følger: Du er syk, har havnet på sykehus og eller sitter på legevakten med et akutt problem og venter på at legen skal se til deg. Samtidig sitter legen og leser seg opp på journalen din. Hvor sannsynlig er det at du aktivt tar kontakt og sier at du ikke ønsker at de skal lese journalen fra fastlegen eller psykiateren din?, spør lege Britt Lagerholt Smith.

Virkeligheten

For i klinisk praktisk virkelighet leses journalen før du har truffet legen i det hele tatt.

- Mange pasienter kommer ikke til å tenke på det når de er syke. Og skulle du være så frisk og oppegående at du tenker på det, vil svært mange likevel vegre seg for å si at helsepersonell ikke får lov til å lese journalen deres, i frykt for at det skal tolkes som at de har noe å skjule, eller at de ikke har tillit til dem, sier Britt Lagerholt Smith.

Nasjonal kjernejournal

Hun understreker samtidig at legen allerede med den vedtatte Nasjonale kjernejournalen vil få rask oversikt og tilgang til medisinske opplysninger som kan være avgjørende i en kritisk situasjon.

- Dette er snakk om å også få tilgang til de store journalene dine hvor alt av både relevant og irrelevant informasjon står i samme notaer. Man kan derfor ikke søke frem kun relevant informasjon, sier Lagerholt Smith.

Gjennomgang

Lege Britt Lagerholt Smith har gått gjennom både høringsnotatet og lovforslagene.

Ved å vise til de ulike sidene i lovforslaget begrunner hun hvorfor hun mener retten til å motsette seg at informasjon om deg deles, er illusorisk. Med en gjennomgang av loven og henvisning til sidene kan du lese og vurdere selv.

Klikk på denne lenken så finner du lovforslaget. Helse og omsorgsminister Bent Høies motargumenter kan du lese her.

Forarbeidet

Høringsnotatet til det lovforslaget som nå er lagt frem for Stortinget er også viktig for å se på hva som skal gjelde.

- Dette regnes som forarbeidet til loven, og så lenge de ikke har sagt at dette ikke skal gjelde, er det dette som ligger til grunn, sier Lagerholt Smith.

side 93 og 94 i høringsnotatet kan du lese det som står om samtykke.

Finn Skårderud og Britt Lagerholt Smith definerer samtykke som et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke - i samsvar med helseregisterlovens § 13. (Loven som nå foreslås fjernet.)

Utrykket samtykke

Departementet i proposisjonen om hvordan uttrykket samtykke skal forstås:

Departementet skriver følgende på side 21:
«Den registrertes samtykke er som hovedregel et krav ved all behandling av helseopplysninger. Departementet foreslår ingen endringer i dette. I høringsnotatet kom dette ikke tydelig nok frem. Det presiseres derfor i forslaget til ny helseregisterlov at samtykke er hovedregelen ved behandling av helseopplysninger. Når det gjelder pasientjournaler og andre behandlingsrettede helseregistre presiseres det i merknader at helsepersonellovens samtykkekrav fortsatt gjelder.»

Samtykkekrav

Og hva er et samtykkekrav i den nye loven:
I merknader til pasientjournallovens § 6 (s.174) fremgår følgende:

«Samtykke kan etter helsepersonelloven være uttrykkelig, basert på konkludent atferd, presumert, eller være indirekte eller underforstått, jf. merknadene til § 22 i Ot.prp.nr 13 (1998-99). Se også punkt 11.1.»

- Det skal ikke mye til før man kan si at et samtykke er indirekte eller underforstått. Det er nok å ha oppsøkt helsehjelp, sier Lagenholt Smith, og viser til høringsnotatet side 93 og 94.

Kreves ikke uttrykkelig samtykke

Merknader til pasientjournalloven § 19 Helseopplysninger ved helsehjelp (s. 182):

«Det kreves ikke uttrykkelig samtykke fra pasienten dersom det skal gis tilgang til databehandlingssystemet. Dette er en endring fra gjeldende helseregisterlov § 13 som krevet pasientens frivillige, uttrykkelig og informerte samtykke dersom noen ansatt utenfor virksomheten skulle gis tilgang.»

Å motsette seg

Det er imidlertid mulig å aktivt motsette seg tilgang til andre virksomheters opplysninger.

Merknader til pasientjournalloven § 19 Helseopplysninger ved helsehjelp (s. 182-183):

«Helseopplysninger i journalen kan ikke gjøres tilgjengelige for annet helsepersonell dersom pasienten motsetter seg det, jf.§ 17 bokstav a. Pasienten skal informeres om at opplysninger kan bli eller er utlevert til annet helsepersonell, jf. § 18 som viser til personopplysningsloven §§ 18 flg. Det følger også av pasient - og brukerrettighetsloven § 3-6 tredje ledd at dersom helsepersonell utleverer opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, skal den
opplysningene gjelder så lang som mulig informeres om at opplysningene er gitt, og hvilke opplysninger det dreier seg om.»

I realiteten vanskelig

- I realiteten er det svært vanskelig å motsette seg. Pasientene må være ressurssterke og friske nok til å ha oversikt over hvilke virksomheter som samarbeider om tilganger og journal- og pasientadministrative systemer (EPJ og PAS) og om påtvungne nasjonale behandlingsrettede registre, sier Lagenholt Smith.

Pasientene må i være friske nok og mentalt sterke for å motsette seg overfor helsepersonell de er hjelpeløst avhengige av, legger legen til.

- Ikke praktisk mulig

Hun peker på at pasientene også må ha kunnskap om sine rettigheter og om når i et pasientforløp helsepersonell vil tilegne seg opplysningene.

- Vet alle pasienter at leger går igjennom journalopplysninger, før de treffer dem i mottakelsen, på sengeposten osv.? Pasientene vil ikke få praktisk mulighet til å motsette seg, sier Lagenholt Smith.

Mer om

  1. Helse

Flere artikler

  1. Slår alarm om ny pasientjournallov: - Private opplysninger er ikke trygge

  2. - Uetisk og et overgrep mot pasientene

  3. Krav fra Venstre: - Pasienten må bli spurt

  4. Harde fronter om pasientjournallov

  5. Pirelli Benestad: Vi vet det slarves på vaktrommene

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder