SVARER: Tove Flack, Kristin Oudmayer pog Stian Lindbøl. Foto: Magnar Kirkenes, Kristian Helgesen, Hugo Bergsaker

- Hvorfor er det så vanskelig for mobbeofre å vinne frem i retten?

Ekspertene svarer

(VG Nett) Mobbing er ofte vanskelig å bevise, sier VGs mobbeeksperter.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL
Facebook - Log In or Sign UpFrithjof Jacobsen

Panelet har onsdag svart på to spørsmål knyttet til mobbeofrenes rettsvern og samfunnskostnadene i en alvorlig mobbesak.

1. Hvorfor er det så vanskelig for mobbeofre å vinne frem i retten?2. Hvilke samfunnskostnader ser dere at mobbing medfører?3. De viktigste tiltakene for å forebygge mobbing?

Tove Flack:

1. Mange saker har ikke vunnet frem på grunn av strenge krav til bevisføring. Det er vanskelig å dokumentere skolens unnlatelsessynder, særlig i forhold til skjult mobbing. Det er ikke tydelig hva slags tiltak som er påkrevet i mobbesaker. Vi trenger bedre tilsyn med praktiseringen av paragraf 9a i opplæringsloven.

2. Dropout fra skole ,sykemeldinger fra jobb, samt psykiske skadevirkinger som følge av mobbing påfører samfunnet behandlingsutgifter og trygdeutgifter. Mobbing på arbeidsplassen medfører ofte gjennomtrekk og mindre effektive tjenester. De personlige kostnadene for mobbeofre er likevel verst.

3. Varme, tydelige og inkluderende voksne som har klare og uttalte forventninger til at barn skal vise respekt overfor andre og være inkluderende. Voksne som følger godt med på barns samspill og kommunikasjon og som gir korreksjoner tidlig når de oppdager tendens til sjikanering/trakassering.

Kristin Oudmayer:

1. Først og fremst fordi rettsvesenet har lite erfaring med å behandle slike saker, og at det derfor ikke er skapt presedens for hvordan slike saker skal behandles. I tillegg er mobbing ofte vanskelig å bevise. Dessuten tror jeg at det ligger dypt i mange, at de som mobbes får "skylde seg selv".

2. Mobbing medfører i mange tilfeller at foreldre må ta seg fri fra jobb for å kunne følge opp møtevirksomhet med skole og behandlingsapparatet. En del foreldre blir også sykmeldt som følge av belastningene mobbing påfører familielivet. En del mennesker kommer aldri i arbeid eller faller ut av arbeidslivet som følge av mobbing de har opplevd som barn og unge.

3. Forebygging av mobbing krever en helhetlig, langsiktig og systematisk innsats, hvor både unge, foreldre, ansatte i skole- og fritidsmiljøet inkluderes og ansvarliggjøres. Dette innebærer tydelig klasseledelse og klare regler for hvordan elevene skal behandle hverandre. Foreldre og andre voksenpersoner må være gode forbilder når det gjelder å være rause og inkluderende, men samtidig tørre å sette grenser og ikke minst være tilstede på barns arenaer.

SKADET AV MOBBINGEN: Jarle Skjørberg (43). Foto: GEIR OLSEN/VG

Stian Lindbøl:

1. Det kan være vanskelig å ha håndfaste bevis på vanlig mobbing dersom man ikke har vitner som stiller opp. Konfliktrådet kan være et godt alternativ for å løse enkelte mobbesaker dersom både mobberen/-ne og den/de mobbede frivillig går med på det. Når det gjelder digital mobbing kan det være lettere å bevise dette dersom den mobbede er flink til å lagre trakasserende meldinger og eventuelle bilder og videoer.

2. Mobbing har sosiale konsekvenser for både enkeltindivider og familier med hensyn til psykiske og fysiske plager. Det er ingen tvil om at dårlige psykososiale miljøer på skoler og arbeidsplasser med mye mobbing fører til mistrivsel og sykdom. Økt sykefravær fører til store utgifter på helse- og sosialbudsjettene i tillegg til at Norge som helhet oppnår lavere produktivitet og konkurransekraft.

3. Lett forenklet vil jeg si god lærer-elev kontakt med støtte og bidrag fra helsesøstertjenesten på skolenivå. I arbeidslivet er det helt sentralt med en reelt engasjert ledelse som tror på HMS-arbeid med støtte og bidrag fra bedrifthelsetjenestene. Det brukes enorme ressurser i Norge på å få elever og arbeidstakere tilbake på skole og jobb og alt for lite på gode forebyggende tiltak. Det kreves ikke særlige mattekunnskaper for å skjønne hva som lønner seg for både skoleeiere, arbeidsgivere og samfunnet som helhet.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder