UENIG: Kunnskapsminster Kristin Halvorsen mener at det fremdeles er utfordringer, men at tallene går i riktig vei. Foto: Nils Bjåland
UENIG: Kunnskapsminster Kristin Halvorsen mener at det fremdeles er utfordringer, men at tallene går i riktig vei. Foto: Nils Bjåland

37.000 lærerutdannede jobber ikke i skolen

Kan komme til å mangle 11.100 lærere

INNENRIKS

(VG Nett) En ny rapport fra SSB viser at selv om Norge utdanner flere lærere for å bøte på den varslede lærermangelen, er det langt fra nok.

Publisert: Oppdatert: 19.08.12 15:41

VG Nett skrev i mars i år at Statistisk sentralbyrå (SSB) i en rapport fra 2009 varslet at Norge kunne mangle 18.000 lærere i 2020.

Har du tips om skole og utdanning? Kontakt VG Netts journalist her!

Etter den tre år gamle rapporten som ble laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har flere tiltak blitt satt i verk for å utdanne flere lærere.

Les også: Rektor avdvarer foreldre mot å gi barna ekstra ferie

Nå har SSB utarbeidet en ny rapport som viser at det er langt fra nok.

Har dempet anslaget

Forskningsleder Nils Martin Stølen i «Gruppe for offentlig økonomi» ved SSB, sier til VG Nett at beregningen nå er oppdatert, og alle tiltak for å utdanne flere lærere er medregnet i utarbeidelsen av de nye tallene.

- En forutsetning er hvor mange lærere som utdannes hvert år, og det som har skjedd siden forrige rapport fra 2008 og 2009, har ført til at vi har dempet den tidligere utregningen, sier han.

Den forrige rapporten ble omtalt i en stortingsmelding i 2009. Selv om det utdannes flere lærere er det på langt nær nok til dekke det forespeilede behovet. En viktig del av utregningen er veksten i antallet elever, ved at barnetallet for innvandring har økt.

Økt innvandring gir flere elever

For universitets- og høgskolekandidatene med praktisk-pedagogisk utdanning viser beregningene tilnærmet balanse i 2020. For de praktisk-pedagogisk utdannete med yrkesfag kan det bli et overskudd på 2100 årsverk.

For førskolelærerne og faglærere er det beregnet en underdekning på henholdsvis 2800 og 700 årsverk i 2020.


- Innvandringen til Norge har økt. En del av dem som kommer hit har med seg familie og barn, og noen får også barn etter at de har kommet til Norge. Disse barna skal gå på skole. Derfor øker behovet for lærere enda mer, sier Stølen.

Mangelen på allmennlærere vil bli spesielt stor, tror forskeren.

- At noen flere nå utdanner seg til lærere demper behovet litt, men ikke nok. En veldig viktig årsak til det er at mange allmennlærere er over femti år og snart vil gå av med pensjon, sier han og legger til:

- Vi ser også at flere som tar lærerutdanning ikke jobber i undervisningssektoren. Hvis flere som tar denne utdanningen jobber der, vil det kunne hjelpe noe.

SSB understreker at beregningen illustrerer hvordan markedssituasjonen for personellgruppene kan bli under bestemte forutsetninger, og må tolkes med forsiktighet.

Under disse forutsetningene er utviklingen i tilbudet og etterspørselen sammenholdt for å avdekke mulighetene for eventuelle ubalanser.

Tilbud og etterspørsel framskrives uavhengig av hverandre, og langsiktige ubalanser antas ikke å påvirke søkertallene, lønnsutviklingen eller substitusjon mellom gruppene.

Ber regjeringen handle

Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet, sier at lærermangelen er et velkjent problem.


- Dette har vi sett over lang tid. Det handler om elevtallsvekst, at mange lærere blir pensjonister, og at mange utdannede lærere jobber i andre yrker, sier hun.

I Soria Moria-erklæringen sier regjeringen at den skal innføre en regel for hvor mange lærere det skal være på hver skole.
Bjerkestrand ønsker at dette løftet nå gjennomføres.

- Det begynner å haste. Om regjeringen mener at læreren er den viktigste ressursen må regler for lærertetthet på hver enkelt skole på plass. I høst begynner siste skoleår før valget, og regjeringen begynner å få dårlig tid, mener hun.

37.000 jobber ikke som lærere

Selv om SSBs anslag for antallet lærere som vil mangle i 2020 er noe nedjustert fra forrige beregning, er likevel en mangel på 11.100 lærere alvorlig, mener hun, og peker på den såkalte reservestyrken:

37.000 lærerutdannede jobber ikke i undervisningssektoren.

- Vi må gjøre noe for å få dem tilbake. Selvsagt er lønn viktig, men det de aller fleste som har sluttet i lærerjobben peker på er at de ønsker nok tid til å gjøre jobben godt som lærer. Da er det viktig å ha nok lærere på hver skole, slik at alle elever kan få en god og tilpasset opplæring, sier hun.

- Hvorfor mener du at flere skal utdanne seg til å bli lærere?

- Å være lærer er verdens viktigste yrke. Det er i skolen og utdanningssektoren vi former fremtiden, gir kunnskap og utdanner våre barn. Alle mener at en god lærer er helt avgjørende. Vi må bli flinkere til å heve statusen til yrket ved å fortelle våre unge hvor viktig og utfordrende jobben er, sier hun.

- Bra utvikling

Økningen i etterspørselen blir sterkest for de personellgruppene som i stor grad er sysselsatt innen grunnskoleundervisningen. Dette gjelder særlig for allmennlærere.

I 2020 kan underdekningen for denne gruppen bli omtrent 11.100 årsverk mot 16.000 i 2008-beregningen.

Kristin Halvorsen viser til at SSB har laget to anslag for lærermangel i 2020 - det høyeste anslaget viser at vi kan mangle 11.100 lærere, det laveste 9.000.
Begge anslagene viser en positiv utvikling, men at det fremdeles er utfordringer.

- Hva synes du om lærermangelen som SSB skisserer?

- De har vært en veldig bra utvikling de siste årene når det gjelder rekruttering. Vi har redusert forventet allmennlærermangel med 35 prosent. Det er fordi vi rekrutterer flere og at det kommer flere fra andre deler av arbeidsmarkedet tilbake, sier Halvorsen.

- Det er fortsatt skremmende tall, er du ikke bekymret?

- Vi har hatt et veldig godt resultat med å redusere forventet lærermangel med 35 prosent i løpet av få år. Vi har hatt en 50 prosents økning på søkere fra 2008, så yrket blir mer attraktivt. Det viser at vi holder på med noe som er veldig viktig. Men vi må selvfølgelig stå på for å sikre at flere velger læreryrket og at flere blir. Det gjelder for eksempel at de som snuses på å gå av med pensjon når der 62, kan bli litt til, sier hun.

Vil ha på plass regel så snart som mulig

Halvorsen er klar på hvordan hun skal sikre at det blir flere lærere også frem mot 2020:

- Vi skal fortsette å gjøre det vi har gjort. Hvis vi klarer det, ser dette langt mer optimistisk ut enn det gjorde for bare noen år siden, sier hun.

Kunnskapsministeren sier at det nærmer seg med å få på plass en regel som bestemmer hvor mange lærere det må være på hver skole.

- Vi har hatt forskjellige modeller på høring om hvordan det kan gjøres. Vi holder på å oppsummere de uttalelsene og kommer tilbake til hvordan vi skal gjøre det, sier Halvorsen.

Hun understreker at det er et sterkt ønske å få på plass en slik regel så fort som mulig.

- Vi vet at en viktig grunn til at en del lærere velger seg andre yrker er at de føler seg utilstrekkelige. Yrket er givende og spennende, men det er ikke alltid at man klarer å hjelpe alle som man skal. Derfor kan det virke positivt med tanke på de som lurer på om de skal pensjonere seg, bli lenger eller har valgt andre yrker og ønsker å komme tilbake.

Ifølge SSBs beregninger vil også 2800 førskolelærere mangle i 2020.

- Søkning til førskolelærerutdanningen økte med 22 prosent i fjor, og jeg merker også at det er større interesse og mer prestisje knyttet til å jobbe med de minste barna. Her har vi vært i forkant med de tallene SSB kommer med og det betyr at vi også har gledelige tall når det gjelder førskole.

Her kan du lese mer om