VIL HANDLE: Kjersti Toppe (Sp), Ola Elvestuen (V), Audun Lysbakken (SV), Kari Kjønaas Kjos (FrP), Line Henriette Hjemdal (KrF), Bent Høie (H). Foto: HALLGEIR VÅGENES / VG, TORE kRISTIANSEN/VG, ROGER NEUMANN/VG, TROND SOLBERG / VG, Heiko Junge / NTB Scanpix, FRODE HANSEN / VG

Slik vil partiene løse utfordringene på rusfeltet

Alle partiene på Stortinget mener det er mye som må gjøres både på kort og lang sikt for å løse utfordringene på rusfeltet.

  • Bjørn-Martin Nordby

Helseminister Jonas Gahr Støre lanserte mandag Arbeiderpartiets handlingsplan for økt kapasitet og bedre kvalitet på rusfeltet.

- Vi gjør dette for å dele med velgerne den ambisjonen vi har om å prioritere dette området. Det er mye fokus på antall behandlingsplasser på rusfeltet. Det er viktig, og vi skal fortsette å øke kapasiteten. Men vi må bli flinkere til å fokusere på kvalitet, sier Støre til VG.

Ønsker flere behandlingsplasser

Høyres nestleder og helsepolitiske talsmann Bent Høie mener imidlertid at rusavhengige er blitt systematisk diskriminert de siste årene.

HAR DU TIPS TIL SAKER OM RUSFELTET? Kontakt VGs journalist her.

Nylig utfordret VG partiene på Stortinget, samt Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Rødt, på hvilke umiddelbare og langsiktige tiltak de vil innføre for å møte utfordringene på rusfeltet.

De fleste partiene er opptatt av at rusavhengige skal få et bedre tilbud etter de kommer ut av behandling. Flere av partiene ønsker også å styrke behandlingstilbudet, med flere behandlingsplasser.

- Blir ikke fulgt til mål

HELSEMINISTER: Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: JAVAD M. PARSA / VG

- Det som frustrerer meg mest med dagens situasjon er at pasientene ikke blir fulgt til mål. Når de har vært i avrusning, så blir de bare sluppet rett ut igjen fordi det ikke er en ledig behandlingsplass, sier Kari Kjønaas Kjos, stortingsrepresentant for FrP.

- Det står over 2000 i kø for behandling, samtidig som det finnes mange behandlingsplasser som ikke blir kjøpt. Hadde vi tatt de rusavhengige på alvor, så hadde vi klart å parre køene av ledig kapasitet og rusavhengige som venter på behandling, sier Line Henriette Hjemdal (KrF) i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Søndag ble helseminister Støre kritisert av leder Erling Pedersen i Fagrådet - rusfeltets hovedorganisasjon for å ha lagt ned 72 døgnbehandlingsplasser for rusavhengige i 2012, til tross for at helseministeren har tatt til orde for økt satsning på rusfeltet.

Vil ha mer restriktiv alkoholpolitikk

Alle partier, bortsett fra MDG, har ført opp forebygging i ulike former som ett av sine punkter.

Søndag fortalte VG om Kristoffer Svaland (29), som ble rusfri på første forsøk som 24-åring, etter ti år med omfattende rusmisbruk.

LES OM KRISTOFFERS DRAMATISKE VEI UT AV RUSEN PÅ VG+ (krever abonnement)

VG SØNDAG: Kristoffer Svaland (29) stod frem i gårsdagens VG og fortalte sin dramatiske historie om veien ut av rusen. Foto: Faksimilie

29-åringen mener hjelpeapparatet satser for lite på forebygging blant ungdom, og at det som regel er de tyngste rusavhengige som blir prioritert.

VGTV: SE DEN ÅPENHJERTIGE DOKUMENTAREN OM KRISTOFFER HER

NAV-rådgiver Njål Petter Svensson, som var med å starte Uteseksjonen i Oslo i 1969, tok også søndag til orde for at hjelpeapparatet i større grad må ut av kontorene sine for å møte risikoutsatt ungdom der de er.

- Vi trenger et godt samarbeid mellom skoler, barnevern og helsesektoren. Vi mener det også bør føres en mer restriktiv alkoholpolitikk, for de aller fleste som blir narkotikaavhengige starter med alkohol, sier Kjersti Toppe (Sp), første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

- Nederlag

- For hver ungdom som havner på kjøret, så er det et nederlag for vårt samfunn. Hovedproblemet i helsedebatten er at vi nesten utelukkende diskuterer reparasjon. Vi har brukt for lite ressurser på forebygging, sier Audun Lysbakken, partileder i SV.

SV, Venstre og MDG har også heroinassistert behandling med på sine prioriteringslister. Regjeringen besluttet i fjor sommer å ikke innføre et prøveprosjekt med gratis utdeling av heroin til de tyngste brukerne.

- Vi trenger lavterskeltilbud, for det vil alltid være folk som er rusavhengige. Hvis det gir et bedre liv for den enkelte, så må vi også være åpne for heroinassistert behandling, sier Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

HER ER PARTIENES STRAKSTILTAK OG LANGSIKTIGE TILTAK PÅ RUSFELTET:

Arbeiderpartiet (lanserte mandag en ny handlingsplan på rusfeltet, som du kan lese om her)

Strakstiltak:

1. Styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonene
2. Flere psykologer i kommunen
3. Bedre tiltak mot overdoser

Langsiktige tiltak:

1. Øke behandlingskapasiteten
2. Mer fokus på kvalitet i behandlingen
2. Sikre at rusdiskusjonen også handler om alkohol

Høyre

Strakstiltak:

1. Vi må umiddelbart fjerne ventetiden for ruspasienter som er motivert for behandling, vi vil gi fritt behandlingsvalg til ruspasienter raskt og bruke alle godkjente behandlingsinstitusjoner. Høyre vil øke innsatsen i rusarbeidet i løpet av neste stortingsperiode slik at vi bruker 2 mrd. kroner mer i 2017 enn i 2013.
2. Vi må forebygge tidlig, og vil umiddelbart sette i gang arbeidet for å få på plass et allmennpsykologtilbud i kommunene og bedre skolehelsetjenesten.
3. Vi vil styrke det sosiale og helsemessige rehabiliteringstilbudet til ruspasienter, slik at man ikke bare blir rusfri men har en mulighet til å komme tilbake og ta en aktiv del av samfunnet enten gjennom skole, utdanning eller arbeid.

Langsiktige tiltak:

1. Høyre vil gjeninnføre «Den gylne regel» i helsetjenesten. Regelen ble innført sist vi satt i regjering og sier at budsjettet til rus og psykiatri skal styrkes mer enn somatisk behandling. Dette sikrer at de mest ressurssvake pasientene prioriteres i helsetjenesten.

Fremskrittspartiet

Strakstiltak:

1. Ta i bruk all ledig behandlingskapasitet (Mange behandlingsinstitusjoner har fylt opp bare halvparten av sine plasser.)
2. Behandlingstiden skal tilpasses den enkelte.
3. Øremerkede midler til ettervern i kommunene, samt til reell oppfølging av de som er i LAR.

Langsiktige tiltak:

1. Statlig finansiering av hele behandlingsløpet.
2. Gode tilskuddsordninger for kommunene, med krav om gode boforhold etter endt behandling (herunder også halvhus).
1. Innføre urinprosjektet (også kalt ungdomskontrakten) over hele landet som et viktig forebyggende tiltak.

Rødt

Strakstiltak:

1. En sammenhengende behandlingskjede - fra akutt avrusning til kort- eller langsiktig rehabilitering og ettervern.
2. Tilbakeføringsgaranti som sikrer den enkelte individuell oppfølging - blant annet hjelp til å skaffe arbeid og bolig
3. Bygge ut avrusnings- og rehabiliteringstiltak slik at folk får hjelp når de er motivert

Langsiktige tiltak:

1. Bygge ut langtidsbehandling for de sykeste/hardest rammede
2. Styrke rehabiliteringsdelen av LAR - ikke kun gi legemidler
3. Styrke forebyggende arbeid i kommunene

Venstre

Strakstiltak:

1. Innføre garanti for at ruspasienter får time til poliklinisk eller annen behandling innen 24 timer etter avrusning
2. Tillate mer bruk av medisinsk behandling, som Subutex og Subuxone, som bør kunne skrives ut av fastlege. Tillate forsøksprosjekt med heroinassistert behandling
3. Opprette flere akuttplasser for avrusning.

Langsiktige tiltak:

1. Skape en sammenhengende behandlingskjede som også tar i bruk frivillige og ideelle organisasjoner, inkludert et langt bedre ettervern en vi har i dag. Et tilpasset boligtilbud og satsning på kvalifisering til arbeid er en viktig del av kjeden.
2. Forebygging - dette må være et målrettet og systematisk arbeid rettet mot risikogrupper.
3. Endre norsk narkotikalovgivning etter modell fra reformene i Portugal, der justispolitiske virkemidler benyttes mot selgere, ikke brukere, og der misbruk møtes med tilbud om behandling.

Miljøpartiet de Grønne

Strakstiltak:

1. Avkriminaliser brukerne. Rusavhengighet er først og fremst et helseproblem - fokuser på hjelp.
2. Lavterskel erstatningsmedisin til heroinavhengige
3. Flere, ikke færre langtidsplasser i rusomsorgen

Langsiktige tiltak:

1. Samordne behandlingstilbudet innen rus og psykiatri
2. Trygg bolig som en del av behandlingen
3. Mer forskning på hvilke tiltak som hjelper på lang sikt

Senterpartiet

Strakstiltak:

1. Øke midlene til forebygging i kommunene ,rusbehandling og fjerne ventetid på behandling i spesialisthelsetjenesten. Flere helsesøstre er viktig for forebygging.
2. Gå vekk fra anbud på behandling innen rusområdet
3. Styrke ettervernet - boliger - og arbeidstrening i kommunene.

Langsiktige tiltak:

1. Bedre forebygging i skole/lokalmiljø/barnevern- streng alkoholpolitikk
2. Bedre kriminalomsorg og ettervern - mer bruk av alternativ straff - behandling i stedet for straff.
3. Bedre kontroll og midler til å bekjempe bruk i politiet -blant annet bør vi minst 5 doble antall narkotikahunder

Sosialistisk Venstreparti

Strakstiltak:

1. Ideelle rusinstitusjoner har for dårlige rammevilkår. SV vil avskaffe anbud i rusomsorgen, for å hindre nedleggelse av fagmiljøer og beholde faglig mangfold i rusavvenning
2. Vi må ha en skikkelig rusomsorg også for de tyngste brukerne. SV vil syrke LAR og åpne for heroinassistert behandling for de tyngste brukerne
3. Rusavhengige må møtes med hjelp til å bli kvitt rusen, ikke moralisme. SV vil erstatte fengselsstraff og bøter mot rusavhengige for besittelse av brukerdoser avskaffes med andre reaksjonsformer

Langsiktige tiltak:

1. Flere mennesker må få hjelp til avvenning og behandling raskere. SV vil kutte køene til rusbehandling gjennom en tiårig opptrappingsplan
2. For mange rusavhengige er bostedsløse. SV vil skaffe flere boliger til mennesker under og etter rusbehandling, og gi bedre booppfølging
3. Det viktigste vi kan gjøre for å redusere rusproblemer er å forebygge. SV vil styrke det rusforebyggende arbeidet for ungdom, blant annet gjennom tidlig intervensjon og 1500 nye stillinger til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Kristelig Folkeparti

Strakstiltak:

1. Arbeidet med oppfølging og ettervern må styrkes, slik at tidligere rusmisbrukere kommer tilbake til en rusfri hverdag.
2. Vi vil fjerne adgangen til å etablere sprøyterom. Sprøyterom legger til rette for fortsatt avhengighet og psykososiale problemer, noe som gir mindre livskvalitet og verdighet.
3. Ved mange ideelle omsorgstiltak utenfor spesialisthelsetjenesten er det ledig kapasitet, men det er fortsatt venteliste for rusbehandling. Vi vil bruke den ledige kapasiteten slik at flere rusmisbrukere får behandling.

Langsiktige tiltak:

1. Vi vil ha kompetansesenter med forskere og frivillige som skal jobbe med å utvikle forebyggingsprogrammer.
2. Rusomsorgen trenger en forpliktende, konkret og forutsigbar opptrappingsplan etter mønster av opptrappingsplanen i psykiatrien. Dagens rusplan er underfinansiert både i kommunene og i helseforetakene.
3. KrF ønsker en reform av ordningen med legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Rusfrihet må gjeninnføres som hovedmålsetting i LAR, og LAR-programmet skal først benyttes når annen behandling over lengre tid har vist seg nytteløs.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder