USIKKER FRAMTID: Det er usikkert hvordan Høyesterett vil forholde seg til anken i Jensen-saken. Foto: Tore Kristiansen

Ekspert om Jensens anke: - Har ikke tiltro til Høyesterett

I en anke til Høyesterett skriver Eirik Jensens forsvarer at fagdommerne brukte loven galt da de satte til side juryens avgjørelse. Jusprofessor tviler på at Høyesterett vil ta anken til følge.

les også

Jensen-saken: Dette skjer etter rettsdramaet i lagmannsretten

– Det beste hadde vært om anken gikk gjennom, men dessverre har jeg ikke allverdens tiltro til at Høyesterett vil oppheve tilsidesettelsen av juryens svar, sier jusprofessor Alf Petter Høgeberg ved Universitetet i Oslo, til VG, om anken i Jensen-saken.

- Domstolen er generelt svakere til å tolke regler som angår egne forhold enn regler som omhandler andre. Dette er kanskje forståelig rent menneskelig, men like fullt trist, sier han videre.

Etter at juryen i rettssaken mot Eirik Jensen hadde frifunnet ham på ett av tiltalepunktene, satte fagdommerne avgjørelsen til side.

Jensens forsvarer John Christian Elden anket avgjørelsen på stedet. Nå, fem dager senere, foreligger anken. Det var NRK som først meldte om anken.

Bestrider tilsidesettelsen

Elden mener at dommerne ikke hadde lov til å overprøve juryens avgjørelse. Det skriver han i anken til Høyesterett.

I det tolv sider lange ankeskrivet til Høyesteretts ankeutvalg argumenter Elden for at lagmannsrettens fagdommere ikke hadde rett til å sette juryens avgjørelse til side.

“Fagdommere har latt sin egen bevisvurdering telle avgjørende inn ved å overprøve de som etter loven har kompetanse til å gjøre dette – nemlig lagretten”, skriver han i anken.

les også

Jurydrama i Jensen-saken: Var én stemme unna å bli kjent skyldig i narkotika-medvirkning

Seks dagers drøfting

Elden mener at juryen ikke har vist «grov uforstand», som lovteksten krever for at juryens avgjørelse skal settes til side.

«De har brukt 6 dager på å drøfte alle detaljer i saken etter beste overbevisning, og intet trekker i nærheten av at de har utvist grov uforstand eller tilsidesatt sine plikter som dommere ved den trufne avgjørelse», skriver Elden i anken.

Elden mener at juryen har fulgt dommerens rettsbelæring, og med andre ord har gjort det som dommeren instruerte dem om:

« Rettsbelæringen inneholder ingen instruks som gjør at lagretten må avgjøre spørsmålet i en bestemt retning for å vise at de overholder loven. Den holder det åpent til lagretten å veie bevis frem og tilbake i en totalvurdering», skriver Elden.

OPPSIKTSVEKKENDE: – Det fremstår som oppsiktsvekkende og feil. Fagdommerne er rett og slett uenige med juryen, og har mer tiltro til sin egen avjørelse enn juryens, sier jusprofessor Alf Petter Høgberg om fagdommernes tilsidesettelse av juryen svar. Foto: Frode Hansen

Mangler begrunnelse

Jusprofessor Høgberg er enig med det Elden skriver i anken. Hvorvidt Høyesterett vil være enig, tviler han imidlertid på.

– Et spørsmål er hvordan Høyesterett ser på sin kompetanse til å vurdere anken, uten at de går bevisvurderingen under skyldspørsmålet for nær, sier han.

Problemet med fagdommernes tilsidesettelse av juryens svar, er at fagdommerne ikke begrunnet hvorfor de gjorde det. Høyesterett har ifølge Høgberg tidligere vært restriktiv med å kreve begrunnelse ved tilsidesettelse.

– Men forholdet til menneskerettighetene gjør at dette like fullt ikke er så klart som enkelte hevder, sier han.

Oppsiktsvekkende av fagdommerne

Hvor lang tid Høyesterett vil bruke på anken, vites ikke.

– I beste fall krever Høyesterett at dommerne må begrunne hvorfor de satte juryens svar til side. I så fall må fagdommerne enten komme med en holdbar begrunnelse, eller de må respektere juryens svar, sier han til VG.

Han er kritisk til at fagdommerne satte juryens svar til side.

– Det fremstår som oppsiktsvekkende og feil. Fagdommerne er rett og slett uenige med juryen, og har mer tiltro til sin egen avjørelse enn juryens. Men det er ikke nok i denne sammenhengen, ut fra forarbeidenes klare forutsetning.

Tidligere høyesterettsdommer Edvin A. Skoghøy mener imidlertid at fagdommerne gjorde det riktige.

– For lagmannsretten ville det ha vært tilnærmet umulig å skrive en dom og utmåle en straff på grunnlag av juryens svar, sa han til NRK.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder