Maria Amelie-saken: Kjennelsen fra lagmannsretten

INNENRIKS

Under følger hele kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett som gjør at Maria Amelie løslates:

Publisert:

Madina Salamova, som bruker navnet Maria Amelie samt Maria Bidzikoeva, ble av politiet den 13. januar 2011 fremstilt for Oslo tingrett med begjæring om fengsling i to uker i medhold av utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b, jf annet ledd, jf. § 106a, jf. § 99.

Tingretten tok begjæringen til følge ved kjennelse av 13. januar 2011, og fastsatte fengslingsfristen til 27. januar 2011.

Salamova har anket kjennelsen, og prosessfullmektigen har inngitt støtteskriv av 14. januar 2011. Politiet er kjent med anken og støtteskrivet, og har inngitt tilsvar samme dag med
kopi til prosessfullmektigen.

Lagmannsretten bemerker:
Salamova, som er født 30. mai 1985, kom sammen med sine foreldre til Norge fra Russland via Finland og søkte asyl den 18. februar 2002 under navnet Maria Genadjevne Bidzikoeva.

Søknad om asyl i Finland var avslått. Foreldrenes russiske utenriks- og innenrikspass var innlevert finske myndigheter i forbindelse med asylsøknaden.

Fremstilte er innført i begge foreldrenes russiske utenrikspass med identiteten Madina Salamova.

I vedtak fattet av Utlendingsnemnda 21. mars 2003 fikk Salamova sammen med sine foreldre endelig avslag på asylsøknadene. Hun ble innbefattet i vedtaket fattet i morens sak siden hun den gang var umyndig. Fristen for utreise ble satt til 10. november 2003.

Etter at søksmål om gyldigheten av vedtaket var tatt ut for Oslo tingrett, besluttet Utlendingsnemnda 22. januar 2004 å utsette iverksettelsen av utreisen til kjennelse forelå
fra Oslo tingrett. Staten v/Utlendingsnemnda ble frifunnet i søksmålet ved dom 8. mars 2004.

Den 9. september 2009 begjærte Salamova omgjøring av avslaget på asylsøknaden. Utlendingsnemnda avslo begjæringen i vedtak 12. januar 2011.

Hun ble pågrepet om kvelden samme dag ved Nansenskolen i Lillehammer etter å ha holdt foredrag der og er nå
plassert på Trandum utlendingsinternat.

Salamova bodde med sine foreldre på Bjønnesåsen statlige mottak på Nøtterøy, men ble 25. november 2003 meldt forsvunnet. Ny adresse ble ikke meldt til politiet, jf. utlendingsloven § 19 annet ledd.

Etter at Salamova høsten 2010 utga bok om sitt opphold i Norge, fikk politiet kjennskap til at hun ikke hadde forlatt landet.

Det er opplyst at hun nå er samboende på kjent adresse for politiet. Det fremgår av sakens dokumenter at det via advokat 26. september 2003 ble søkt om arbeidstillatelse. Resultatet av søknaden er ikke opplyst.

Salamovas mor fikk midlertidig arbeidstillatelse ved Utlendingsdirektoratets vedtak av 4. juni 2004. Salamova har
gjennomført høyere utdannelse i Norge.

Russiske myndigheter har 2. desember 2011 akseptert tilbakeføring i henhold til tilbakeføringsavtalen mellom Norge og Russland. Aksepten har 90 dagers varighet. Politiet
tar sikte på å uttransportere Salamova innen utløpet av akseptfristen.

Politiet har begjært fengsling i medhold av utlendingsloven § 106 første ledd bokstav b. Det er et vilkår for fengsling etter denne bestemmelsen at det er mest sannsynlig at utlendingen vil unndra seg iverksettingen av vedtak som innebærer at utlendingen plikter å forlate riket.

Det følger av utlendingsloven § 106a at fare for unndragelse skal vurderes konkret i det enkelte tilfelle. For å avgjøre om det foreligger unndragelsesfare skal det foretas en
totalvurdering hvor det blant annet kan legges vekt på om

a) utlendingen har unndratt seg iverksetting av et vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, herunder ikke overholdt en utreisefrist,
b) utlendingen utrykkelig har motsatt seg å forlate riket frivillig,
.....
h) utlendingen har unnlatt å gi melding om endring av bopel.
Det er på det rene at samtlige disse forhold foreligger i denne saken og er lagt til grunn av tingretten som etter en totalvurdering har funnet at unndragelsesfare foreligger.

Lagmannsretten er enig i denne vurdering og viser til tingrettens begrunnelse.

I støtteskrivet er anført at helheten i saken klart tilsier at det er vesentlig mer sannsynlig at fremstilte ikke vil unndra seg uttransport enn at hun vil unndra seg. Det forhold at hun har gitt klart uttrykk for at hun ikke ønsker å reise frivillig, er begrunnet med at hun mener at hun har rett til opphold i Norge og derfor vil arbeide videre med saken sin.

Videre er anført at dersom uttransportering blir eneste løsning til slutt, vil hun ikke under noen omstendigheter motsette seg dette.

Etter lagmannsrettens syn endrer ikke dette eller de øvrige anførslene i støtteskrivet vurderingen av at det foreligger fare for unndragelse.

Slik denne saken ligger an, finner lagmannsretten at det er tilstrekkelig for å hindre Salamova fra å unndra seg uttransportering, at hun pålegges daglig meldeplikt i stedet for fengsling, jf. utlendingsloven § 105 første ledd bokstav b, jf. straffeprosessloven § 184 annet ledd.

Det forutsettes at hun har bolig hos Eivind Trædal på adresse som nå er kjent for politiet.

Det vises til at Salamova er en offentlig kjent person som vanskelig kan skjule seg.

Lagmannsretten kan heller ikke se at det ville tjene hennes sak å unndra seg utsendelse.

Meldeplikt som angitt anses ikke å innebære noe uforholdsmessig inngrep og er tilstrekkelig begrunnet, jf. utlendingsloven § 99.

Etter dette løslates Slamova mot daglig meldeplikt. Den nærmere gjennomføringen av meldeplikten fastsettes av politiet.

Lagmannsretten slutter seg til tingrettens kritikk av politimyndighetens manglende aktivitet med hensyn til å følge opp at fremstilte etterkom vedtaket om utreise. Hun har tatt sin utdannelse her i landet og må således ha etterlatt seg spor om at hun var her.

Håndteringen av saken, særlig tid og sted for pågripelsen, er av mange oppfattet å ha vært uten fingerspitzgefühl eller musikalitet. Lagmannsretten slutter seg til dette.

Kjennelsen er enstemmig.

SLUTNING
Madina Salamova løslates. Hun pålegges daglig meldeplikt, men ikke utover 27. januar 2011.

Dag Stousland
Sissel R. Langseth
Hedda Remen

Bekreftes for førstelagmannen: