Ullevål sykehus, medisinsk avdeling. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Riksrevisjonen: – Det sløses i helsetjenesten

Hver fjerde fastlege henviser pasienter til sykehus, men forventer ikke at pasienten har medisinsk nytte av det. Hver tredje sykehuslege mener de utreder pasienter som ikke burde vært på sykehus. – Det er sløsing, mener Riksrevisjonen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

En ny rapport viser at fastleger og sykehusleger ikke samarbeider godt nok om pasientene.

– En risiko

– Ressursbruken innebærer en risiko for at de pasientene som trenger det, må vente lenger på nødvendig behandling, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Verst går det ut over psykisk syke. Det er stor uklarhet om hvem av dem som har rett til behandling på sykehus.

– Etter Riksrevisjonens vurdering er det alvorlig at kommuner og helseforetak ikke har avklart godt nok hvordan tilbudet til denne pasientgruppen best kan innrettes, sier riksrevisoren.

Riksrevisor Per-Kristian Foss Foto: Jørgen Braastad

Nesten alle planlagte utredninger og behandlinger som gjennomføres på sykehusene, starter med en henvisning fra fastlegen. I 2015 hadde nesten 2,6 millioner personer kontakt med spesialisthelsetjenesten én eller flere ganger. Henvisningspraksisen påvirker sykehusenes aktivitet i betydelig grad.

VGs undersøkelse om fastlegesituasjonen i kommunene i 2017, viste at nesten 200 av 425 kommuner har utfordringer med å sørge for en stabil fastlegedekning. Flere fastleger var tydelige på at de frykter at dårlig legedekning i kommunene øker presset på sykehusene.

LES: Fastlege i Oslo: – For dårlig tid til pasientene hver eneste dag

SLUTTER: Lege Ane Emaus frykter for fastlegeordningens fremtid. Hun slutter som fastlege i Alta fordi jobben tar for mye tid. Foto: Fredrik Solstad

Opp 4,2 prosent

Riksrevisjonens rapport viser at antall pasienter i spesialisthelsetjenesten økte med 4,2 prosent fra 2014 til 2015. Det er en sterkere vekst enn tidligere år. Veksten i antall pasienter har særlig vært høy innenfor poliklinisk virksomhet, der pasienter behandles på sykehus, men ikke legges inn.

Det er stor forskjell på hvor ofte hver enkelt fastlege henviser pasienter til sykehus. I noen kommuner henvises knapt 6 prosent av befolkningen til sykehus per år. Andre kommuner har en henvisningsrate som tilsvarer at 1/4 av innbyggerne sendes vdere til sykehus.

– Hverken andelen eldre, hvor sentralt beliggende kommunen er, kommunestørrelse, om legen er spesialist i allmennmedisin, eller om legen er fastlønnet, kan fullt ut forklare forskjellene i henvisningsrater, skriver Riksrevisjonen.

Rapporten er sendt helseminister Bent Høie for kommentar før publisering. Riksrevisjonen mener helsemyndighetene ikke har vært gode nok på å følge opp kommunene.

– Helsemyndighetene bør gi bedre oppfølging overfor kommunene for å forbedre fastlegenes henvisningspraksis. Undersøkelsen viser at mange kommuner mener at de ikke har et slikt ansvar, samtidig som kommunene har svake incentiver til å følge opp fastlegenes praksis.

Høie: – Opp til kommunene

Det mener helseministeren at det ikke er behov for.

– Jeg forventer at kommunene oppfyller de kravene som følger av lov og forskrift, og understreker at det er opp til kommunene å få på plass
systemer for å følge med på henvisningspraksisen for fastleger i sin kommune, skriver Høie i sitt tilsvar til rapporten.

Han viser til at Helsedirektoratet har utarbeidet en egen henvisningsveileder til bruk for fastlegene.

– Flere årsaker

Petter Brelin, leder i Norsk Forening for Allmennmedisin, mener at de aller fleste fastleger skriver gode og relevante henvisninger, men er enig i at det er rom for kritikk.

– Det finnes en ikke ubetydelig andel henvisninger som fastlegene ikke forventer noen medisinsk nytte av. Og det er nok flere årsaker til det, sier Brelin og peker blant annet på NAV og forsikringsselskaper som i en del tilfelle ønsker en spesialisterklæring selv om pasienten er utredet av fastlegen.

– Det kan også være at både fastlegen og pasienten er litt usikre og at fastlegen tenker her trenger jeg noen som kan sikre meg og trygge pasienten på at min konklusjon er riktig, sier Brelin som ønsker seg et større engasjement både fra kommunene og sykehusene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder