Offentliggjøring av snus-rapport ble stoppet

INNENRIKS

I fjor bestilte statsråd Bent Høie (H) en forskningsstudie om effekten av å innføre nøytralt utseende snusbokser. Men ifølge en forskningsleder og forskeren selv likte ikke departementet resultatene.

Publisert: Oppdatert: 14.09.16 21:22

Funnene i studien gir ikke grunnlag for å hevde at nøytrale snusbokser er mindre attraktive enn originale snusbokser.

Dermed ga ikke studien vitenskapelig støtte til et viktig punkt i en av helseminister Høies største prestisjesaker i denne fireårsperioden:

Å få Stortinget til å vedta verdens strengeste tobakkskadelov, gjennom innføring av en standardisering av emballasjen på tobakksprodukter, også snus.

Kun uker før lovproposisjonen ble fremmet fra regjeringen den 10. juni, ble hele undersøkelsen holdt unna offentligheten.

Les helseminister Bent Høies svar her

Unntatt fra lovforslag

Innholdet ble heller ikke tatt inn i det historiske lovforslaget som skal behandles av Stortinget i høst.

– Det var tydelig at Helsedepartementet (HOD) ikke var fornøyd med resultatene i det vi sendte som en foreløpig rapport, sier forskeren som utførte undersøkelsen, Torleif Halkjelsvik, til VG.

Forskeren får støtte av leder for tobakksforskning ved Folkehelseinstituttet (FHI), Karl Erik Lund.

– Rapporten passet dårlig i den politiske agendaen til helseministeren, og vi fikk høre at representanter for departementet ønsket å utsette offentliggjøringen av resultatene. Og departementet fikk viljen sin. Ledelsen ved FHI har i denne og flere andre saker tilsynelatende vist ettergivenhet for føringene fra HOD, der man kunne forvente at de isteden ville ha vernet om forskernes uavhengighet og eiendomsrett over egne resultater, sier Lund til VG.

Helseminister Bent Høie avviser i et intervju med VG at hans departement har forsøkt å hindre offentliggjøringen av snusstudien.

Les: Slik ser Høies røyk- og snuspakker ut

Historisk med snus

Torleif Halkjelsvik ble i 2013 ble tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje begrunnet med at han er «en fremragende, yngre forsker». Han er ansatt som forsker i FHI, som eies av HOD.

Halkjelsvik sier nå at han skjønte lite av hvorfor departementet, etter hans mening, likte studien så dårlig.

– Dette var litt overraskende, for det var ikke slik at resultatene slo bena under tidligere forskning, det var heller slik at bildet ble litt nyansert, sier forfatteren av rapporten.

En rekke land har innført eller har vedtatt å innføre nøytral innpakning på sigaretter.

Det som gjør Bent Høies lovforslag historisk, er at det i tillegg inkluderer et påbud om nøytral forpakning av snus.

Beklaget mangel på snus-forskning

Men da Høie la frem lovforslaget til Stortinget, ble snus-studien utelatt. Likevel beklager departementet seg i lovforslaget over mangelen på forskning på akkurat dette feltet:

«Når det gjelder standardisert innpakning av snus, finnes det begrenset med studier», står det på side 50 i den 112 sier lange stortingsproposisjon.

– Mangelen på undersøkelser om snus gjorde at departementet instruerte SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) til å utføre en eksperimentell undersøkelse om effekter fra standardiserte snuspakker i 2015. Fra før hadde vi allerede utført en slik undersøkelse for sigarettpakker. Resultatene viste i korthet at eksponering for standardiserte snusbokser i liten grad aktiverte oppfatninger som vanligvis avskrekker bruk, sier Lund.

Les: Danmark forbyr snus

Kun uker før Høie skulle legge frem forslaget til ny lov, ble departementet informert av FHI om at Halkjelsviks forskingsstudie skulle offentliggjøres.

FHI hadde også sendt departementet et utkast til en nyhetssak om funnene i rapporten som skulle publiseres på FHIs nettsider.

Til tross for at HOD hadde sittet på Halkjelsviks rapport i rundt fem måneder allerede, var det først nå alarmen gikk i Høies departement.

I rapporten til Halkjelsvik var det ikke bare manglende effekt ved å innføre nøytrale snusbokser som vakte oppsikt.

Feilaktig sigarett-effekt

I tillegg satte Halkjelsvik alvorlige spørsmålstegn ved forskningsstudien fra SIRUS i 2013 om effekten av nøytrale sigarettpakker.

Halkjelsvik skriver at forskerne som stod bak denne rapporten hadde «feilaktig tolket» sine egne data. Konklusjonen ga mer støtte enn det er dekning for til påstanden om at originale sigarettpakker vil være mer attraktive enn nøytrale. Helsedepartementet innkalte umiddelbart forsker Halkjelsvik, forskningsleder Lund og en tredje forsker til et «uformelt møte». Departementet stilte med hele fem representanter.

Etter møtet tok ekspedisjonssjef Geir Stene-Larsen i Folkehelseavdelingen i HOD kontakt med direktøren ved FHI, Camilla Stoltenberg.

Med henvisning til Halkjelsviks rapport, spurte Stene-Larsen blant annet rett ut om FHI vurderte å trekke tilbake forskerstudien fra 2013 om nøytral forpakning på sigaretter.

Uken etter, den 24. april, ble Halkjelsvik, Lund og deres avdelingsleder Elisabet Storvoll innkalt til nytt møte om forskningsrapporten, denne gang av FHIs områdedirektør Knut-Inge Klepp.

Her skal Klepp ha gjort rede for at departementet, som eier FHI, anså Halkjelsviks undersøkelse som «problematisk» og en «het potet».

Ekstra runde med kvalitetssikring

I dette møtet presenterte også Klepp løsningen på floken:

Studier av denne typen skulle heretter ikke offentliggjøres før de var kvalitetssikret gjennom publisering i et internasjonalt fagtidsskrift.

I en epost til Stene-Larsen den 29. april bekrefter Klepp at Halkjelsviks studie ikke vil bli offentliggjort nå.

Stene-Larsen spør i en epost samme dag om FHI står ved sigarett-studien også etter kritikken fra Halkjelsvik:

«Vi har lagt opp til å henvise til den studien i et proposisjonsarbeid som foregår nå. Hvis det skulle være slik at dere ikke ønsker å stille dere bak denne studien, eller vil gjøre endringer, er det viktig at vi får rede på det så raskt som mulig slik at vi kan få korrigert teksten vår. Geir»

I epostutvekslingen som Klepp har gitt til VG, bekrefter FHI at de fortsatt står ved undersøkelsen fra 2013.

Slik avslutter Stene-Larsen epostutvekslingen:

«Fint. Tusen takk. Da slipper vi å endre noe. God helg. Geir»

Utsatt ett år

– I praksis innebar det at resultatet da ikke ville bli kjent før om lag ett år senere, og da på et tidspunkt hvor den politiske behandlingen for lengst ville være over. Først nå er artikkelen sendt inn til et tidsskrift, og resultatet er fortsatt ikke tilflytt offentligheten, sier Karl Erik Lund.

VG+: Slik slutter du med snus på tre uker

Flere andre arbeider utført av SIRUS og FHI er derimot utførlig i beskrevet i proposisjon.

Studiene har imidlertid det til felles at konklusjonene gir gode argumenter til Høies lovendring.

– Tatt i betraktning at departementet i proposisjonen velger å referere andre upubliserte undersøkelser, blant annet et bidrag publisert som en poster på en konferanse, framstår det som noe underlig at snusundersøkelsen er unntatt omtale, forskningsleder Karl Erik Lund.

Lund har forsket på tobakk i over 30 år. Som medlem av Nasjonalt fagråd for tobakksforebygging stemte han med flertallet for innføring av standardiserte sigarettpakker.

I begynnelsen av mai, kun dager etter at Halkjelviks rapport var stoppet, kom det en helt ny undersøkelse, også utført på FHI.

Denne rapporten viste at støtten i folket til nøytrale tobakksemballasje hadde økt med ti prosentpoeng på bare ett år.

Departementet ble orientert om funnene og oversendt et notat til orientering, akkurat som med Halkjelsviks studie.

Forskeren, Gunnar Sæbø, forberedte seg på å skrive en vitenskapelig artikkel fra undersøkelsen.

Høie ville ha resultatene

Men denne gangen ble det hverken innkalt til møter eller stilt kritiske spørsmål.

Tvert imot:

Forskeren fikk beskjed av departementet at Høie selv ville publisere rapporten på Verdens Tobakksfrie dag den 31. mai.

VG kjenner til at forskeren både overfor departementet og egen arbeidsgiver i svært klare ordelag varslet at han ville få for kort tid til å gjøre studien ferdig, fordi han hadde mottatt dataene kun tre dager i forveien.

Både Storvoll, Lund og Sæbø skal etter det VG erfarer skriftlig ha advart mot å offentliggjøre undersøkelsen på dette tidspunktet.

Men VG kjenner til at departementet i like klare ordelag på sitt.

Dermed ble det statsråden – og ikke forskeren selv – som offentliggjorde rapporten på NRK Dagsnytt.

Forsker Gunnar Sæbø ønsker ikke å uttale seg om saken til VG.

Halkjelsvik ønsker ikke å kommentere detaljer rundt resultatene sin studie før den endelige rapporten er blitt kvalitetssikret gjennom såkalt fagfellevurdering og publisert i et internasjonalt fagtidsskrift.

I august ble Halkjelsviks studie sendt inn til et slikt tidsskrift, etter en intern kvalitetssikring ved FHI, men uten endringer av betydning.

Her kan du lese mer om