Ny rapport: Prostitusjonen i Norge redusert etter sexkjøpsloven

Evaluering av sexkjøpsloven lagt frem

INNENRIKS

Formålet med sexkjøpsloven er innfridd. Loven har bidratt til å redusere prostitusjonen, ifølge en uavhengig evalueringsrapport som ble lagt fram mandag.

Publisert: Oppdatert: 11.08.14 17:04

Eksterne lenker

Ifølge evalueringen fra Vista Analyse har sexkjøploven dempet etterspørselen og gjort det mindre økonomisk attraktivt å drive med prostitusjon i Norge.

Ifølge rapporten finnes det heller ingen indikasjon på at volden mot prostituerte har økt som følge av sexkjøploven.

Anslår nedgang på 25 prosent

Fallet var størst rett etter at loven kom, men de aller fleste markedene synes å ha stabilisert seg på et lavere nivå enn det som var tilfelle før sexkjøpsloven ble innført, ifølge Vista Analyse, som la frem rapporten for Justis- og beredskapsdepartementet mandag formiddag.

– Vår vurdering er at innemarkedet er i ferd med å stabilisere seg på et noe lavere nivå enn det som var tilfelle før loven trådte i kraft. Vårt beste anslag, med en betydelig grad av usikkerhet, er en reduksjon på 10- 20 prosent i innemarkedet sammenliknet med før loven trådte i kraft. (...) Nedgangen i det samlede prostitusjonsomfanget er med stor grad av usikkerhet beregnet til omlag 25 prosent i forhold til 2008, heter det i rapporten.

Siden 1. januar 2009 har det vært forbudt for nordmenn å kjøpe sex, også i utlandet, men det er fortsatt lov å selge sex.

– De synligste observerte endringene finner vi i gatemarkedet i Oslo, der systematiske feltobservasjoner viser en stabilisering på et nivå som ligger fra 45 til 60 prosent lavere enn da loven ble innført, heter det i rapporten.

- Kjøpers marked

Sexkjøpsloven har ifølge rapporten bidratt til å redusere etterspørselen.

- Dette bekreftes blant annet av at de prostituerte sier at sexkjøpsloven har bidratt til et kjøpers marked. Flere opplever at det ofte er stille i markedet med mer dødtid mellom hver kunde. Kundene har dårligere tid, er mer stresset og ønsker å bli raskere ferdig enn tidligere. Kundens frykt for å bli oppdaget kan innebære at avtaler om kjøp av ulike typer sex må skje raskere enn før. Det kan også innebære lavere priser, heter det i rapporten.

Redusert profitt for bakmennene

Ifølge Vista Analyse har sexkjøpsloven i kombinasjon med hallikparagrafen gjort det vanskeligere å selge sex, spesielt hvis dette skal foregå i hoteller, hospitser, organiserte leiligheter og lignende.

- Kostnadene for bakmennene er dermed økt og profitten deres er redusert, heter det.

Det står videre i evalueringsrapporten at sexkjøpsloven i kombinasjon med hallikparagrafen har gitt både færre prosituerte og færre bakmenn i forhold til hvordan det hadde vært i dag uten loven.

Holdningsendringer

En evaluering i Sverige fra 2010, viser at folks holdninger til kjøp og salg av sex endret seg fra forbud mot sexkjøp ble innført i 1999.

I rapporten fra Vista Analyse understreker de at lov mot kjøp av sex har virket i en kortere periode her, og at det tar tid før holdningsendringer viser seg.

- Likevel har vi funnet klare indikasjoner på at det også i Norge har skjedd holdningsendringer. Prostituerte vi har snakket [med] viser til at det nå er færre «stilige lunsjkunder» som kjøper sex enn før, det er færre unge menn som kjøper sex og det er relativt sett flere utenlandske kunder en før. Flere ressurssterke norske menn, og unge nordmenn, ser med andre ord til å ha trukket seg ut av markedet (…). Akkurat som i Sverige kan det gi færre debutanter i sexmarkedet og dermed dempe etterspørsel på sikt, heter det i evalueringsrapporten.

KrF: Loven må bestå

KrF mener funnene viser at sexkjøpsloven må bestå.

- KrF er glad for at omfanget av prostitusjon er redusert som følge av sexkjøpsloven. Evalueringen viser at loven må bestå. Nå må Venstre, Høyre og Frp lytte til evalueringen og ta debatten om de virkelig vil fjerne en lov som fungerer etter intensjonen, sier nestleder i justiskomiteen, Kjell Ingolf Ropstad fra KrF i en pressemelding.

KrF mener evalueringen som ble lagt frem i dag har tydelige funn. Nemlig at prostitusjonsomfanget er redusert og bidrar til å gjøre Norge mindre attraktivt for menneskehandel.

- Evalueringen viser at det nå er færre prostituerte, færre bakmenn og volden har heller ikke økt. Dette viser at loven har vært viktig i kampen mot menneskehandel. Den er også viktig for å endre holdninger slik at enda færre ønsker å kjøpe sex, sier Ropstad.

Større utrygghet

Men det er også blitt større utrygghet i gatemarkedet ifølge evalueringen fra Vista Analyse.

- De prostituerte opplever en større utrygghet og redusert forhandlingsmakt i gatemarkedet. På innemarkedet oppleves det som en større risiko for de prostituerte å betjene sine kunder utenfor egen leilighet og/eller hotellrom. Terskelen for å anmelde en voldelig kunde kan ha blitt høyere av redsel for å «blåse» leiligheten eller stedet der sexhandelen foregår. Anmeldelse av en kunde kan også redusere etterspørselen fra andre kunder dersom det blir kjent hvem som har anmeldt, eller hvilken leilighet/rom som knyttes til anmeldelsen. Politiet har imidlertid ingen indikasjoner på økt vold som følge av sexkjøpsloven, heter det i rapporten.

Vista Analyse finner heller ingen andre undersøkelser eller empiri som gir grunnlag for å kunne vurdere hvorvidt prostituerte er mer eller mindre voldsutsatte nå enn de var tidligere.

Alt i alt konkluderer Vista Analyse med at sexkjøpsloven ikke har noen målbar effekt på vold og trusler mot prostituerte.

- Det er heller ikke grunnlag for å anta at sexkjøpsloven har noen vesentlig betydning for hvorvidt vold anmeldes eller ikke. Derimot er det en rekke andre årsaker til at vold ikke anmeldes. Dersom det skulle være en lavere tilbøyelighet til å anmelde vold nå enn tidligere, kan dette like gjerne skyldes andre forhold, deriblant en større andel som er kontrollert av bakmenn, er på illegalt opphold eller kommer fra andre land der de har negative erfaringer med politiet, heter det i evalueringen.

Les også:Frøken X står frem.

Lave forventninger

Astrid Renland, leder PION (prostituertes interesseorganisasjon i Norge), stilte seg i forkant av rapporten avventende.

– Jeg synes det er rart at Vista Analyse ikke er blitt gitt mandat til å evaluere hvorvidt sexkjøpsloven har gjort det lettere for politiet å bekjempe internasjonal menneskehandel. Det ville vært interessant å se om det har fungert, eller om det har ført til et større svart marked, sier Renland til VG.

Fagansvarlig ved Pro-senteret, Camilla Hammergren, mente i forkant av at innholdet i rapporten var kjent, at evalueringen er for snever.

– Jeg har ikke de helt store forventningene. Vi på Prosenteret mener denne evalueringen har fått alt for små rammer. Det er gitt én million kroner til å evaluere en helt ny lov, og vi har ikke for vane å evaluere lover i Norge. Det å ta tak i bare ett enkelt reguleringstiltak på et så stort og komplekst område som prostitusjon og menneskehandel, mener vi ikke er tilstrekkelig for å gi et godt bilde av situasjonen eller effekten av loven, sa hun til VG før rapporten var publisert.

Forkjemperne for sexkjøpsloven mener blant annet at den hjelper politiet med å ta menneskehandlerne. Motstanderne mener derimot at den fremmer menneskehandel fordi de prostituerte skal ha blitt mer avhengige av halliker.

Det er flertall på Stortinget for å oppheve sexkjøpsloven ettersom Høyre, Frp og Venstre til sammen har nødvendig flertall. Forrige måned uttalte Venstre-representant Sveinung Rotevatn i Dagsavisen at sexkjøpsloven bør oppheves raskt, dersom ikke en evaluering viser at den har hatt uventet gode resultater.

Omstridt evaluering

Evalueringen vil danne grunnlaget for en politisk debatt om loven til høsten, men den har vært omstridt. Blant de prostituerte har det vært reaksjoner på spørsmålene som ble stilt, som blant annet gikk på pris på seksuelle tjenester.

VG har tidligere skrevet at to av landets ledende prostitusjonsforskere, May-Len Skilbrei og Anette Brunovskis ved Fafo, ikke ville ta oppdraget fordi de mente rammene var uforsvarlige.

Lovforbudet mot kjøp av sex har vært omstridt siden før det ble innført. Etter fem år med sexkjøpsloven er erfaringene fra dem som jobber med bistand til prostituerte to-delt: En viss nedgang i synlig gateprostitusjon, men økt vold mot kvinnene som selger sex.

Her kan du lese mer om