HAR TATT GJENNOMGANG: Bufdir-direktør Mari Trommald sier at det ikke finnes problematiske dobbeltroller i statlig barnevern. Foto: Trond Solberg, VG

Bufdir: – Ingen dobbeltroller i det statlige barnevernet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har tatt en gjennomgang på alle ansatte med private eierinteresser og styreverv, for å undersøke om noen av dem har problematiske dobbeltroller.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Vi har ikke funnet noen problematiske dobbeltroller i Bufdir og Bufetat blant våre 6000 ansatte, sier direktør Mari Trommald.

Trommald sier dette viser at de tiltak som er iverksatt for å bevisstgjøre ansatte om dette har vært effektive.

Hun understreker at dette kun gjelder for det statlige barnevernet, og de ikke kan svare for hva som er situasjonen i det kommunale barnevernet, som styres av den enkelte kommune.

Undersøkelsen er gjort etter at VG i januar skrev at minst 59 ansatte i barnevernet solgte eller hadde solgt private barnevernstjenester, samtidig som de jobbet for det offentlige. Rundt halvparten av dem var ansatt i Bufdir eller Bufetat.

Gjennomgang

I likhet med VG har Bufdir krysset ansattlister med Aksjonærregisteret og Brønnøysundregistrene, for å se hvem som har private eierinteresser i foretak eller aksjeselskaper, som selger barnevern- eller institusjonstjenester. Bufdir har også kontrollert mot utfakturering i etaten.

Dette er første gang direktoratet har gjort en slik gjennomgang.

– VG viste en måte å kontrollere dette på, som vi ikke hadde gjort før. Så vi vil veldig gjerne anerkjenne metodikken dere brukte, som en god metodikk dersom man i tillegg gjør konkrete habilitetsvurderinger slik vi har gjort. Uten dette har undersøkelsen liten verdi. Men gjort på rette måten kan dette være aktuelle kontrollmekanismer, som vi kan gjøre senere i tillegg til våre andre metoder, sier Trommald.

Bufdir opplyser at de etter sine undersøkelser fikk 37 treff som ble fulgt opp med ytterligere undersøkelser. Disse er vurdert av regionene i Bufetat og ble senere kontrollert av Bufdir, ifølge direktoratet.

– I noen av tilfellene mente de ulike regionene at det var særskilte problemstillinger, men for å kunne vite om det foreligger en habilitetskonflikt må man gjøre en juridisk vurdering av hvert enkelt tilfelle. Dette hadde ikke VG gjort, og ved å benytte samme metodikk kan vi nå fastslå at det var feil å fremstille saken som om det forelå problematiske dobbeltroller, sier Trommald.

– Ikke ulovlig med dobbeltroller

Ifølge Bufdir er de juridiske vurderingene knyttet til rammeverket for bierverv, etiske retningslinjer, Hovedtariffavtalen, Forvaltningsloven og statens personalhåndbok.

– Vi har forsøkt å bruke en metode som var mest mulig lik VGs metode, i tillegg til habilitetsvurderingene VG ikke hadde foretatt. Det betyr ikke at det ikke kan forekomme problematiske dobbeltroller i fremtiden, og det kan være ting som har unnsluppet oss, men resultatet vi fant er altså at ingen har problematiske dobbeltroller hos oss per dags dato, sier Trommald.

Bufdir-direktøren sier hun er opptatt av at samfunnet har tillit til barnevernet.

– Mange hos oss har deltidsstillinger og jobber ekstravakter. Det er derfor ikke så rart at man har flere jobber. Det er viktig at de som har spesialkompetanse også kan bruke den kompetansen i andre stillinger. Vi er opptatt av å legge til rette for slikt, enten det handler om å holde foredrag, drive veiledning, eller gjøre andre ting. Det er både ønskelig og noe vi heier frem, så lenge det ikke fører til problematiske dobbeltroller, sier Trommald.

Kritisk

Mari Trommald sier at hun anerkjenner at VG har fokusert på temaet. Siden barnevernet utøver myndighet, og er avhengige av tillit, er det viktig at pressen følger med på habilitetsproblematikk, mener hun.

Samtidig er hun kritisk til VGs artikkel, og mener at saken ga inntrykk av at det fantes flere problematiske dobbeltroller i det statlige barnevernet.

– Måten dette ble fremstilt på skapte inntrykk at det var problematiske dobbeltroller både i Bufetat og kommunalt barnevern, sier Trommald. Dette hadde ikke VG dekning for. Vi som samfunn er avhengige at media stiller kritiske spørsmål, med da må man også ha dekning for de påstander som blir lagt frem og ta selvkritikk når inntrykket som skapes blir feil.

Ansvarlig redaktør i VG, Gard Steiro, understreker at VG ikke har slått fast at noen har kritikkverdige dobbeltroller i statlig barnevern.

– VG gjennomførte en undersøkelse av bierverv blant ansatte i barnevernet. Funnene var interessante, men ga ikke et fullstendig bilde av situasjonen. VG gjennomførte ingen juridisk vurdering. Vi kunne derfor ikke slå fast at noen hadde kritikkverdige dobbeltroller. VG konstaterte bare at ansatte i barnevernet hadde private foretak som nå eller tidligere har solgt barnevernstjenester. For å avklare om det fantes kritikkverdige bindinger, var videre undersøkelser nødvendig. Disse vurderingene har nå Bufdir prisverdig foretatt. Vi har ingen grunn til å tvile på deres funn. I den statlige delen av barnevernet viser undersøkelsene at ansatte ikke har kritikkverdige dobbeltroller. Og det er, som Bufdir helt riktig påpeker, ikke nødvendigvis kritikkverdig å ha biinntekter. Om noen i de kommunale barnevernstjenestene har uheldige bindinger, vet vi ennå ikke, sier Steiro.

Bufdir-direktør Mari Trommald mener også at VGs sak i januar skapte unødvendig utrygghet internt i organisasjonen.

– Folk er usikre på om de har lov til å holde foredrag, drive med veiledning og så videre. Det er viktig at våre ansatte har et bevisst forhold til dette, men de skal ikke nødvendigvis være redde for å holde foredrag eller bruke kunnskapen sin på andre måter, sier direktøren.

Steiro sier at dette aldri har vært VGs intensjon.

– Vår intensjon har ikke vært å skape utrygghet, men å drive kritisk journalistikk mot en institusjon med et særdeles viktig oppdrag. Vi gjennomførte derfor kartleggingen. Bufdir har så på eget initiativ gjort grundigere undersøkelser. Det fortjener de honnør for. Jeg har forståelse for at direktoratet har reagert på oppslagene. Om det har dannet seg et inntrykk av at ansatte i det statlige barnevernet har kritikkverdige dobbeltroller, er det i alle fall ikke grunnlag for en slik påstand i VGs materiale, sier Steiro.

Har satt i gang flere tiltak

Som følge av VGs gjennomgang har Bufdir nå satt i gang flere tiltak, for å sikre seg at man unngår problematiske dobbeltroller – også i tiden fremover.

– Blant annet har vi gjort dette tydeligere i ansettelsesprosessen. Der vises det til etiske retningslinjer, slik at vi er tydelige på at alle som blir ansatt er oppmerksomme på dette. I tillegg følger vi det opp i medarbeidersamtaler.

Trommald sier at de hele tiden ønsker å bli bedre, og at de som en del av forbedringstiltaket nå også jobber med en ny veileder om håndtering av bierverv.

– Vi har etiske retningslinjer som setter rammene for hva som er lov og ikke lov, og denne veilederen vil fylle ut de etiske retningslinjene, slik at dette skal være enda tydeligere og mer praktisk, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder