FLEST VARSLER FRA OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS: Ifølge tilsynsmeldingen kom det flest varsler om alvorlige handelser fra Oslo universitetssykehus i 2012, her representert ved Rikshospitalet. Foto: ROBERT S. EIK

246 varsler om alvorlige hendelser ved sykehusene i fjor

Statens helsetilsyn mottok 246 varsler om alvorlige hendelser ved sykehusene i fjor.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Tilsvarende tall for 2011 var 140. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet ut fra den risikoen som må påregnes.

Direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn tror ikke den sterke veksten i antall varsler i fjor er uttrykk for at det faktisk fant sted flere alvorlige hendelser enn tidligere.

- Vi tror veksten skyldes at varslerordningen er blitt bedre kjent, og at rutinene for varsling er blitt klarere for dem som jobber i tjenesten, sier Andresen til NTB.

Varslerordningen ble innført for en prøveperiode på to år fra 1. juni 2010 og ble lovfestet fra 1. januar 2012.

Nesten halvparten

Nesten halvparten av varslene i fjor, 113, kom fra psykisk helsevern og 54 prosent (133 varsler) fra somatiske helsetjenester.

- Alle varsler følges opp. Det innhentes informasjon, og en eventuell tilsynsmessig oppfølging vurderes, skriver Statens helsetilsyn i tilsynsmeldingen 2012 som ble offentliggjort tirsdag.

I tilsynsmeldingen gir Helsetilsynet årlig en oversikt over saker som er sentrale for sosiale tjenester i Nav, barnevern-, helse- og omsorgstjenester og for den offentlige debatten om tjenestene.

Flest varsler kom i fjor fra Oslo universitetssykehus HF (33 varsler), Akershus Universitetssykehus HF (25 varsler), Helse Stavanger HF (20 varsler) og St. Olavs hospital HF (17 varsler).

Halvparten følges opp

Helsetilsynet opplyser at omtrent halvparten av varslene følges videre opp tilsynsmessig.

I de fleste av disse sakene kommer Statens helsetilsyn fram til at det ikke er nødvendig å gjennomføre et stedlig tilsyn eller å rykke ut for å komme til bunns i sakene. Sakene overføres da til Fylkesmannen i det aktuelle fylket som tilsynssaker.

I 2012 ble det opprettet 99 tilsynssaker i fylkene på grunnlag av varsel, og 13 varsler førte til stedlig tilsyn eller utrykning fra Statens helsetilsyn.

De øvrige varslede hendelsene følges opp av helseforetaket selv.

Barnevern

Fylkesmennene gjennomførte både i 2011 og 2012 landsomfattende tilsyn med kommunenes arbeid for å ta vare på barna. Det ble funnet grunnlag for alvorlig bekymring, ifølge tilsynsmeldingen 2012. I løpet av de to årene ble det ført tilsyn med 99 kommuner. Det ble funnet lovbrudd eller forbedringsområder i 87 av kommunene.

Tilsynet i 2011-12 avdekket også at mange kommuner ikke sørger for at barna får medvirke som de skal i undersøkelsene og evalueringene av tiltakene.

Helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak, har plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder