Økt dødelighet 3-5 dager etter høye utslipp av svevestøv og NO2

Venter ny vinter med ulovlig høy luftforurensning

Se hvor luftkvaliteten er dårligst

RAMMER HJERTE- OG LUNGESYKE: Sjefingeniør Pål Rosland har vært med og undersøkt sammenhengen mellom dårlig luft og dødsfall. 100 000 mennesker i Oslo lever i områder med luftforurensning som kan være helseskadelig. Foto:Terje Bringedal,VG

Ny rapport: Dødelig dårlig Oslo-luft

Luftkvaliteten i Oslo er til tider så dårlig at flere med hjerte- og
lungeplager dør kort tid etter dager med ekstra høy luftforurensning.

Artikkelen er over fem år gammel

Etter sammenligninger av om lag 50.000 dødsfall i Oslo gjennom 10 år, med de dagene hvor Oslo-luften er dårligst, er forskerne sikre nok:

– Funnene i undersøkelsen er alvorlige, fordi det angår så mange, kanskje opptil 100.000 mennesker som bor i de mest berørte områder i Oslo. Vi har dokumentert at det er høyere dødelighet i hovedstaden etter dager med høy forurensning. sier Pål Rosland, sjefingeniør i Statens vegvesen, til VG.

Les også: Diesel er farlig for astmatikerne

Dødeligheten er høyest tre til fem dager etter at forurensningen når sine toppnivåer, ifølge en rapport fra forskere ved Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Også denne høsten har utslippene – hovedsakelig fra dieselbiler – ligget over faregrensen for helseskader i perioder.

Her kan du se hvor luftforurensningen kan utgjøre en helserisiko, på myndighetenes nettsted for luftkvalitet.

Her er det verst

Luftforurensningen er høyest på målestasjonene på Smestad, i Bygdøy allé og Hjortnes på Oslo vest – og på Alnabru og Manglerud på østkanten.

SMESTAD: Hadde høyest konsentrasjon av svevestøv i september, av alle målestasjonene i Oslo. Foto:Terje Bringedal,VG

– Vi venter at forurensningsnivåene kan bli høye også i 2015, men at de nye EU-reglene for nye tunge kjøretøyer fra 2015 gradvis kan bringe utslippene ned, sier Rosland.

- Dette gjelder forhåpentligvis også lette dieselbiler, legger han til.

ESA, EØS-avtalens overvåkningsorgan, har for lengst slått fast at politikerne må ta affære:

«Grenseverdiene for NO2 har vært overskredet kontinuerlig i Oslo siden 2008», skriver ESA i et brev til regjeringen i mars i år.

MANGLERUD: Målestasjonen som ligger inntil Ring 3, er spesielt hardt eksponert for svevestøv. I september var Miljødirektoratets øvre grense for luftkvalitet, målt ved mengden av svevestøv, overskredet i 15 prosent av tiden. Foto:Terje Bringedal,VG

Ille til 2025

Myndighetene har laget en handlingsplan, men de har også innrømmet at forurensningen neppe kommer ned under EUs grenseverdier for helseskade, før i 2025.

Regjeringen risikerer nå å bli trukket for EFTA-domstolen for manglende tiltak.

Siste frist for Oslo kommune er nå 30. april 2015 til å lage en ny tiltaksplan for å komme under EUs grenseverdier for luftforurensning.

LES MER:Elbil har liten effekt på luftkvaliteten

ALNABRU: Forurenset luft blir liggende i bunnen av dalen ved E6 når det er svak eller stille vind. Målestasjonen forteller om lange perioder med mye svevestøv. Foto:Terje Bringedal,VG

– Godstransporten med tunge kjøretøyer gjennom hovedstaden er ikke bærekraftig. Det mest effektive tiltaket vil være å fase ut gjennomgangstrafikken med tunge dieselkjøretøyer, sier Dag Tønnesen, forsker ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) til VG.

Svevestøv og utslipp av nitrogendioksid, NO2, er de mest alvorlige kildene til helseskadelig luftforurensing.

Dieselbilene

«Overskridelsene er spesielt høye langs hovedveiene og i andre sterkt trafikkerte områder. En viktig grunn til at nivåene ikke har sunket de siste årene er økt andel dieselbiler», skriver Oslo kommune i 2013-rapporten om lokal luftkvalitet.

HJORTNES: Her inntil E18, like ved Color Line’s ferjeterminal ligger målestasjonen med flest dager over de nasjonale grensene for svevestøv og NO2, henholdsvis 24 og 23 dager ved utgangen av september. Foto:Terje Bringedal,VG

En tredel av befolkningen er følsomme for luftforurensning.

WHO: Luftforurensning tar syv millioner liv årlig

Forskere har sammenlignet dødelighet i befolkningsgruppen over 50 år, med nøyaktige data om lokal forurensning fra dag til dag i Oslo.

Forskerne har tatt for seg 50.000 dødsfall over 10 år og sammenlignet dødstidspunktet med de dagene hvor forurensningen har vært høy.

Slik øker dødeligheten

Sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen sier at dødeligheten viser seg å øke markant i dagene etter at det er målt ekstra høye nivåer. Det gjelder eksponering for svevestøv, men også for NO2:

BYGDØY ALLÉ: NO2-forurensningen har ligget over grensen på 40 mikrogram i alle årets ni første måneder. Foto:Terje Bringedal,VG

– Innenfor fem dager etter høy forurensning i nærmiljøet, økte dødeligheten markant. Risikoen var høyest etter høye nivåer av svevestøv, sier Rosland.

** Når lufta er forurenset av NO2 og forurensingen øker 10 mikrogram per kubikkmeter luft, øker risikoen med 1,2 prosent for at en 50-åring eller eldre dør den tredje dagen etter episoden. Øker forurensingen med 20 mikrogram, dobles risikoen, og tredobles nå forurensingen øker med 30 mikrogram osv.

** Samme tall for fint svevestøv er 2,4 prosent den fjerde dagen etter episoden. Den økte risikoen for at noen har dødd av dette innen fem dager etter episoden, er 2,8 prosent. Øker forurensingen med 100 mikrogram per kubikkmeter luft øker risikoen for død med det tidoblede.

Effektivt gebyr

Det har vist seg å være lettere å bekjempe høy forurensning av svevestøv, enn å slåss imot NO2-utslippene:

– Piggdekkgebyret i Oslo har vist seg effektivt. Det hjelper også med systematisk vask av gatene for å samle opp partikkelstøvet, sier Dag Tønnesen.

I 2012 anbefalte Statens vegvesen innføring av lavutslippssoner, slik at kommunene får hjemmel til å legge gebyrer på kjøring av dieseldrevne biler i de mest forurensede områdene. Politikerne har ikke tatt endelig stilling til dette forslaget.

Opp i Stortinget

Torsdag blir det debatt i Stortinget om helseskadelig luftforurensing. Ap-representanten Jan Bøhler har meldt en interpellasjon til klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) hvor han spør hva regjeringen vil gjøre for å finne egnede tiltak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder