POLITIJURISTEN: Sverre Bromander etterlyser politiske føringer for at etterforskning og påtale skal prioriteres høyere. Her fotografert foran Oslo tinghus som har flest saker i landet.FOTO: ROGER NEUMANN Foto: ,

Juristene flykter fra politiet

Mer enn halvparten i Oslo vil slutte - 33 prosent på landsbasis

Manglende karriemulighet og dårlig lønn er årsaken

Juristene flykter fra politiet. På
landsbasis ønsker 43 prosent å slutte. På Grønland politistasjon i Oslo sluttet
13 av 23 politijurister i fjor.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

På Romerike truet politimesteren med å henlegge flere tusen straffesaker fordi han mangler kapasitet på påtalesiden.

I fjor ble 35 000 anmeldte forbrytelser og 14 000 forseelser på landsbasis henlagt til tross for at gjerningsmannen var kjent.

– Det blir veldig synlig når demningen brister, men jeg er redd det som skjedde på Romerike bare er begynnelsen. Dette er et resultat av langvarige politiske føringer som bare har tatt hensyn til de mest salgbare politiske hensyn. Dette har utvilsomt gått ut over etterforskningen, sier leder for Politijuristene, Sverre Bromander.

En omfattende medarbeiderundersøkelse som foreningen har foretatt, og som VG har fått innsyn i, er nedslående lesning:

Stort arbeidspress

* Av de 43 prosentene som vurderer å slutte, har 30 prosent allerede søkt seg bort.

* Verst er det i Oslo hvor over halvparten (52 prosent) vil slutte. Bedre stilt er det i Troms hvor bare en tredjedel ønsker å forlate politiet.

* Karriereutvikling og for dårlig lønn er de klart viktigste årsakene til at politijuristene vil slutte.

* Deretter kommer behovet for nye utfordringer, at arbeidsgiver ikke verdsetter eller ser verdien av juristens kompetanse og innsats samt høyt arbeidspress.

– Restansesituasjonen i politiet er foruroligende, innrømmer førstestatsadvokat Harald Strand hos riksadvokaten, som utdyper dette:

FØRSTESTATSADVOKAT: Harald Strand hos Riksadvokaten. Foto: Jan Petter Lynau Foto: ,

– Svært høy gjennomtrekk av politijurister på tjenestesteder som opplever dette, gir grunn til bekymring. Det kan gå ut over kvalitet i påtalearbeidet, og det går ut over effektiviteten i straffesaksbehandlingen.

Mangler virkemidler

– Hva akter dere å gjøre?

– Riksadvokaten har verken administrativt eller personalmessig ansvar for politijuristene. Det innebærer at Riksadvokatembetet heller ikke har virkemidler for å bidra til at flere blir i sine stillinger lengre. Når det gjelder vår egen etat - statsadvokatene - ser vi at arbeidsmiljø, arbeidspress og avlønning står svært sentralt, sier Harald Strand.

Justispolitisk talsmann i Høyre, Hårek Elvenes, er ikke bare bekymret for at så mange jurister slutter i politiet, men også overrasket over riksadvokatens distanserte holdning til det store gjennomtrekket.

BEKYMRET: Hårek Elvenes mener etterslepet av ikke påtaleavgjorte saker er urovekkende og at politijuristenes arbeidssituasjon er uholdbar.Foto: FRODE HANSEN Foto: ,

– Riksadvokaten har det faglige ansvaret for politiets straffesaksbehandling og har stor innvirkning på en av politiets viktigste oppgaver. Høyt gjennomtrekk av påtalejurister gir til lavere effektivitet i straffesaksarbeidet med risiko for henleggelser og restanser.

Elvenes utdyper sin kritikk med politimesteren og påtalejuristene påtalemessig er underlagt statsadvokatene og riksadvokaten.

– Kvalitet i etterforskningsarbeidet og påtalearbeidet er et resultat av prioritering, ressursbruk og kapasitet. Det er oppsiktsvekkende at Riksadvokaten så ensidig peker på politiet som ansvarlig for at nivå 1 i påtalemyndigheten er tilstrekkelig bemannet.

Vil ha marsjordre

Politijuristene ønsker en marsjordre fra politisk hold om at alle dyktige politijurister skal beholdes.

– Det er akkurat det vi har behov for. Det er derfor prisverdig at Høyre tar dette initiativet, og at de har identifisert hvor kriminalitetsbekjempelsen er mest sårbar. Påtalejuristene sitter på en nøkkelfunksjon i straffesaksarbeidet, sier leder Sverre Bromander.

– Færre oppklarte saker, for å spare penger på politijuristene, er sløsing med samfunnets penger. Hvis politikerne tar grep og riksadvokaten og politidirektøren får de rette politiske føringer om at påtalejuristene og etterforskning skal høyt på prioriteringslisten vil Høyre og alle andre på kort tid oppleve at vi får en betydelig bedre strafferettspleie.

Det hadde ikke minst alle de som blir utsatt for kriminalitet fortjent, mener Bromander.

! Så sent som tirsdag fikk Sverre Bromander beskjed om at en påtalejurist sluttet etter bare et halvt år for å gå tilbake til sitt gamle yrke som advokat med langt høyere lønn. Høyt arbeidspress ble oppgitt som årsak.

– Attraktivt å være jurist

For Politidirektoratets ledelse er det viktig å få frem at det å være politijurist oppleves som attraktivt og at det er stor søknad til stillingene.

– For mange er også det å søke seg til politiet et bevisst førstevalg i karrien for nyutdannede jurister. Vi må derfor både i dag og i fremtiden påregne og leve med en viss grad av turn over for politijuristene. Det er fristen vi må betale for at politiet er en attraktiv arbeidsplass, sier fungerende avdelingsdirektør direktør i HR-avdelingen, Frode Aarum.

– Har lønnen noen betydning for at mange slutter?

– Vi ser frem til politireformen som varsler større og mer robuste fagmiljøer, med mindre press på jourtjeneste på kvelds- og nattetid og i helgene. Det vil forhåpentligvis føre til at flere vil stå lengere i stillingene. Vi har også et godt samarbeid og løpende med Politijuristene når det gjelder arbeids- og lønnsvilkårene.

- Flere årsaker

Visepolitimester Roger Andresen i Oslo sier at årsaken til at så mange sluttet ved Grønland politistasjon i fjor, skyldes at flere gikk ut i fødselspermisjoner, som dommerfullmektiger, engasjement på Stortinget og i departement eller over i andre stillinger i politidistriktet.

«HAR TATT GREP»: Visepolitmester Roger Andresen. Foto: Frode Hansen Foto: ,

- Vi har allerede iverksatt flere tiltak, som å etablere en felleskrimenhet med 30 personer herunder egen påtalegruppe, vi har ansatt fire meget erfarne og faglig dyktige jurister, samt gi ekstra midler for å få unna restansene på Grønland politistasjon - som har like mange saker som de største politidistriktene i landet for øvrig, sier Roger Andresen.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder