I FREMMED LAND: Enslige mindreårige asylsøkere står i matkø på Torshov transittmottak for enslige mindreårige i Oslo. Mottaket ble opprettet i høst som følge av de rekordhøye ankomstene av barn og unge. Foto: Helge Mikalsen , VG

Bruker millioner på omstridte alderstester

Mistenkte over 1300 for løgn eller feilinformasjon i fjor

UDI: Bruker undersøkelsene med forsiktighet

UDI betalte i fjor rundt 13 millioner kroner for alderstester som refses av både leger og asylorganisasjoner.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

De rekordhøye ankomstene av barn og unge som kommer alene til Norge gjør testene mer sentrale enn noen gang tidligere.

BLE GRANSKET: Den unge gutten fra Syria sier at han har blitt alderstestet med blant annet røntgenbilde av hånden. Selv opplyser han at han er 17 år gammel. Nå bor han midlertidig på Torshov transittmottak for enslige mindreårige. Mottaket ønsker ikke at han skal navngis eller intervjues. Foto: Helge Mikalsen , VG

Undersøkelsene av tenner og hender brukes til å vurdere om en asylsøker er mindreårig – og dermed nærmest garantert en form for opphold i Norge.

Alder er også avgjørende for om asylsøkeren skal tas hånd om av barnevernet eller av UDI, noe som får betydning for mottaksplassering, oppfølging og rettigheter.

Av de over 5000 som kom til Norge i fjor, mistenkte UDI over 1300 for å ha løyet eller å ha oppgitt feil alder. De medisinske vurderingene kostet 13 millioner kroner, anslår direktoratet.

Les også: 1 av 3 «mindreårige asylsøkere» over 18 år

Uegnet til å vurdere alder?

Samtidig mener norske leger at testene ikke er egnet til å vurdere alderen til unge personer.

– Metoden gir en vilkårlig vurdering som ikke er et rettssamfunn som Norge verdig, sier Ellen Annexstad i Barnelegeforeningen til VG.

I en kronikk i VG mandag tar hun et oppgjør med metodene, sammen med blant annet Rådet for legeetikk og barnerøntgenlegene.

Les også: Må bosette 400 flyktningbarn pr. måned

Overlegen er spesielt kritisk til håndundersøkelsen, der man sammenligner røntgenbilder med et billedatlas for å si noe om hvor modent skjelettet er.

– Metoden er ikke sikker eller nøyaktig nok til formålet. Bildene man sammenligner med er av hvite middelklasseungdommer fra USA på 30-tallet. Det ikke nødvendigvis representativt for barn som kommer fra andre deler av verden i 2015, sier Annexstad.

Hun peker på at barn vokser i ulik takt, og at variasjonen er spesielt stor blant ungdom.

Les også: Vil sende ut asylbarna – så snart de fyller 18 år

KRITISKE: Greulich & Pyle’s røntgenbilder av barnehender på 1930-tallet blir brukt som en mal når asylsøkeres skjelettalder skal vurderes. Ellen Annexstad i Barnelegeforeningen (t.v) og Lil-Sofie Ording i Norsk forening for pediatrisk radiologi mener sammenligningen ikke gir svarene man trenger. Foto: Trond Solberg , VG

Frarådet for fem-seks år siden

– Metoden ble utviklet for å vurdere barn som vokser for lite eller for mye i tilfeller der man allerede vet hvor gammelt barnet er, men lurer på hvor modent skjelettet er.

Allerede i 2010 frarådet Legeforeningen norske leger å utføre aldersundersøkelser. I høst fulgte den europeiske barnelegeforeningen etter.

– Alle vet hvor ulike ungdommer i alderen 13–20 år fremstår med tanke på modenhet og utvikling. Akkurat det samme gjelder for skjelettet, sier leder for barnerøntgenlegene, Lil-Sofie Ording.

Det er private Unilabs som gjør røntgenundersøkelsen av hånden, mens klinisk institutt for odontologi ved Universitetet i Oslo undersøker tennene. På grunn av sprengt kapasitet i vinter gjennomfører UDI nå tannundersøkelsen kun ved tvilstilfeller.

Resultatene blir deretter sammenfattet og vurdert av den pensjonerte barnelegen Jens Grøgaard (75) i Barnesak A/S.

Fra januar til november har Grøgaard vurdert 1318 saker der UDI har funnet grunn til å tvile på om alderen er korrekt. I over én av tre saker mener han det er mer enn 50 prosent sannsynlig at personen er mindreårig.

Les også: Over 13.000 asylsøkere er «forsvunnet» siste ti år

Skuffet barnelege-veteran

Grøgaard sier at egne undersøkelser viser at resultatene mellom tann – og håndundersøkelsene i stor grad samsvarer.

– Jeg har hittil ikke sett at de som kritiserer metoden har kommet opp med noe som er bedre, sier Grøgaard, som mener kritikerne ikke vet nok om hvordan undersøkelsene utføres.

– Jeg er litt skuffet over at de kritiserer på mangelfullt kunnskapsgrunnlag og at de ikke har satt seg inn i bruk av metodene.

– Men dette er jo blant andre barneradiologene?

– Deres kritikk har vært på en av metodene, og de har ikke tatt med tannvurderingen i dette. Det er forskjell på om man bruker en eller flere metoder.

Les også: Slik er testene innvandrere må bestå

– Mangler kompetanse

De medisinske undersøkelsene skal være ett av flere momenter når UDI gjør et vedtak om alder, men NOAS mener undersøkelsene tillegges altfor mye vekt.

Vergeforeningene er enda klarere:

– Vår erfaring er at man ser utelukkende på medisinske undersøkelser, sier Maral Houshmand i Vergeforeningen.

De mener også at UDIs saksbehandlere har for liten kompetanse til å vurdere resultatene.

– Metoden har store, store usikkerheter. De som sitter og fatter vedtakene har ikke forutsetninger for å kunne ta stilling til resultatet. Vurderingene som ligger til grunn kommer ikke tydelig nok frem og deriblant statistiske feilmarginer. Det er ikke noe som heter 100 prosent sannsynlig.

Asyladvokat Brynjulf Risnes mener norske myndigheter er altfor mistenksomme.

– Jeg synes det er en stor tendens til å betvile påstand fra en person om at han er mindreårig. Det er en grunnleggende skepsis blant utlendingsmyndighetene.

– Har man ikke grunn til en slik skepsis?

– I enkelttilfeller har man sikkert det. Men hvis man har en systematisk innstilling om at det man får opplyst er feil, vil man lett få det bekreftet.

UDI: Vi er kjent med kritikken

UDI sier at de er kjent med kritikken av de medisinske undersøkelsene.

– Vi har etter beste evne satt oss inn i den kritikken, men vi er avhengige av de faglige rådene som vi får fra tannlegehøyskolen, røntgenlegen og Grøgaard. Det at vi er kjent med kritikken fra faglige hold gjør at vi bruker disse undersøkelsene med forsiktighet, sier fagsjef i asylavdelingen, Dag Bærvahr, til VG.

– Vergeforeningen mener dere utelukkende baserer dere på de medisinske undersøkelsene?

– Det er i så fall ikke i tråd med retningslinjene. Retningslinjene sier at det skal være en helhetsvurdering. I vår vurderinger vil de medisinske undersøkelsene være et viktig moment, men ikke avgjørende. Hvis de ikke sammenfaller med øvrig informasjon, vil vi i noen saker anse vedkommende for å være mindreårig

– Er UDIs saksbehandlere godt nok rustet til å ta hensyn til andre moment og til feilmarginene?

– Disse saksbehandlerne jobber utelukkende med enslige mindreårige. Veldig ofte er alder veldig sentral del av intervjuet siden det kan ha avgjørende betydning for hva slags utfall saken får. Saksbehandlerne er derfor særlig trent i aldersvurdering, hvordan de bygger opp intervjuene og hvordan de vurderer andre opplysninger i saken.

– Dere påpeker selv at testene ikke er solide nok, og at metodene har fått mye kritikk. Hvorfor fortsetter dere da å teste i et slikt omfang?

– Vi er ikke kjent med andre metoder. Vi har tatt mange forbehold rundt vår kompetanse på det medisinske området, derfor må vi ta hensyn til usikkerheten. Andre opplysninger i saken kan trumfe resultatet på de medisinske undersøkelsene, sier Bærvahr.

– Ingen kan fastslå nøyaktig alder, men vi kan se forskjell på om en person er 14 eller 19. Sammen med undersøkelse av tannskjelettet og en klinisk vurdering er det den beste metoden vi har, sier medisinsk direktør ved Unilabs røntgenlaboratorium, Tor Ole Kjellevand.

Han etterlyser alternativer fra kritikerne.

– Vi har et forskningsprosjekt på gang der målet er å finne bedre metoder.

Sigrid Kvaal er prosjektansvarlig ved institutt for klinisk odontologi.

– Sammen med håndrotsrøntgen er dette den beste vitenskapelige metoden vi har i dag. Nyere tysk forskning viser at tenner og skjelett utvikles uavhengig av hverandre. Våre undersøkelser viser at det er godt samsvar mellom disse to ulike aldersvurderingene.

Kvaal opplyser videre at de angir en beregnet alder, men at de ikke utelukker alder som ligger innenfor normalvariasjonene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder