OMSTRIDT: Politidirektoratet og politidirektør Odd Reidar Humlegård er ikke inhabil til å behandle narkovarselsaken i Bergen-politiet, konkluderer Justisdepartementet i en fersk avgjørelse. Foto: Helge Mikalsen VG

Justisdepartementet avviste klage om habilitet: Advokat om Bergenspolitiet: – Hele varslingssaken blir pulverisert

Justisdepartementet står fast ved at Politidirektoratet er habile til å behandle den såkalte narkovarselsaken i Bergen-politiet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Varslerens advokat, Birthe Eriksen, reagerer sterkt på avgjørelsen.

– Det er svært urovekkende at Politidirektoratet og politidirektør Odd Reidar Humlegård, som flere ganger har kommentert og tatt stilling til varselet, får behandle varslingssaken. Håndteringen innebærer en pulverisering av hele varslingssaken, sier hun.

VG Spesial: Narkovarselet

Det er snart gått ett år siden en høyt betrodd tjenestemann i Bergen-politiet slo alarm om manglende inngripen mot den alvorlige narkotikakriminaliteten i politidistriktet.

I det 52 sider lange varslingsdokumentet, som ble levert personlig til politimester Kaare Songstad 19. april, hevdet varsleren at avdelinger i politidistriktet hadde blitt gitt føringer om at man ikke skal gripe inn mot alvorlig narkotikakriminalitet, og at praksisen i denne perioden understøtter denne påstanden. Han har også stilt spørsmål om hvor høyt opp dette er forankret.

Saken, som først ble omtalt i VG, etterforskes nå av Spesialenheten for politisaker. Statsadvokatembetet i Hordaland gjennomfører også en inspeksjon ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest politidistrikt.

OPPGITT: Advokat Birthe Eriksen mener Justisdepartementet må overta ansvaret for å sikre en forsvarlig saksbehandling av varslersaken i Vest politidistrikt. – Varsleren har ikke blitt hørt, sier hun. Foto: Hallgeir Vågenes VG

– Var kjent med praksisen

Advokat Birthe Eriksen mener det er risiko for at ledelsen i Politidirektoratet var kjent med føringene som beskrives i varselet, og allerede 7. november i fjor ba hun om en habilitetsvurdering av direktoratet.

– Politidirektoratet har dessuten mottatt varselet ved flere anledninger, uten å gripe fatt i det, sier hun.

Forbundsleder: Slakter håndteringen

Etter at Justis- og beredskapsdepartementet i desember avgjorde at det ikke var noe i veien for at Politidirektoratet kunne behandle varslersaken, påklaget Birthe Eriksen avgjørelsen. Tirsdag denne uken kom svaret fra politiavdelingen.

I svaret slår ekspedisjonssjef Thor Arne Aass fast at det ikke kan konkluderes med at Humlegård kjente eller burde ha kjent til en instruks og praksis om ikke å gripe inn ved grov narkotikakriminalitet.

Departementet kan heller ikke se at Humlegård har hatt kunnskap om aktuelle saker der det kan være tale om en plikt til å gripe inn.

– Ikke svekket tillit

– Det kan derfor ikke være grunnlag for å hevde at politidirektøren er inhabil på grunn av Spesialenhetens etterforskning. Vi kan heller ikke se at hans uttalelser til media er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, skriver Aass.

ETTERFORSKES: Spesialenheten for politisaker undersøker nå om noen av forholdene som beskrives i varselet fra en politiman i Bergen, kan være straffbare. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Eriksen fikk heller ikke medhold i kravet om nedsettelse av en offentlig granskingskommisjon for å granske innholdet og påstandene i varselet fra polititjenestemannen i Bergen.

– Granskingskommisjoner bør bare brukes helt unntaksvis, og vil ikke alltid være den beste behandlingsmåten. Justis- og beredskapsdepartementet mener at granskingskommisjon ikke bør anvendes i denne saken, heter det i brevet.

Professorer: – Kan være straffbart

Advokaten mener flere forhold tilsier at Politidirektoratet og politidirektøren bør erklæres inhabile. Eriksen viser til at Humlegård har deltatt aktivt i en debatt om varselet, og mener han i et innlegg på politiets eget intranett har forsøkt å omdefinere et varsel om kritikkverdige forhold til en prioriteringsdebatt.

Underminerer varslingssaken

– Han tar der standpunkt i saken og underminerer varslingssaken ved å henvise til prioriteringer og selvfølgeligheter om at det er ledelsens oppgave å prioritere, og uttaler blant annet at politiet ikke kan følge opp «alle tips», skriver hun i klagebrevet til departementet.

Politiet: – Vi var fullstendig overarbeidet

Eriksen mener Humlegårds uttalelser må betegnes som maktmisbruk overfor varsleren, og at de kan så tvil om politimannens motiver for å varsle. Hun peker også på at en gransking/etterforskning av saken kan få konsekvenser for Humlegård.

Kan komme i straffeansvar

– I verste fall kan en saksbehandling av varslet, herunder gransking, gi grunnlag for straffeansvar for politidirektøren.

Etter at Birthe Eriksen mottok Justisdepartementets avgjørelse, sendte hun denne uken et nytt brev til Justisdepartementets lovavdeling. Der skriver hun at politioverbetjenten har varslet til samtlige nivå i justissektoren om alvorlige kritikkverdige forhold som representerer en betydelig samfunnsrisiko på flere nivå.

– Han har hele veien forsøkt å sikre en effektiv, habil og effektiv behandling av sitt varsel. Han har ikke blitt hørt, slår Eriksen fast.

Undersøkelse: Politiet jukser med tall

Hun mener departementet velger å la være å besvare åpenbare prinsipielle demokrati- og rettssikkerhetsspørsmål.

–Saken blir pulverisert

– Konsekvensene av pulverisering av en ny alvorlig varslingssak i justissektoren er at man ikke gjør de erkjennelser som er nødvendige for å sikre effektiviteten til den sikkerhetsmekanismen som varslingsinstituttet representerer for oss alle når alle de ordinære systemene for styring og kontroll svikter.

– Det bør være unødvendig å minne om hvilke risikoforhold justis- og beredskapssektoren er ansvarlig for å forvalte. I stedet legitimeres altså en maktutøvelse som bidrar til å sette sikkerhetsmekanismen vår ut av spill.

VG har stilt flere spørsmål om saken til Politidirektoratet. Seniorrådgiver Kåre M. Hansen svarer dette i en e-post:

– Politidirektoratet er tilfreds med departementets standpunkt, men har for øvrig ingen kommentarer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder