SENTERPARTIET: Jenny Klinge sitter på Stortinget for Senterpartiet. Foto: Roger Neumann

Vil ha svar fra justisministeren etter VG-avsløring

Advokater bestilte over 1100 timer tolking. Nå vil justispolitikere ha tydeligere svar om millionbeløpet som er utbetalt.

– Denne praksisen og selskapsstrukturen stinker, enkelt og greit, mener Peter Frølich (H), som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

Han snakker om Borgarting lagmannsretts utbetalinger på 1,15 millioner kroner til tolkeselskapet Aba Consulting.

VG avslørte lørdag hvordan fire forsvarere fra Advokatfirmaet Rogstad i samme straffesak har brukt over 1100 tolketimer fra Aba Consulting, som eies av broren til Afzzal Ghauri.

Afzzal Ghauri er mannen som bygde opp Advokatfirmaet Rogstad mens han satt i fengsel for lånebedragerier.

STYRER: Afzzal Ghauri ble i 2015 dømt til fengsel for bedrageri. Mens han sonet bygde han opp et advokatfirma. Han avviser å ha noe med advokatvirksomheten å gjøre. Foto: Tore Kristiansen

les også

Tilsynsrådet aksjonerer mot Advokatfirmaet Rogstad

Høyre: Forbannet

Én av Rogstad-advokatene har godkjent rundt 800 tolketimer, men Borgarting lagmannsrett kan ikke svare på om dette har ført til at det har blitt lagt frem noe tolket materiale i retten som følge av dette.

Tolketimene er blitt bestilt av advokatene til det som kalles saksforberedelse, arbeidet som finner sted utenfor retten, i den mye omtalte Lime-saken som nå går for Borgarting lagmannsrett.

– Hvert eneste år siden 2013 har Høyre i justiskomiteen klart å gi domstolene ekstra millioner. Det gjør meg forbannet om det viser seg at deler av dette sløses ut, uttaler Frølich.

HØYRE: Peter Frølich sitter på Stortinget for Høyre. Foto: Helge Mikalsen

Sp: Alvorlig

Justispolitiker Jenny Klinge fra Sp vil nå ha svar fra Frølichs kollega, justisminister Monica Mæland (H).

– Vi tar avsløringene fra VG alvorlig. Fellesskapets midler skal ikke misbrukes. Jeg kommer til å stille justisminister Mæland et skriftlig spørsmål for å høre hvordan hun vurderer det som kommer frem og om hun mener det bør gjøres en ny vurdering av reglene for bruk av tolk i ulike sammenhenger, skriver hun i en e-post.

les også

Rogstad-advokat angriper Forsvarergruppens leder

DOMSTOLSJEF: Mari Fjærtoft Trondsen er direktør i Borgarting lagmannsrett. Foto: Stian Lysberg Solum

Domstolen: Avsluttede forhold

Borgarting lagmannsrett mener det ikke er noen grunn til å gjøre noen undersøkelser rundt utbetalingene av offentlige midler til Aba Consulting.

– Borgarting lagmannsrett kommer ikke til å foreta seg noe videre rundt allerede utbetalte beløp til Aba Consulting, da dette er avsluttede forhold, uttalte Mari Fjærtoft Trondsen, direktør i Borgarting, på lørdag.

Domstolen baserer seg på tillit til advokatene.

– Lagmannsretten må kunne legge til grunn at advokatene selv, ut fra egne vurderinger, avgjør hvilket materiale de mener må oversettes, uttalte Fjærtoft Trondsen.

les også

Høyre vil ha strengere regler for advokater

SV: Petter Eide sitter på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti. Foto: Helge Mikalsen

SV: Kan svekke tilliten

Petter Eide (Sv) og medlem i Stortingets justiskomité etterlyser tydeligere svar. Han mener tilliten til domstolen kan svekkes når det stilles spørsmål ved om pengene er brukt riktig.

– Det er viktig at dette blir grundigere undersøkt, sier Eide og peker på Riksrevisjonen som en mulig aktør til å gjennomføre dem.

Han utdyper:

– Det er knappe ressurser i domstolene nå. Det rapporteres om køer og lang saksbehandlingstid. I den situasjonen er det veldig kritisk at det ikke utbetales penger for mulig unødvendig bruk av tolketjenester, hvor det er uryddige koblinger mellom bestiller og utøver av tolkingen, mener Eide.

Frølich er enig.

– Rettssystemet er avhengig av lojale aktører i alle ledd. Domstolene må også til en viss grad kunne stole på de kostnadskravene de får, men denne saken viser dessverre at de må vise enda større årvåkenhet.

les også

Skatterazzia mot Afzzal Ghauris transportfirma

INNGANGSSKILT: Ifølge dette skiltet deler Advokatfirmaet Rogstad og tolkeselskapet Aba Consulting adresse. Førstnevnte er eid av Afzzal Ghauris kone, advokaten Sidra Bhatti. Sistnevnte er eid av hans bror. Foto: Tore Kristiansen

Var ukjent med kobling

Etter at VG i slutten av januar i år stilte Borgarting lagmannsrett flere spørsmål om Aba Consultings eierskap og ansatte, ba domstolen om en redegjørelse fra en rekke advokater i Lime-saken.

Domstolen hadde da vært ukjent med at Aba Consulting, lik Advokatfirmaet Rogstad, var eid av Afzzal Ghauris nærmeste familie.

Mens Advokatfirmaet Rogstad eies 75 prosent av Ghauris kone, advokat Sidra Bhatti, så eies Aba Consulting av Ghauris bror, Abrar Ghauri.

De var heller ikke kjent med at èn av tre ansatte var Ghauri-brødrenes mor.

STYRELEDER: Ved siden av å praktisere som advokat, er Steingrim Wolland styreleder og minoritetseier i Advokatfirmaet Rogstad. Her i forbindelse med en rettssak denne måneden. Foto: Tore Kristiansen

Rogstad: Ingen økonomisk interesse

– Ingen av advokatene har noen som helst økonomisk interesse i hvem som tolker, hvor disse er ansatt eller hva de får betalt. For den enkelte advokat er dette fullstendig likegyldig, skrev Steingrim Wolland, styreleder i Advokatfirmaet Rogstad, da han 3. februar redegjorde for advokatenes bruk av Aba Consulting til lagmannsretten.

Wolland har tidligere opplyst til VG at ingen av advokatene var kjent med hvem som eide Aba Consulting.

Afzzal Ghauri nekter overfor VG å ha hatt noe å gjøre med advokatvirksomheten ved kontoret, og sier at hans rolle har vært begrenset til å være en administrativ leder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder