FENGSLET: I 20 dager etter pågripelsen satt familien fengslet på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Barna var da i alderen 7 til 14 år. Foto: Krister Sørbø VG

Lagmannsretten: Staten brøt torturbestemmelsen da barnefamilie ble fengslet

En ny dom stopper all barnefengsling i Norge og kritiserer staten for brudd på torturbestemmelsen, da en afghansk familie ble fengslet med fire barn på Trandum i 2014.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Dommen innebærer at myndighetene må stanse fengslingen av barn på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Det er en grundig og klar dom, så klar som en norsk dom kan bli, sier jusprofessor Mads Andenæs. Han førte saken for familien på syv, som nå bor i Kabul.

Dommen er ikke rettskraftig, men Andenæs håper at staten ikke vil anke og at Høyesterett eventuelt ikke vil ta saken inn.

– Det er ikke vanlig at domstolene er så klar når det foreligger et brudd på Grunnloven, menneskerettighetene og barnekonvensjonen. Vi skal rett og slett ikke ha barn fengslet i Norge, sier Andenæs.

SLUTT PÅ BARNEFENGSLINGER: Jusprofessor Mads Andenæs er meget fornøyd med dommen i Lagmannsretten som slår fast at staten ikke hadde lov til å fengsle en familie på Trandum. Mads Andenæs førte saken for den afghanske familien. Han er professor i privatrett ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo Foto: Nathalie Wik Lystad

Lagmannsretten slår fast at staten ikke hadde lov til å fengsle en familie på Politiets utlendingsinternat på Trandum i 2014. Staten må betale familien erstatning.

Familien hadde søkt om beskyttelse og opphold på humanitært grunnlag, men søknaden ble avslått av Utlendingsdirektoratet (UDI) og deretter klageorganet Utlendingsnemnda (UNE). Dermed pliktet familien å forlate riket.

Familien hadde bodd på et asylmottak i Lillesand i om lag ett år da de tidlig om morgenen 10. august 2014 ble pågrepet.

Det var planlagt at familien skulle uttransporteres til Kabul dagen etter, men siden de nektet å reise fra Norge uten den eldste sønnen, besluttet politiet at familien skulle uttransporteres med åtte ledsagere. En slik uttransportering nektet imidlertid flyselskapet å medvirke til den dagen.

Les også: Mindreårig sendt alene til Kabul

Fengslet i 20 dager

To dager senere ble familien besluttet fengslet i tre uker. Anken ble forkastet i lagmannsretten, og den videre anken til Høyesterett ble ikke behandlet før familien ble uttransportert Kabul 20 dager etter pågripelsen.

I denne perioden hadde de sittet fengslet på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Barna var i alderen 7–14 år.

I tingretten ble staten frifunnet for fengslingen. Borgarting lagmannsrett har imidlertid vurder saken annerledes.

– Trandum er et fengsel med særlig strengt regime. Da jeg var der på befaring måtte vi låses inn og ut med 16 nøkler, før vi nådde cellen der barna satt innelåst. Det så ut som et fengsel og luktet som et fengsel. Jeg er enig med FN-organene som har uttalt at det å sette barn i fengsel er tortur, sier jusprofessor Mads Andenæs.

Husker du denne? Brødre sendt ut etter nesten fem år i Norge

Selv om det påpekes at utlendingsloven gir tilstrekkelig hjemmel til å fengsle utenlandske barn under 15 år sammen med foreldrene sine, mener lagmannsretten at lovens vilkår i denne saken ikke var oppfylt.

Lagmannsretten viste blant annet til bestemmelsen om at fengsling av barn skal være tvingende nødvendig, sammenholdt med vilkårene for fengsling etter Den europeiske menneskerettskonvensjon og FNs barnekonvensjon.

Har du lest denne? UDI vil lovfeste asylbarn-omsorgen

Får erstatning

Ettersom fengslingen innebar krenkelse av Grunnloven og/eller konvensjoner som Norge er bundet av, får familiemedlemmene oppreisning på til sammen 210 000 kroner.

Familien kan nå kreve fastsettelsesdom for brudd på Grunnloven, EMK og barnekonvensjonen artikkel 37, men lagmannsretten påpeker at staten ikke kan dømmes for brudd på barnekonvensjonen artikkel 3, som sier at voksne skal gjøre det som er best for barna.

– Barna i familien som nå har vunnet frem har vært spesielt opptatt av at andre ikke skal bli utsatt for det samme som dem.Jeg føler for denne familien,spesielt nå som ett av barna deres, en sønn, er blitt kidnappet av Taliban. Det var denne gutten som uttalte seg til Tingretten i første runde, sier Andenæs.

(VG/NTB)

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder