LAKSEKAMP: Jon Eikemo har engasjert seg i laksekampen og stiller som en av frontfigurene under en demonstrasjon på Eidsvolds Plass onsdag ettermiddag, klokken halv fire. Foto:Frode Hansen,VG

Skuespiller og SV-topp leder an: Lakseopprør utenfor Stortinget

Onsdag blir det laksedemonstrasjon utenfor Stortinget, anført av skuespiller Jon Eikemo, miljøaktivist Kurt Oddekalv og SVs Heikki Holmås.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Dette første gang at ulike grupper slår seg sammen for å kjempe mot havbruksnæringen og alle skadene den forårsaker. Hittil har hver enkelte gruppe fått til svært lite. Ideen var derfor å vise offentlig at det er veldig mange fra ulike grupper og lag som tar kraftig avstand fra dagens rovdrift, sier Karen Frivik i aksjonen Levende Fjorder, som arrangerer demonstrasjonen onsdag ettermiddag.

– Ødeleggelse

Hun viser til at kystfiskere, dyrevernere, miljøvernere og samer for første gang slår seg sammen.

– Vi inviterer til historisk markering foran Stortinget onsdag 27. mai, der vi stiller noen grunnleggende krav for å redde norske fjorder, dyre- og planteliv fra ugjenkallelig ødeleggelse. Norsk lakseoppdrett forårsaker dyptgripende ødeleggelse av livet i sjø og fjord som aldri ville vært tillatt om det skjedde på landjorden. Stortinget har sviktet. I stortingsmeldingen nr. 16 som ble lagt frem før påske legger regjeringen opp til enda mer vekst. Vi krever full stans inntil lus og sykdom er bekjempet, fremholder hun.

Det har vært mye kritikk av oppdrettsnæringen, spesielt når de gjelder lus, lakserømminger. Giganten Marine Harvest har gjort det klart at politikerne og bransjen må rydde opp, før bransjen ekspanderer videre.

Demonstrantene krever at politikerne vedtar lukkede fiskeoppdrettsanlegg innen 2018.

Slik oppsummerer de i et opprop sitt syn når det gjelder de største utfordringene oppdrettsnæringen står overfor:

Lus: Mengden lakselus er enormt og økende (Mattilsynet). Lusa er blitt resistent. Lusenivået er nå så høyt at smolt i elvene dør på vei til havet der de skal vokse opp. Sjøørreten lever lokalt i fjordene og befinner seg i lusesuppen hele året.

Utryddelse av villaksstammer: 125 elver er nå stengt fordi bestanden av villaks er truet, blant annet som følge av lus og rømt oppdrettsfisk. Havbruksmeldingen som nå er på høring aksepterer 30 prosent reduksjon i villaksstammene. Elvene blir i beste fall gjort til levende genbanker.

Dødelige sykdommer: Et stort antall fisk lider av dødelige sykdommer som det ikke finnes kur for. Hjertesprekk, hjertebetennelse, organsvikt og kvelning som følge av amøber på gjellene, er blant sykdommene. Dette forårsaker store lidelser og skyldes i stor grad selve oppdrettet og ugunstige miljøforhold (Veterinærmyndighetene).

Forslamming av fjordbunnen: Årlig slippes det ut biologisk avfall tilsvarende kloakk fra 12 millioner mennesker (Miljødirektoratet). I tillegg slippes det ut store mengder kjemikalier som kobber samt legemidler.

Dødelige kjemikalier: I fjor brukte havbruksnæringen 31.000 tonn hydrogenperoksid mot lakselus. En enkeltstående avlusning tok livet 500 tonn fisk. I tillegg skades og dør et stort antall levende organismer rundt lokaliteter, blant annet reker.

Tilbakeviser

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge (NHO) er kritisk.

– Det står fritt til alle å uttrykke sine meninger, men det er synd at fordommer og mangel på kunnskap skal prege debatten om en viktig matproduserende distriktsnæring og en av landets viktigste eksportnæringer, sier han.

– Lakseproduksjon i Norge har i løpet av sin 40-årige historie hverken forårsaket ødelagte fjorder eller utryddet villaksstammer. Tvert imot viser forskning at vannkvaliteten langs norskekysten er god, og utslipp av fra havbruk står for kun to prosent av næringssaltutslippene. Miljøovervåkningen viser at 95 prosent av havbruksanleggene har tilstandsklasse «god» eller «meget god», sier han og viser til at dette er åpent tilgjengelig dokumentasjon for alle som ønsker kunnskap om miljøpåvirkningen fra denne matproduksjonen.

– Verdens største

– Samtidig som Norge er verdens største lakseprodusent, har vi også det største fisket av villaks i elvene. Havbruksnæringen gjør sitt for å begrense egen påvirkning, men det er helt andre faktorer som faktisk har utryddet norske villaksstammer.

Ystmark sier de norske reguleringene er strenge.

– Den norske laksenæringen er underlagt verdensledende reguleringer på miljøområdet, og kravene er blitt skjerpet. Stortinget behandler i disse dager også hvordan veksten i havbruksnæringen fremover skal skje. Det er bred enighet om at miljøkrav skal ligge til grunn for vekst i norsk havbruksnæring. De norske miljøkravene vil gå fra å være verdensledende til å ble enda mer krevende.

Oljefall

Han sier oppdrettsbransjen er viktigere enn noensinne.

– Når vi nå ser fall i investeringer i industrien generelt og oljeindustrien spesielt, er det grunn til å peke på at Norge trenger en sterk og verdensledende havbruksnæring. Det minste vi må kunne forvente er at debatten om næringen også er kunnskapsbasert, ellers blir det en lite fruktbar debatt.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder