MILLIONER: Kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV gir et regnestykke på de direkte kostnadene ved at en person blir ufør fra 25 år. Foto: Nav.

Unge uføre får ni millioner kroner

En 25-åring som blir ufør ligger an til å få ni millioner kroner i trygd, før han eller hun når pensjonsalder.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det viser en beregning NAV har gjort på forespørsel fra VG.

I mai gikk alarmen om at andelen unge uføre fortsetter å øke. Veksten i antallet uføre er størst for de unge mellom 18 og 29 år.

NAV melder at hver femte nordmann i arbeidsfør alder, samlet 712.000 mennesker, får stønad fra NAV i kortere eller lengre perioder.

– NAV har ikke foretatt noen beregning av den samfunnsøkonomiske kostnaden ved at en person blir ufør fra ung alder, men vi kan gi et regnestykke på de direkte kostnadene ved at en person blir ufør fra 25 år, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV.

Større samfunnsøkonomisk tap

Han forklarer at enslig ufør på 25 år vil typisk få en uføretrygd lik minstesatsen for unge uføre. For tiden utgjør det 272.475 kroner før skatt. Samlet utbetaling av uføretrygd frem til fylte 67 år (ved overgang til alderspensjon) vil da utgjøre 11,3 mill. kroner før skatt, sier han.

– Skatten på en slik uføretrygd vil typisk kunne utgjøre om lag 20 prosent. Etter skatt vil da kostnaden (nåverdien) ved at en person blir ufør ved 25 år kunne være om lag 9 millioner kroner, sier Åsholt.

Han understreker at dette kun er selve kostnaden for utbetalt trygd. Det samfunnsøkonomiske tapet av at flere blir uføre kommer i tillegg: Tapt verdiskaping ved at uføre ikke er i jobb, samt finansieringskostnaden av at skattene må økes når flere går på uføretrygd.

I tillegg kommer det en kostnader som uføre har, knyttet til behandling av sykdom og lidelser, eksempelvis psykiatrisk/psykologisk hjelp og avlastere.

Andelen uføre (18-29 år) utgjorde 1,2 prosent av befolkningen i 2000 og 1,8 prosent per mars 2017, ifølge NAV.

** Noe av veksten skyldes endringer i trygdeordningene. Innføringen av tidsbegrenset uførestønad i 2004 gjorde at mange unge fikk denne ytelsen istedenfor varig uføretrygd, som de fleste av dem ville fått med dagens regelverk, fremholder NAV.

** Da tidsbegrenset uførestønad ble erstattet med arbeidsavklaringspenger i 2010, ble mange overført til denne nye ytelsen, og gradvis fikk de uføretrygd i årene etter. I dag har om lag 80 prosent av alle som gikk på tidsbegrenset uførestønad fått innvilget uføretrygd.

** En NAV-analyse fra 2015 viste at tidsbegrenset uførestønad i stor grad utsatte uføretidspunktet for mange unge

Ansvaret forskyves

Forskerne Søren Brage og Ola Thune har gjort en studie av unge uføre og psykisk sykdom. Ifølge dem skjer det en forskyvning av ansvar fra familien til felleskapet. Tidligere var det i større grad familiene som forsørget unge med nedsatt arbeidsevne. Nå forsørges de i sterkere grad gjennom velferdsordninger, som uføretrygd.

De skriver at bedre økonomisk sikring bidrar, og trekker frem at minsteytelsen for enslige unge uføre fra 1. januar 2015 var 257.000 kroner.

«Det er rimelig å anta at innføringen av disse reglene og den gradvise bedringen av dem, har ført til en økt søkertendens», skriver de.

** Siden 1969 har spedbarnsdødeligheten for personer med Downs sykdom sunket dramatisk, og gjennomsnittlig levealder har økt fra 16 år i 1969 til 53 år i 2009. Det bidrar til økning av uføre-tilfeller.

** Dødeligheten for tidlig fødte barn har falt dramatisk. En del får problemer senere i livet og bidrar til veksten i antall uføre.

** Psykiske lidelser utgjør over 60 prosent av de unge uføre mellom 18 og 29 år. Deretter følger misdannelser/kromosomavvik/Downs og sykdommer i nervesystemet/cerebral parese, ifølge NAV.

– Det er mange med tunge diagnoser innen den høye andelen med psykiske lidelser blant unge mottakere av uføretrygd: . Diagnosene som inngår her er psykisk utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser, atferdsforstyrrelser og følelsesmessige forstyrrelser, schizofreni, schizotop lidelse og paranoide lidelser. Det er naturlig at mange av disse ikke kommer i arbeid, sier Åsholt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder