MÅ VENTE: Franskmannens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, opplyser til VG at Høyesterett vil avgjøre om klienten løslates eller ikke i løpet av kort tid. Foto: Frode Hansen

Forsvarsadvokat: Politiet glemte varetektsfange

I fjor vinter ble den etterlyste franskmannen pågrepet i Norge for alvorlige forbrytelser i Frankrike. Nå har to rettsinstanser slått fast at han skal løslates igjen – fordi norsk politi somlet og glemte at han satt i varetekt.

Det sier franskmannens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, til VG.

Den aktuelle franskmannen i 60-årene ble pågrepet av norsk politi da han kom til Gardermoen 10. november i fjor.

Om lag en uke senere ble han formelt begjært utlevert av franske myndigheter, men ti måneder senere sitter han fortsatt i varetekt i et norsk fengsel.

I løpet av våren og sommeren i år har utleveringssaken vært innom rettsystemet ved flere anledninger.

I mai fastslo Nedre Romerike tingrett at vilkårene for utlevering var til stede, men beslutningen ble senere opphevet av Eidsivating lagmannsrett på grunn av saksbehandlingsfeil.

«Saken har deretter blitt liggende urørt i to måneder.», skriver lagmannsretten i en fersk kjennelse.

ENIG: Nedre Romerike tingrett støtter den etterlyste franskmannens krav om løslatelse. Det samme gjør Eidsivating lagmannsrett. Foto: NTB/Scanpix

Krever konsekvenser

I slutten av august begjærte franskmannen seg løslatt fra varetekt, hovedsakelig på grunn av manglende fremdrift og liggetid i utleveringssaken.

Påtalemyndigheten motsatte seg da løslatelsen, begrunnet ikke kritikken med annet enn at det skyldtes en «inkurie», ifølge kjennelsen.

– Påtalemyndigheten glemte at de hadde en mann i varetekt. Det er alvorlig og må få konsekvenser, sier Nordhus.

– Manglende respekt

Lagmannsretten mener det er kritikkverdig og uheldig at saken ble liggende urørt i to måneder, spesielt siden politiet fikk klar beskjed om enkelte uklarheter om vilkårene for utleveringen. I tillegg ble politiet oppfordret til en raskere fremdrift i saken, før den ble liggende brakk.

– Politiet har demonstrert manglende respekt for og vilje til å etterleve korrigerende rettsavgjørelser fra høyere domstol, sier Nordhus.

Domstolen: Må levere passet og melde seg til politiet

Under rettsmøtet i Nedre Romerike tingrett i slutten av august, begjærte påtalemyndigheten at franskmannen skulle varetektsfengslet i fire nye uker. Tingretten avviste begjæringen og besluttet løslatelse.

Avgjørelsen ble anket til lagmannsretten, men heller ikke der nådde begjæringen om videre varetekt frem.

«Total saksbehandlingstid, og dermed tiden i varetekt, vil kunne bli om lag halvannet år. (...) den totale saksbehandlingstiden gjør at fortsatt fengsling frem til utlevering kan vil være uforholdsmessig.», skriver lagmannsretten i kjennelse.

Domstolen påpeker imidletid at franskmannen, dersom han løslates, må levere inn passet sitt til politiet og ilegges meldeplikt.

Avgjøres i Høyesterett

Påtalemyndigheten har nå bedt om oppsettende virkning. Det betyr at franskmannen blir sittende i varetekt frem til anken er behandlet i Høyesterett – ti måneder etter at han ble pågrepet.

Ifølge lagmannsretten, er franskmannen dømt for svært alvorlige forbrytelser i hjemlandet, og han har inntil fem års fengsel igjen av soningstiden.

– Påtalemyndigheten er uenig i det lagmannsretten har kommet frem til. Vi har derfor anket kjennelsen til Høyesterett. Påtalemyndigheten har begjært og fått oppsettende virkning. Vi avventer nå Høyesteretts avgjørelse, sier politiadvokat Julie Wangensteen Lien i Øst politidistrikt til VG.

– Påtalemyndigheten har begrunnet manglende fremdrift og liggetid med at det har skjedd en inkurie. Kan du utdype?

– Etter opphevelse av tingrettens kjennelse vedrørende prøving av vilkårene for utlevering, gikk det noe tid innen nytt rettsmøte ble berammet. Det er snakk om cirka to måneder.

– Hvorfor har dette tatt så lang tid?

– Det er ikke et ukjent fenomen at saker som gjelder utlevering av borgere er tidkrevende. I denne saken har vedkommende pt. vært varetektsfengslet i om lag 10 måneder. Sett i lys av bakgrunnen for utleveringsbegjæringen, samt unndragelsesfaren som foreligger, er dette etter politiets skjønn forholdsmessig bruk av tvangsmidler. Det er nå opp til Høyesterett å ta stilling til videre varetektsfengsling, svarer Lien.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder