KAN FÅ KALDDUSJ? NHOs rapport sier klart at fremtidig veifinansiering vil bety at elbiler betaler fullt.
KAN FÅ KALDDUSJ? NHOs rapport sier klart at fremtidig veifinansiering vil bety at elbiler betaler fullt. Foto: Hanne Hattrem

NHO-rapport: Elbiler må betale bompenger for fullt – næringslivet bør slippe

INNENRIKS

En rapport bestilt av NHO anbefaler at elbiler betaler bompenger og andre avgifter for fullt, mens tungtrafikk og andre biler i næring ikke skal belastes slik avgift til samfunnet.

Publisert: Oppdatert: 17.04.18 21:43

For å finansiere Nasjonal Transportplan til tusen milliarder kroner er det nødvendig at alle kjøretøy betaler avgifter for fullt om ikke lang tid, er en av hovedkonklusjonene i rapporten.

Ti milliarder mindre i avgift

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har gitt analyseselskapet Vista Analyse i oppdrag å kartlegge og vurdere avgifter og brukerbetalinger i veisektoren. Nå foreligger resultatet – som blant annet konkluderer med at de solide fritakene og rabattene som er tildelt elbilene – de må bort.

Elbiler må betale som alle andre kjøretøy om ikke lang tid, ifølge rapporten.

– Vi tenker oss at hver enkelt bil betaler en avgift bestemte av biltype og hvor mye som er kjørt, hvor det er kjørt og når på døgnet det er kjørt. Kjører du om morgen i rushet på en sterkt trafikkert strekning, får du høy sats, kjører du midt på dagen på samme strekning, får du mindre. Tunge biler betaler mer enn mindre. Dette registres automatisk via bilens nummerplate, sier partner Ingeborg Rasmussen i Vista Analyse. Hun har vært prosjektleder for NHO-rapporten.

Nasjonal transportplan: Skal bruke tusen milliarder


Null bom for næringslivet

– Dere er uenige i at elbilene gis bomfritak?

– Det vi sier, er at det er brukt sterke virkemidler. Det har virket, men det har kostet, og det vil koste stadig mer. Og besparelsene har tilfalt husholdningene, og kostnadene er belastet næringslivet, enten ved at bomavgiften er satt dyrere, eller har vart lenger. Hvordan næringslivet er belastet store kostnader og en stadig større andel av finansieringskostnadene ved veiprosjekter veltes over på næringslivet, er av overraskelsene i vår analyse.

E24: Oslo får 70 nye elbusser

– Men dere ønsker å la næringslivet slippe bomavgifter?

– Ja, det vil si – etter at disse løpende veiavgiftene er fastsatt på en korrekt måte, og dekker de faktiske utgiftene til drift av vei og trafikkens totale kostnader med blant annet utslipp, ulykker og støy. Hvis samfunnet så vil skattlegge bil for ren inntekt til staten – såkalt fiskal beskatning – så bør næringslivet slippe. Dette har en parallell i moms – en merverdiavgift som alle betaler, men som næringslivet ikke betaler når de bytter varer seg imellom.

Rapporten peker på at statens inntekter fra bilavgifter har sunket med ti milliarder siden 2005, på tross av stadig flere bompengeanlegg. Dette er et resultat av en villet politikk som skulle fremme kjøp og bruk av biler med null eller lavt utslipp.

– Urealistisk

Leder Helge Orten (H) i Stortingets transportkomité mener at den rådende avgiftspolitikken overfor elbiler kommer til å beholdes i denne stortingsperioden – altså fram til 2021. Han ser det som urealistisk at næringslivet skal være unntatt veiprising og bompengeavgifter.

– Ny teknologi gir mye muligheter for en mer rettferdig veiprising. Etter hvert som vi når målet om utslippsfrie persontrafikk, må vi nok se nærmere på avgiftsordningene, og det blir et omfattende og spennende arbeid, sier han.

NHOs Per Øyvind Langeland er avdelingsdirektør for næringspolitikk i organisasjonen, og sier at rapporten var bestilt ut fra en bekymring for finansieringen av norsk veibygging:

– Det var stor entusiasme i næringslivet da Nasjonal transportplan ble vedtatt med mange viktige prosjekter, ikke bare E39. Men vi har vært opptatt av at finansieringen av alle milliardene ikke blir satt i spill. At vi må betale en viss andel bompenger er vel ansett som greit, men at alt veltes over på næringslivet, er neppe i tråd med Stortingets vilje. Da må vi ta en runde på hvordan finansieringen løses, sier han.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening sier at den offensive avgiftspolitikken for elbiler virker, men at det fortsatt er en vei å gå før målet om bare nullutslippsbiler skal nås i 2025.

– Og det er bare knappe syv år til. Vi regner med at rådende politikk videreføres. Våre beregninger viser at reduserte avgifter på ordinære biler har gitt et større inntektstap til staten enn hva elbilfordelene har kostet, sier hun.

Her kan du lese mer om