Nå realiserer han sin omstridte omlegging i arbeidslivet: Frp-Eriksson vil ta fra fagforeningene vetorett

Vil ta fra LO vetoretten mot nye turnusordninger

INNENRIKS

Skal overføre makten til bedriftene og de lokalt tillitsvalgte

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) sier rett ut at han vil ta makt fra LO-leder Gerd Kristiansen.

Publisert: Oppdatert: 02.12.14 20:11

Før jul skal Eriksson legge frem sine omstridte forslag til endringer av arbeidsmiljøloven, blant annet knyttet til overtid, søndagsarbeid og midlertidige stillinger.

– Vi er i siste fase av vår vurdering når det gjelder sakene, men vi har rukket å konkludere på ett av punktene, sier han:

– I dag har LO og sentrale fagforeninger (med mer enn 10.000 medlemmer, journ.anm.) vetorett når det gjelder bruk av turnusordninger. Vi foreslår å fjerne den vetoretten, bekrefter Eriksson overfor VG.

– Mistillit

LO-lederen er ikke nådig.

– Vi har reagert kraftig på at regjeringen i forslaget som er sendt ut på høring vil svekke dagens ordning hvor det er partene som har adgang til å avtale unntak. Nå får vi begrunnelsen – han vil svekke fagbevegelsens makt. Forslaget er en mistillit fra regjeringen til en samlet norsk fagbevegelse, sier hun.

Eriksson bruker Fauske kommune som et eksempel på en kommune som har gjennomført en prøveordning med langvakter på 14 timer. Ordningen har gitt lavere fravær og færre deltidsstillinger.

– Hvis Fauske kommune finner ut at de vil ha en alternativ turnus, må de i dag ha godkjenning fra Fagforbundet sentralt eller Sykepleierforbundet. I dag kan disse forbundenes ledelse nekte Fauske det. Den vetoretten vil vi frata dem.

Han sier han har genuin tro på at folk flest kan finne ut hva som er best for dem selv.

– Vi vil overføre mer makt fra de sentrale fagforeningene til de lokalt tillitsvalgte og de ansatte ute på den enkelte arbeidsplass, slik at de selv kan være med på å lage sin egen turnus.

– Jeg flytter makt fra Gerd Kristiansen

Han legger ikke skjul på at det vil frata LO makt.

– Det vi ønsker å gjøre, er at hvis Fauske kommune blir enige med de lokalt tillitsvalgte, skal de få gjøre det uten at de sentrale organisasjonene kan sette ned foten. Det betyr at jeg flytter makt fra Gerd Kristiansen til lokale tillitsvalgte og til den enkelte ansatte.

–– Hvordan tror du Gerd Kristiansen og Unio-sjef Anders Folkestad vil reagere?

– Jeg håper de har tiltro til sine tillitsvalgte, og ser at de er i stand til å håndtere dette på en riktig måte. De har vært avvisende, men hvis de mener de er i bedre stand til å finne ut hva som passer de ansatte i for eksempel Fauske, Sandnes eller Ladegården i Bergen, enn de ansatte selv, så er jeg sterkt uenig med dem.

– De anklager deg for å vise til enkelteksempler, for eksempel Fauske, mens de selv mener det er gode forskningsresultater som viser det motsatte av det du sier?

– Jeg har valgt å reise rundt og besøke mange ansatte og virksomheter som har prøvd ulike turnusordninger. Jeg har lyttet til de erfaringene de har. Det som går igjen fra de ansatte er at de med nye ordninger jobber færre helger, får mer fritid, får bedre styring over arbeidshverdagen, og får planlagt arbeidsdagen og fritiden på en bedre måte. Det synes jeg er god og moderne politikk.

– Mangler 57.000 helsefagarbeidere

Han sier dette om årsaken til at han vil legge om arbeidslivspolitikken:

– I 2030 kan vi være én million flere i Norge; vi får bedre helse og lever lenger. Det er bra. Men det gir oss utfordringer: Da folketrygden ble innført var det fire yrkesaktive bak hver pensjonist. I dag er det 2,4 og i 2050 vil det være 1,7. Jeg foreslår ikke å utvide normalarbeidsdagen, men vi må jobbe smartere og søke nye løsninger, sier han og legger til:

– Når vi vet at vi i 2035 vil mangle 57.000 helsefagarbeidere, er det viktig at vi finner nye måter å utnytte arbeidskraften bedre på.

– Gir større trygghet lokalt

Gerd Kristiansen lar seg ikke imponere.

– Vi har tillit til lokale tillitsvalgte. Men lokale tillitsvalgte sier at de ofte føler seg presset til å godkjenne arbeidstidsordninger som ledelsen vil ha, og at kravet til sentral godkjenning gir de lokale tillitsvalgte større trygghet i dialogen med arbeidsgiver, sier hun.

– Når det gjelder Fauske, var prøveordningene godkjent av Fagforbundet sentralt. Og det er sjelden at de sentrale organisasjonene avslår lokale avtaleforslag. Det viser at systemet han vil forandre, fungerer.

Hun sier Eriksson går lenger enn de trodde.

– Vi reagerte på forslagene som ble sendt på høring. Skal vi ta uttalelsene hans bokstavelig, ser det ut til at han nå vil gå enda lengre. Nå ser det ut som om Arbeidstilsynet er kortsluttet, også. Det er totalt uansvarlig, sier LO-lederen.

Hun tror han med endringene også vil øke konfliktnivået:

– I mange tilfeller vil tariffavtalene inneholde bestemmelser om arbeidstid og beslutningsnivå. Lokale tillitsvalgte kan ikke tilsidesette overordnede bestemmelser i tariffavtalen. Det vil selvsagt bli en viktig oppgave å sikre slike bestemmelser i alle tariffavtaler ved kommende tariffoppgjør. Jeg er redd dette forslaget fra regjeringen vil øke konfliktnivået i arbeidslivet.

– Ikke tillit

Unio-sjef Anders Folkestad, som blant annet har storparten av landets lærere og sykepleiere som medlemmer, sier han ikke har tillit til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

– Vi har tillit til medlemmene og våre tillitsvalgte, men ikke til Robert Eriksson. Det han gjør er å frata organisasjonene muligheten til å ivareta medlemmenes interesser. De lokalt tillitsvalgte ønsker ikke å ha dette ansvaret. Dette blir det uro og bråk av og Eriksson ødelegger samarbeidsklimaet, sier Folkestad.

Han sier Eriksson er i ferd med å helle et velfungerende system ut med badevannet.

– Poenget er at forbundene i dag sier ja til tilnærmet alle forslagene som de lokale foreningene foreslår. Hvis han skal overlate ansvaret til bedriftene og de tillitsvalgte, tror jeg konsekvensen blir færre forsøk, fordi de ansatte vil kvie seg for å ta ansvar uten å ha støtte fra sentralt hold.

Her kan du lese mer om