ØKT PRESTISJE: Leder for Politijuristene, Sverre Bromander (til venstre) setter sin lit til at politidirektør Odd Reidar Humlegård følger opp slik at politidistriktene virkelig styrker påtaleleddet.Foto: ROGER NEUMANN Foto: ,

Klar ordre fra Justis-Anders: - Etterforskningen skal styrkes i politiet

Bedre lønn. * Bedre karrieremulighet. * Flere folk. * Bedre teknologi

Etterforskningsfaget skal styrkes og få en langt mer attraktiv plass i politiet enn tilfelle er i dag.

  • Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Det gjør justis- og beredskapsminister Anders Anundsen klart i et brev til stortingspresidenten. Politijuristene jubler over de positive signalene som nå kommer.

Det er Høyres medlem av justiskomiteen, Hårek Elvenes, som har spurt statsråden hvilke tiltak han akter å iverksette for å få gode og stabile etterforskningsmiljøer.

Flere rapporter og undersøkelsene konkluderer med at politijuristene opplever sin hverdag som arbeidskrevende med store restanser og saker som må henlegges som følge av manglende kapasitet.

STATSRÅD: Justisminister Anders Anundsen, FrP.Foto: JAN PETTER LYNAU Foto: ,

69 nye stillinger

Som et strakstiltak har derfor regjeringen i statsbudsjettet styrket påtaleleddet med 69 nye jurist- og saksbehandlerstillinger. Nå utdyper Anundsen hva som mer må til for at juristene i politiet skal bli lenger i jobben.

– Avlønning, arbeidsforhold, karriereutvikling, tilgang på moderne teknologiske hjelpemidler, tilstrekkelig bemanning og tilrettelegging for utvikling av kompetanse hører hjemme her.

Statsråden er også klar på at han stiller krav og klare forventninger til at effektive tiltak skal sikre gode og stabile etterforskningsmiljøer ved landets 27 politidistrikter og fem særorgang.

– Det må politidirektøren og riksadvokatens ansvar å beslutte virkemidler og dimensjoneringen av disse. Jeg mener vi som politikere må være forsiktige med å styre virkemiddelbruken. Da vil vi lett kunne skape uklarhet rundt styrings- og ansvarsforholdene, fastslår justisministeren.

Høyre: – Glad for klart svar

JUSTISPOLITIKER: Høyres medlem av justiskomiteen Hårek Elvenes.Foto: ROGER NEUMANN Foto: ,

Hårek Elvenes er glad for at Anundsen er så klar på hvilke områder i politiet som skal styrkes.

– Etterutdanning, rekruttering, og sertifisering av etterforskere har for lenge vært nedprioritert i politiet. Lønnsutviklingen i politiet har gjort det mer attraktivt å arbeide i operativ tjeneste.

Han mener god etterforskning er en forutsetning for at saker oppklares og kommer til doms.

– Kvalitet i etterforskningen er en bærebjelke for rettssikkerheten. Regjeringen vil at etterforskningsarbeid igjen skal bli attraktivt i politiet.

Politidistriktenes etterforskningskapasitet er i dag for ulik. Frifinnelsesandelen, saksbehandlingstiden og påtaleavgjorte saker varierer for mye mellom politidistriktene.

Politidistriktene må settes i stand til å stå på egne bein. Færre politidistrikter med god etterforskningskapasitet er helt nødvendig for å møte en stadig mer krevende kriminalitet, sier Hårek Elvenes.

Politijuristene: – Positive signaler

– Dette er veldig positive signaler, sier leder for Politijuristene, Sverre Bromander.

Han forutsetter at de tiltak justisministeren varsler også skal gjeldes overfor påtalemyndigheten som har ansvaret for etterforskningen, og er de som skal bruke etterforskningen i retten.

– Justisministeren viser her at han virkelig tar utfordringene i strafferettspleien på alvor. Det er min oppfatning at det samme gjør riksadvokaten og politidirektøren. De har også sagt tydelig fra om de utfordringene politiet har tidligere.

Bromander er imidlertid bekymret for at signalene fra statsråden ikke skal nå ut i alle landets politidistrikter.

– Signalene må tas på alvor. Det forventer jeg. Og det forventer statsråden, sier lederen for landets 900 politijurister.

UNICEF NORGE: – Må ha fokus på vold mot barn

UNICEF Norge har store forhåpninger om at politireformen ikke bare blir en strukturreform.

– Regjeringen må også benytte anledningen til å sette fokus på kvalitet i etterforskningen, og gi tydelige politiske signaler om prioriterte oppgaver i politiet, sier juridisk rådgiver Ivar Stokkereit.

UNICEF Norge ønsker derfor sterkt fokus på:

* Arbeidet med vold og overgrepssaker mot barn. Regjeringen har iverksatt flere tiltak for å redusere ventetiden for avhør av barn, men vi etterlyser også en satsing på kvaliteten i etterforskningen av disse sakene. I dag har vi ingen oversikt over hvor mange anmeldelser av vold og overgrep mot barn som leder til tiltale. Det gjør det svært vanskelig å si noe om kvaliteten i arbeidet.

- Samfunnsproblem

* Vold og overgrep mot barn er et alvorlig samfunnsproblem, og svært alvorlig kriminalitet. Men dessverre er situasjonen at barns rettssikkerhet ikke ivaretas i samme grad som voksnes.

– Vi forventer at uttalt politisk vilje omsettes til klare prioriteringer i etaten for å ivareta barns rettssikkerhet, og for å beskytte de mot grove krenkelser og forbrytelser, sier Ivar Stokkereit.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder