Her er planene for Rogaland

I Rogaland planlegges det undersjøisk tunnel under Boknafjorden og flere utbedrede veier. Jernbanenettet skal få øke kapasitet.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Dette skriver regjeringen om fylket i sin nasjonale transportplan:

E39 Eiganestunnelen

I første fireårsperiode setter regjeringen av statlige midler til å videreføre utbyggingen av E39 Eiganestunnelen. Prosjektet finansieres delvis med bompenger gjennom den vedtatte forlengingen av Nord-Jærenpakken. Det er forutsatt anleggsstart i 2013.

E39 Ålgård - Sandved

Regjeringen prioriterer statlige midler til utbygging av firefelts veg på den om lag 15,5 kilometer lange strekningen Ålgård - Sandved, i kommunene Gjesdal og Sandnes.

Det legges opp til å gjennomføre prosjektet i to utbyggingsetapper med sikte på at Hove - Sandved skal være ferdig i første fireårsperiode, mens Algård - Hove skal være ferdig i siste seksårsperiode. Hele prosjektet er anslått å koste i alt vel 7,5 milliarder kroner.

Det er forutsatt at Hove - Sandved delfinansieres med bompenger fra Nord-Jærenpakken, mens finansieringen av Ålgård - Hove er avhengig av at det blir tilslutning til en Jærenpakke 2.

E39 Rogfast

Regjeringen har som langsiktig ambisjon å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Trondheim til ferjefri standard. Utbyggingen av en undersjøisk tunnel under Boknafjorden er en start på det langsiktige arbeidet med å utvikle E39 til en effektiv og rask transportåre som binder sammen de store vekstregionene langs kysten.

Regjeringen prioriterer oppstart av E39 Rogfast i første fireårsperiode. Rogfast vil gi ferjefritt vegsamband mellom Nord-Jæren og Haugalandet. Dette gir store reisetidsgevinster for transporter mellom disse to regionene og for transporter mellom Nord-Jæren og Bergensregionen. Prosjektet bidrar til regionforstørring gjennom å knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregionene på Nord-Jæren og Haugalandet.

Prosjektet omfatter en undersjøisk toløps tunnel under Boknafjorden mellom kommunene Randaberg og Bokn, med en tunnelarm til Kvitsøy. Tunnelen vil få en lengde på om lag 25,4 kilometer, mens armen til Kvitsøy blir om lag 4 kilometer lang. Med en planlagt dybde på 392 meter under havoverflaten, vil Rogfast bli verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel.

I tillegg til at ferjesambandet E39 Mortavika - Arsvågen vil bli lagt ned når Rogfast åpnes for trafikk, er det forutsatt at dagens E39 fra Randaberg over Rennesøy til Mortavika blir omklassifisert til fylkesveg. Prosjektet er anslått å koste 12,2 milliarder kroner. I planene for prosjektet er det lagt til grunn et finansieringsopplegg med 2,45 milliarder kroner i statlige midler og 9,5 milliarder kroner i bompengemidler.

Statlige midler til å fullføre utbyggingen er prioritert i siste seksårsperiode. Det foreligger lokale prinsippvedtak om at prosjektet kan delfinansieres med bompenger.

E39 Smiene - Harestad

Statlige midler er i siste seksårsperiode også prioritert til utbygging av firefelts veg på E39-strekningen Smiene - Harestad i kommunene Stavanger og Randaberg, forutsatt at det blir tilslutning til delvis bompengefinansiering av utbyggingen innenfor Jærenpakke 2.

Prosjektet sikrer god framkommelighet og trafikksikkerhet på E39 mellom Eiganestunnelen som skal bygges i sør og den prioriterte utbyggingen av tunnel under Boknafjorden i nord (Rogfast). Prosjektet vil avlaste lokalvegnettet og gi et bedre bo- og nærmiljø i området.

E134 og riksveg 13

Den igangsatte utbyggingen av E134 Skjold - Solheim, som inngår i Haugalandspakka, vil bli fullført i 2015.

I første fireårsperiode er det satt av midler til videre oppfølging av Haugalandspakka og til fullfinansiering og refusjon av forskutterte midler i forbindelse med skredsikringsprosjektet riksveg 13 Tysdalsvatnet.

Anleggsarbeidene på prosjektet riksveg 13 Ryfast startet i 2013. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018.

Jernbane

I perioden 2014-2023 prioriterer regjeringen først og fremst tiltak som vil legge til rette for mer gods på Sørlandsbanen.

Tiltak for å øke kapasiteten, for eksempel nye og forlengede kryssingsspor, kommer imidlertid også til nytte for persontogene på Sørlandsbanen, blant annet persontrafikken på strekningen fra Sandnes og videre mot Egersund.

For å utvikle tilbudet på Jærbanen videre mot Egersund må kapasiteten videre sørover utvides. Samferdselsdepartementet vil derfor sette i gang arbeid med konseptvalgutredninger for transportløsninger på denne strekningen. Dette vil gi et viktig grunnlag for å kunne prioritere tiltak som er nødvendig for å utvikle tilbudet mellom Egersund og Sandnes/Stavanger i neste planperiode.

Nord-Jærenpakken

Siden 1998 er det gjennomført rundt 100 prosjekt og tiltak innenfor Nord-Jærenpakken. Totalt er det investert om lag 6 mrd. kroner, av dette er om lag 40 prosent finansiert med bompenger. Stortinget har sluttet seg til en forlenging av Nord-Jærenpakken fram til 2016.

Det har vært gjennomført ekstern kvalitgetssikring (KS1) en konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet på Jæren. Regjeringen legger til grunn at videre utvikling av transportsystemet på Jæren skal baseres på «Konsept K3A Busway», det vil si en buss- og jernbanebasert videreutvikling av transportsystemet.

For utbygging av hovedtraseen for kollektivtrafikken mellom Stavanger, Forus, Sandnes og Sandnes Øst, legges det til rette for en mulig framtidig omlegging til bybane.

For utbyggingen av Sandnes Øst, legges det til grunn at det etableres et høyverdig kollektivtilbud parallelt med utbyggingen av området. Så langt det er praktisk mulig og økonomisk forsvarlig legger regjeringen til grunn at det bygges sammenhengende kollektivtraseer slik at man sikrer punktlighet, høy kapasitet, samt forutsigbarhet for byutvikling langs traseene. Det skal gjennomføres en KVU for strekningen Sandnes - Egersund.

KVU/KS1 vil danne grunnlag for videre planlegging og drøfting av finansieringsløsninger for større samferdselstiltak, blant annet for det videre arbeidet med utformingen av Jærenpakke 2. Intensjonen med en ny Jærenpakke er å utvikle et transportsystem der kollektivtrafikk, syklende og gående gis høyere prioritet enn i Nord-Jærenpakken.

Dersom Stortinget slutter seg til en ny Jærenpakke 2 innen utgangen av 2016, vil den avløse videreføringen av dagens ordning.

Helhetlige bymiljøavtaler og belønningsordning for byområder
Stavangerregionen er, sammen med åtte andre byområder, omfattet av den kommende ordningen med helhetlige bymiljøavtaler og «Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene».

For perioden 2014 - 2023 har regjeringen alt i alt satt av 26,1 milliarder kroner til disse to ordningene. Av dette beløpet er 16,9 milliarder kroner satt av til en ufordelt pott til statlige forhandlingsbidrag i helhetlige bymiljøavtaler, mens 9,2 milliarder kroner er satt av til «Belønningsordningen».

Regjeringen åpner for at det kan gis statlig investeringsstøtte gjennom bymiljøavtalene til fylkeskommunal infrastruktur av stor nasjonal interesse, for eksempel til skinnegående bytransport og høykvalitets busstilbud i de fire største byområdene, blant annet i Stavangerregionen.

Luftfart

Trafikkprognosene for Stavanger lufthavn, Sola viser en økning fra 3,8 millioner passasjerer i 2011 til 6 millioner fram mot 2020. Avinor har planlagt terminalutvidinger med ny terminalpir sørover og en utviding av terminalen på landsiden.

Tiltakene vil blant annet øke lufthavnenes kommersielle areal og antallet flyoppstillingsplasser.

Disse tiltakene er planlagt gjennomført fram til 2020. Avinor vil i planperioden vurdere kapasiteten i banesystemet, samtidig med at bygging av ny parallell rullebane kan være nødvendig for å gi plass til terminalutviding for å imøtekomme behov for kapasitet i takt med trafikkutviklingen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder