BRØT LOVEN: Trondheim fengsel har i mer enn ti år plassert forvaringsdømte på ulike nivåer, med varierende grad av privilegier. Foto: Geir Otto Johansen

Hard kritikk av Trondheim fengsel: Har straffet innsatte i strid med loven

I mer enn ti år har Trondheim fengsel hatt sitt eget straffe- og belønningssystem for forvaringsdømte. I sommer ble ordningen avviklet, etter at fengselsmyndighetene slo fast at den var lovstridig.

  • Frank Haugsbø

– Dette er noe vi tar på største alvor, sier assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) til VG.

Trondheim fengsel innførte den såkalte nivåstigen i 2008. Da etablerte fengselet en forvaringsmodell som bygger på behandlingsfilosofien til det psykiatriske sykehuset Brøset.

Stigen hadde syv nivå, og var lagt opp slik at den innsatte fikk økt frihet etter hvert som man kvalifiserte seg for å kunne stige i gradene.

En nedgradering innebar derimot begrensninger i ulike aktivitetsmuligheter, som handling, gudstjeneste, skole og lufting med andre ansatte.

FIKK MEDHOLD: Ordningen i Trondheim fengsel har medført dobbeltstraff for innsatte i flere tilfeller, sier advokat Marit Lomundal Sæther i Advokatfirmaet Sulland. Foto: Advokatfirmaet Sulland.

Det var advokat Marit Lomundal Sæther i Advokatfirmaet Sulland som tok opp saken med KDI i 2017 etter å ha fått en henvendelse fra en innsatt i Trondheim fengsel. I juli i år slo direktoratet fast at praksisen var lovstridig, og krevde den avviklet.

– Jeg anser det som veldig alvorlig at Trondheim fengsel over mange år har praktisert systematiske og omfattende lovbrudd overfor et stort antall innsatte, sier hun til VG.

Dette er forvaring

STOPPET FENGSLET: Assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet omtaler praksisen i Trondheim fengsel som uheldig. Foto: Kriminalomsorgsdirektoratet.

Ifølge en redegjørelse Trondheim fengsel har levert til Kriminalomsorgsdirektoratet, har praksisen vært at den innsatte når som helst kunne settes ned i nivå.

«Det eneste kriteriet for å settes ned i nivå er at det for tjenestemennene mener det foreligger grunn til en slik nedjustering», heter det.

Sanksjonene har ikke hatt noen tidsavgrensing, og de innsatte har heller ikke hatt klagerett.

Fengselsleder i Trondheim fengsel, Egil-Ivar Gabrielsen, vil ikke kommentere saken, og viser til kriminalomsorgens uttalelser til VG.

Regjeringen strammer inn på forvaring

I vedtaket til direktoratet slås det fast at gradering på nivåstigen må anses som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, som er et formelt vedtak med begrunnelse og klageadgang.

Direktoratet mener de to laveste nivåene innebærer stor grad av urettmessig utelukkelse fra fellesskap av innsatte.

Direktoratet reagerer også på at fengslet har krevd at permisjon først kan gjennomføres dersom innsatte er på nivå 6. Dette er lovstridig, og uheldig, slår direktoratet fast:

«Eksempelvis kan en innsatt potensielt sett fylle vilkårene for permisjon etter straffegjennomføringsloven, men ikke få innvilget permisjon med den begrunnelse at vedkommende innsatt ikke har oppnådd nivå 6 i nivåsystemet. Trondheim fengsels interne regulering av nivåstigen innebærer således en beskjæring av enkelte rettigheter innsatte har etter loven.»

Fengslet har påpekt at vurderingene bak nivåstigen har basert seg på sikkerhetsmessige hensyn, og vist til bestemmelsene om ro, orden og sikkerhet.

Direktoratet understreker at når man skal ta fra noen goder eller stenge noen ute fra fellesskapet så må man ha lovhjemmel, og at en nedgradering på nivåstigen må anses som en tilleggsreaksjon til reaksjonene som er hjemlet i loven.

En slik tilleggsreaksjon har ikke hjemmel i gjeldende lovgivning, slår Kriminalomsorgsdirektoratet fast.

Advokat Marit Lomundal Sæther sier at det mest alvorlige ved praksisen er at Trondheim fengsel ulovlig og uten tillatelse fra Kriminalomsorgsdirektoratet har opprettet et skjult «system i systemet» som har rammet de aller mest sårbare innsatte svært negativt.

– De mange innsatte som har blitt rammet opp igjennom årene fortjener en beklagelse og kompensasjon for lovbruddene, sier hun.

Jorid Midtlyng er regiondirektør i Kriminalomsorgen region nord. Bildet er tatt i 2009. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Regiondirektør Jorid Midtlyng i Kriminalomsorgen region nord opplyser til VG at ordningen i Trondheim fengsel ble avviklet umiddelbart etter direktoratets vedtak i begynnelsen av juli.

– Hva tenker kriminalomsorgen om at en ordning som direktoratet mener er i strid med loven har vært praktisert i mer enn ti år?

– I forbindelse med etablering av en forvaringsavdeling i Trondheim fengsel ble det, i samarbeid med flere fagmiljøer, utviklet en modell for arbeidet. Den besto av blant annet miljøterapi og et faglig verktøy for strukturert vurdering av risiko og endringer knyttet til den forvaringsdømte. Med den juridiske vurderingen som er gjort av vårt direktorat, er det naturlig å finne fram til nye faglige verktøy som kan sikre gode beslutningsgrunnlag i forvaringssaker.

Midtlyng sier at alle vedtak, herunder vedtak om permisjon, har blitt truffet i samsvar med loven.

– Vi har sett på klagesakene regionen har mottatt og kan ikke se at vi har mottatt klager knyttet til bruk av nivåstigen. Dette er en indikasjon på at forvaringsinnsatte ikke er nektet permisjon med begrunnelse knyttet til «nivåsystemet». Vi finner at det ikke vil ha en praktisk betydning å gjennomgå dette nærmere nå, skriver Midtlyng.

Assisterende direktør Jan-Erik Sandlie i Kriminalomsorgsdirektoratet skriver i en e-post til VG at det er uheldig at det har eksistert en slik praksis ved en av kriminalomsorgens enheter over lengre tid.

– Imidlertid er KDI glad for at vi har fått kjennskap til nevnte praksis, slik at vi får mulighet til å vurdere og korrigere situasjonen, samt hindre at slik praksis skjer ved andre enheter i Kriminalomsorgen, skriver Sandlie.

Ifølge Sandlie planlegger direktoratet en oppfølging av Trondheim fengsel innen utløpet av 2019.

Flere artikler

  1. Fengselsinnsatte klager på coronaregler

  2. På innsiden av Oslo fengsel: Frykter farligere eks-fanger

  3. VG-lesernes 100 spørsmål om corona-arbeidslivet

  4. De holder Norge i gang

  5. Veteranerstatning på over en halv million var ukjent i Norge

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder