NY E18: Slik er den nye E18 planlagt ved Lysaker på grensen mellom Bærum og Oslo kommune. Illustrasjon: STATENS VEGVESEN

Klar bane for ny E18 - regjeringen avviser klage fra Oslo

Nå blir det tut og kjør for ny E18 fra Oslo til Asker. Regjeringen avviser Oslo-byrådets innsigelse og godkjenner motorvei-planene.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det går frem av en beslutning fra Kommunaldepartementet ved settestatsråd Bent Høie (H), som ble lagt frem i statsråd i formiddag.

– E18 er en av landets viktigste riksveier og en del av hovedforbindelsen mellom Oslo og Stavanger. Utbygging av veisystemet i denne korridoren har gitt bedre fremkommelighet, færre ulykker og redusert reisetid. Med denne planen legger vi grunnlag for oppgradering av hovedveisystemet inn mot Oslo der vi fortsatt har store utfordringer med trafikkavviklingen. Planen vil ha positiv betydning for helse ved mindre luftforurensning og støy i boligområdene langs E18. En separat sykkelvei er viktig for å styrke folkehelsen, sier statsråd Bent Høie (H), som er settestatsråd for kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i denne saken.

Sanner bor på Høvik i Bærum - ikke så langt fra E18-traséen. Han har erklært seg inhabil i E18-saken.

VG mener: Bygg ut E18

Planen omfatter også ny tunnel mellom Gjønnes og E18, ny avkjøring til Fornebu, separat bussvei og separat sykkelvei.

Det legges opp til tre kjørefiler i hver retning. På ett punkt på Ramstadsletta i Bærum vil E18-prosjektet bestå av 14 felter inkludert seks motorveifelter, av- og påkjøringsfelter, egen bussvei og egen lokalvei.

Les også: Jonas overkjørte Raymond om E18

SKUFFET: Innsigelsen fra miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo, ble ikke hensyntatt av regjeringen i E18-saken. Foto: Trond Solberg VG

Fra i juni har det vært et det bredt flertall på Stortinget for en sammenhengende utbygging.

– Nå var det viktig å få på plass denne saken slik at vi kan sikre god fremdrift for E18-prosjektet, sier Bent Høie til VG.

– Har du tro på at tre felt i hver retning vil få bort kø, kork og kaos?

– Ja, det er forventet at en ny motorvei med tunnel- og lokk-løsninger samt bedre kollektivløsninger både vil gi mindre støy, mindre forurensning og bedre trafikkflyt, svarer settestatsråd Høie.

Fikk du med deg? Lan truet med å forlate Raymond ved E18-utbygging

MDG-Lan og Ap-Raymond skuffet

Både Oslos miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og byrådsleder Raymond Johansen, er skuffet over regjeringens beslutning:

– Dette blir presset i gjennom kort tid før valget, det er ikke tilfeldig. Men det er en miljøskadelig vei. Det er nok et eksempel på at regjeringen med Venstres velsignelse har sviktet på klima, sier byråd Berg til VG.

Hun vil gjerne at et mulig MDG i vippeposisjon på Stortinget etter valget mandag jobber for en omkamp om E18-fremdriften.

– Selvfølgelig. Vi ønsker en klimavennlig transportpolitikk. Der hører ikke en utvidelse fra to til tre felt hver vei på en forurensende motorvei hjemme, sier Lan, som har bedt om en utredning mot utvidet E18-kapasitet.

Raymond Johansen er like misfornøyd:

– Rundt 60 prosent av miljøforurensingen i Oslo kommer fra transport og biltrafikk. En E18-løsning med tre felt hver vei, slik regjeringen nå går inn for, vil øke denne forurensingen, sier Johansen til VG.

SKIFTET STOL: Helseminister Bent Høie er settestatsråd for en inhabil kommunalminister Jan Tore Sanner i E18-saken. Foto: Frode Hansen VG

Han har slitt med at partifellene i Aps stortingsgruppe har gått inn for full E18-utbygging og vært en del av stortingsflertallet for den nye motorveien.

– Det er ingen tvil om at det har vært uenighet i Ap. Men fortsattt har ike regjeringen fortalt om hvor mange titalls milliarder kroner denne veien til slutt vil koste, sier Raymond Johansen.

Leder i Høyres bystyregruppe i Oslo, Eirik Lae Solberg, har deltatt i de tidvis tilspissede forhandlingene om ny E18 og Oslpakke 3. Han er glad for at regjeringen kom til en beslutning.

– Gledelig

– Det er svært gledelig at regjeringen på denne måten følger opp den brede enigheten på Stortinget om å bygge ut E18. Det er også i tråd med forliket i Oslopakke 3. En ny E18 vest for Oslo er nødvendig for å sikre bedre fremkommelighet, særlig for de kollektivreisende i hovedstadsregionen. Den vil også legge til rette for at flere kan sykle trygt til jobb, sier Lae Solberg.

Lang vei frem: Kan stå ferdig i 2024

Rundt to-tredjedeler av den første strekningen skal legges i tunnel eller under lokk. Planen legger grunnlag for en sammenhengende utbygging av E18 vestover fra Lysaker med kort tunnel på Stabekk og lang tunnel mellom Strand og Høvik i Bærum på strekningen som er en av landets desidert mest trafikkerte veistrekninger.

Bompenge-sjokk

– Får den nye motorveien nok kapasitet og filer til å fjerne køproblemene?

– Ja, det vil bli en helt annen flyt med tre felt i begge retninger mellom Sandvika og avkjøringen til Ring 3 rundt Oslo, svarer Lae Solberg.

Få med deg: Inntil 90 kroner hver vei

Han har sammen med de andre partene i Oslopakke 3-forliket lagt opp til en kraftig bompengebelastning for fremtidige bilister på strekningen. Første trinn i bompengeøkningen vil bli innført senere i høst.

75 prosent av kostnadene ved den nye motorveistrekningen til over 30 milliarder kroner, skal bompengefinansieres.

Settestatsråd Bent Høie avviser Oslo-miljøbyrådens varsel om en omkamp om beslutningen regjeringen fattet fredag:

– Dette er en endelig avgjørelse i denne saken, fastslår Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder