STRØMSTØTTE: Husholdninger får dekket 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime. Dette er uten momsen på 25 prosent. Ved en spotpris på 70 øre, blir utgiften for forbruker dermed 87,5 øre.

Nettselskapenes støtte-utbetalinger under lupen

Myndighetene sjekker nå at nettselskapene har utbetalt strømstøtten i tråd med regelverket og at pengene kun går til kunder som har krav på dem.

Publisert:

Ifølge strømstønadsloven er Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) pålagt å føre tilsyn med ordningen. RME, som er en egen enhet i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sørger for at aktørene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i kraftmarkedet og et effektivt drevet strømnett.

18 nettselskaper

– Vi har gitt KPMG (et av verdens største revisjons- og rådgivningsselskaper, red. anm.) i oppdrag å gjennomføre en revisjon av ordningen på vegne av oss. De vil ta kontakt med 18 selskaper for en gjennomgang av nettselskapenes rutiner for internkontroll. KPMG vil spesielt ha fokus på beskrivelser og/eller dokumentasjon av prosesser for å identifisere hvilke målepunkt som er stønadsberettiget, og hvilke som ikke er det, skriver Roar Amundsveen, seksjonssjef for økonomisk styring i en e-post til VG.

Fritidsboliger får som kjent ikke strømstøtte, ei heller de som bor fast på hytta.

RME vurderte først at kunden hadde rett på strømstøtte hvis de kunne legge frem en form for dokumentasjonen fra kommunen på at de kunne bo fast i fritidsboligen, men fikk senere en presisering fra Olje- og energidepartementet om at den eneste formen for dokumentasjon for dette er en innvilget bruksendring fra kommunen.

– Hvis det er betalt ut strømstøtte til fritidsboliger etter at presiseringen er gitt den 30. september, er det sånn at vi kan kreve tilbakebetaling, sier Amundsveen til VG og henviser til strømstadsloven.

Det er en tredjedel av nettselskapene som har betalt ut støtte som er valgt ut for revisjon i denne omgang.

Sjekk hvor mye du får i strømstøtte.

23 milliarder kroner

Nettselskapene har så langt utbetalt nesten 23 milliarder i strømstøtte til husholdninger og boligselskap.

– På grunn av de store beløpene som allerede er utbetalt, og ikke minst ligger an til å bli utbetalt i fremtiden, er det viktig å sikre at støtten blir utbetalt til kunder som har krav på den, skriver Amundsveen.

RME kontroller nettselskapets fakturagrunnlag opp mot data fra Elhub før de utbetaler strømstøtte til nettselskapene.

– Vi legger til grunn at det er nettselskapene som er nærmest til å identifisere strømkunder som er berettiget til å motta støtte.

Men det er ikke bare utbetalinger til eventuelle fritidsboliger som nå sjekkes. Det er alt sammen.

Hvis noen har en frisørsalong i sokkelleiligheten kan forbruket hos nettselskapet være registrert som næringsforbruk selv om hovedtyngden av forbruket stammer fra husholdingen i etasjen over. Noe som vil kunne være eksempel på rettmessig strømstøtte.

Revisjon hos Elvia

Elvia, som er ansvarlig for Norges største nettområde og forsyner strøm til nesten to millioner mennesker i Innlandet, Viken og Oslo, er blant nettselskapene som nå kontrolleres.

– De vil ta en revisjon og se hvordan vi har håndtert støtteordningen og om den er i henhold til reglementet vi har fått, og det er fint, sier kommunikasjonssjef Morten Schau til VG.

Elvia har allerede hatt et innledende møte med KPMG og Schau forteller at de blant annet har bedt om å få innsyn i hvem som har forbrukskode husholdning som kreves for å få støtte.

Schau opplyser at det kanskje er snakk om 10–15 tilfeller som har fått strømstøtte basert på endringer i folkeregisteret fra fritidsbolig til husholdning.

Inkluderer ikke hytter

I et svar til stortingsrepresentant Sofie Marhaug (Rødt) viser Olje- og energiminister Terje Aasland til at Folkeregisteret har opplyst at det er rundt 10 000 personer som er registrert bosatt på en adresse med status som fritidsbolig, men at tallene ikke gir informasjon om hvor mange som har fritidsbolig som eneste bolig.

– Det er utfordrende å identifisere «reelle hyttehusholdninger» sammenlignet med annen bruk av fritidseiendommer, dersom disse skulle inkluderes i ordningen slik den er innrettet i dag. Hvis man for eksempel legger folkeregistrert adresse til grunn, vil det være risiko for at det åpnes for muligheter for omgåelse av regelverket og utbetaling av uberettiget stønad, skriver Aasland.

Han peker også på at det kunne bli svært arbeidskrevende siden det finnes rundt 445 000 fritidsboliger her til lands. Statsråden mener derfor at det på nåværerende tidspunkt ikke er tilstrekkelig formålstjenlig å inkludere de som bor permanent på hytta i strømstønadsordningen.

– Hull i ordningen

– Dette viser at det er et hull i strømstøtteordningen regjeringen ikke er villig til å tette. Det er ganske alvorlig fordi mange av dem som bor i fritisbolig permanent ikke gjør det fordi de er superrike men tvert imot fordi de ikke kommer inn på boligmarkedet, sier Marhaug til VG.

Hun legger til at dette ikke handler om å gi dobbelt opp i støtte, men kun til dem som bor permanent i fritidsbolig.

– Jeg er litt lei av at byråkratiet skyves over på enkeltmennesker, avslutter Marhaug.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no