AVSLO: Førstestatsadvokat Terje Nybøe jobber hos Riksadvokaten. Bildet er tatt da han fortsatt var politimester i Asker og Bærum. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Riksadvokaten vil ikke gi offentligheten innsyn i etterforskning av politisjef

Førstestatsadvokat Terje Nybøe hos Riksadvokaten mener etterforskningen av den tidligere nestlederen i Spesialenheten, ikke reiser nok prinsipielle spørsmål og ikke er i kjerneområdet for pressens kontrollfunksjon.

Høsten 2017 ble tidligere politimester Johan Martin Welhaven anmeldt og etterforsket av Spesialenheten for politisaker.

De vurderte paragrafer om underslag, misbruk av stilling og tjenestefeil etter at han la til side våpen som var innlevert til politiet. Alle sakene ble henlagt i desember 2018.

VG skrev tirsdag at to jurister, med særskilt erfaring med våpenlov-saker og Spesialenheten-saker, var kritiske til Spesialenhetens påtaleavgjørelser i saken.

POLITITOPP: Johan Martin Welhaven har både vært politimester og assisterende sjef for Spesialenheten. I dag er han påtaleleder i Innlandet politidistrikt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Politimesterkolleger

I arbeidet med saken ba VG Spesialenheten om innsyn i straffesakdokumentene.

Ettersom Johan Martin Welhaven har vært nestleder i Spesialenheten, hadde det under etterforskningen blitt oppnevnt en såkalt settesjef for å ta de juridiske beslutningene i saken.

Av samme årsak mente Spesialenheten at det var Riksadvokaten som burde behandle VGs innsynsbegjæring. Riksadvokaten vurderte om det skulle oppnevnes en settesjef for innsynsbegjæringen også, men «det ble ikke funnet tilstrekkelig grunn til det.»

Hos Riksadvokaten var det førstestatsadvokat Terje Nybøe som behandlet innsynsbegjæringen i to omganger.

Terje Nybøe var politimester i Asker og Bærum politidistrikt i halvannet år fra august 2014.

Det var samtidig som etterforskede Johan Martin Welhaven var politimester i Vestoppland politidistrikt.

les også

Politiet etterforsker ikke Forsvaret etter våpenlekkasjer

– Ikke i kjerneområdet

Nybøe mente i sin første behandling av VGs innsynsbegjæring at saken ikke reiser prinsipielle spørsmål eller er aktuell nok til å gjøre unntak fra hovedregelen om innsyn i straffesaker.

«Sakene som det er begjært innsyn i, gjelder etterforskning av handlinger som etter riksadvokatens oppfatning ikke er i kjerneområdet for pressens kontrollfunksjon», skrev Nybøe 15. oktober i år.

«Sakene reiser etter riksadvokatens syn heller ikke prinsipielle spørsmål eller berører tema som har en slik aktualitet at den offentlige interesse i innsyn må veie tyngre enn hensynet til å bevare taushet om opplysningene som fremkommer av sakene», skriver han videre.

Beslutningen er også signert assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther.

SETTESJEF: Advokat Gunnar K. Hagen ble oppnevnt som settesjef for Spesialenheten. Foto: Espen Braata

«Har til dels et annet syn»

VG ble kun gitt innsyn i Spesialenhetens påtalevedtak, skrevet av settesjef og Lillehammer-advokat Gunnar K. Hagen.

«Dette bør etter riksadvokatens syn være tilstrekkelig for å ivareta pressenes interesser som mulig kontrollør ved politiets rutiner for sin våpenforvaltning», mener Nybøe og Sæther.

VG klagde på Riksadvokatens beslutning og ba de vurdere innsyn i avhør.

I klagen påpeker VG at det ikke er politiets rutiner som er mest interessant å ettergå, men etterforskningen av en betrodd politimann.

Riksadvokaten ble også bedt om en ny vurdering av innstillingen fra etterforskningsavdelingen til Spesialenheten i Midt-Norge og Nord-Norge.

Settesjef Gunnar K. Hagen skriver i sitt endelige påtalevedtak at han «har til dels et annet syn på de rettslige spørsmål som saken reiser» enn det som fremkommer i innstillingen til Spesialenhetens etterforskere.

Hagen henla samtlige seks forhold som Welhaven var blitt etterforsket for. Fire av forholdene ble henlagt som «intet straffbart forhold».

Har vurdert habilitet

Førstestatsadvokat Terje Nybøe ved Riksadvokaten bekrefter hans rolle i behandlingen av VGs innsynsbegjæring har vært vurdert med tanke på at han er tidligere politimesterkollega av Welhaven.

– Kan du utdype det?

– Nei, det er vurdert. Det er det jeg vil si om det, svarer Nybøe.

– Møtte du Welhaven mens du var politimester?

– Vi møttes på politisjefmøtene. Jeg vet ikke hvor mange ganger det var. Om de var hver måned, husker jeg ikke helt, svarer Nybøe.

Han legger til at han og andre ansatte ved Riksadvokaten jevnlig møter ledere, statsadvokater og politiadvokater i ulike sammenhenger.

– Men det gjør oss ikke inhabile. Vi er overordnet disse. Det er slik systemet er, sier Nybøe.

– Kan det ha påvirket din vurdering i denne saken at du og Welhaven er tidligere politimesterkolleger?

– Nei. Vår avgjørelse er veldig prinsipiell, sier Nybøe.

Johan Martin Welhaven har gitt følgende uttalelse til VG om etterforskningen og henleggelsen:

«Jeg har vært underlagt en grundig etterforskning fra Spesialenhetens side. Etterforskningen førte frem til henleggelse i desember i fjor. Saken har for meg og mine nærmeste vært en stor påkjenning. Jeg har forklart meg grundig til Spesialenheten og kommentert saken i mediene tidligere. Saken er for meg et tilbakelagt kapittel.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder