I TRØBBEL: SSB-direktør Christine Meyer, tidligere kjent som politiker for regjeringspartiet Høyre, har havnet på kant med regjeringen. Foto: Odin Jæger VG

Her er de ukjente styrereferatene som ødela tilliten til Meyer

Kilder til VG: Går trolig av som SSB-sjef

Hittil ukjente referater som VG har fått tilgang til, viser at styret i SSB advarte Christine Meyer mot å gå for fort frem med omorganiseringen. Men Meyer sto på sitt.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Kilder sier til VG at Meyer trolig er ferdig som SSB-leder etter møtet med finansminister Siv Jensen fredag morgen.

Torsdag kveld får VG opplyst at det ikke er gitt beskjed eller inngått noen avtale om Meyers avgang.

Hovedbegrunnelsen er at Meyer iverksatte den svært kontroversielle omorganiseringen av SSBs forskningsavdeling uten å skaffe seg tilstrekkelig ryggdekning, hverken i sitt eget styre eller hos sine eiere i Finansdepartementet.

Tvert imot mener kildene at Meyer har hatt hastverk og ikke har vært villig til å lytte til advarsler underveis.

Bakgrunnen for SSB-striden: Meyer avviser politiske føringer for forskning

VG kan i dag avsløre flere av de hittil ukjente referatene fra styremøtene i SSB det siste året.

I referatet fra møtet 26. april heter det:

«Styret konstaterer at forskning er et av temaene som vil bli behandlet i statistikklovutvalget. Styret mener at forskning fortsatt bør være en del av SSBs virksomhet. Styret ber administrerende direktør ta hensyn til arbeidet i Statistikklovutvalget i den videre oppfølging av prinsippene og organiseringen».

Meyer møter finansminister Siv Jensen klokken 09.00 fredag. Det er også innkalt til et allmøte i SSB klokken 11.00.

Skulle «ta hensyn til» utvalg

Etter det VG får opplyst fra sentrale regjeringskilder, er det nettopp dette det mest sentrale punktet i vurderingene som nå gjøres rundt Meyers videre skjebne:

Meyer fikk tydelig beskjed fra sitt styre om å «ta hensyn til» arbeidet i et offentlig utvalg – problemet er bare at dette utvalget, der Meyer er medlem, ikke leverer sin innstilling før 15. desember.

Reagerer på SSB-lederens forskning: Skrev om strategisk manipulasjon

Men også i styremøtet den 16. februar kom det sterke oppfordringer om å vente på at dette utvalget konkluderte:

«Endelig struktur for fagavdelingene er ikke klar, mange mellomledere er ikke på plass. Dessuten er det stor ekstern og intern uro knyttet til forskningsavdelingen og organisering av denne med følgende implikasjoner for statistikkavdelingene. Det er også knyttet usikkerhet til innstillingen fra det pågående lovutvalget», uttalte de ansattes representanter i styret, ifølge referatet.

Sololøp

I tillegg kjenner VG til at Finansdepartementets ledelse advarte SSB-sjefen mot tempoet og omfanget av omorganiseringen i et eget møte i januar i år.

VG-leder: Oppstyret i SSB

VGs kilder mener alt dette viser at Meyer har kjørt et «sololøp» når hun har besluttet at 25 forskere ikke får fortsette i forskningsavdelingen, men i stedet flyttes på internt.

En av forskerne som skal flyttes på, er Erling Holmøy, kjent for sine såkalte innvandringsregnskaper.

Finansministeren Siv Jensen: Ville ikke si om hun har tillit til SSB-sjefen

Den 23. oktober fikk Holmøy beskjed om at han skal begynne i statistikkavdelingen. Dette til tross for at omorganiseringen av forskningsavdelingen på dette tidspunktet skal ha blitt stilt i bero etter en rekke interne og eksterne protester.

Manglende tillit

Til VG skriver Meyer at hun mener at nedbemanningen i SSBs forskningsavdeling var et «internt anliggende».

Tidligere SSB-sjef: Et politisk kupp

Overfor VG forsvarer hun sin håndtering av hele saken. (Les Meyers uttalelser nederst i denne saken).

Kildene understreker også at det er svært vanskelig å se for seg hvordan Meyer skal klare å gjenopprette tilliten til seg selv når hun har fått massiv kritikk av NHO, LO, Fafo, flere tidligere finansministere, tillitsvalgte i SSB – i tillegg til en lang rekke andre.

I referatet fra dette styremøtet står det også:

«Det er administrerende direktørs vurdering at det er et presserende behov for å komme videre i prosessen for å skape ro i organisasjonen og for ikke å miste dyktige forskere».

PRESS: Finansminister Siv Jensen (Frp) svarte på spørsmål fra pressen SSB-saken i Stortinget onsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Hastverk

Etter regjeringskildenes mening, dokumenterer denne setningen at Christine Meyer har hatt dårlig tid med å gjennomføre organisasjonsendringer i forskningsavdelingen.

Tidligere finansminister Kristin Halvorsen: Bekymret for SSB-endring

Men etter referatet å dømme, fikk Meyer en viss motbør i styret for sitt hastverk. Det fastslås blant annet følgende:

«Styret ber om at det i det videre arbeidet med gjennomføring av prinsippene og organisering av forsknings-, utrednings- og analysevirksomheten i SSB blir lagt vekt på følgende:

Statistikkproduksjonen er SSBs primæroppgave og en positiv vekselvirkning mellom denne og forskning, analyser og utredning er en forutsetning for at forskningsvirksomheten i et statistikkbyrå kan forsvares over tid. Styret ber derfor om at forskningsvirksomhetens bidrag til utvikling av statistikkproduksjonen må tydeliggjøres bedre enn tidligere ...».

Bakgrunn: SSB-ledelsen holdt tilbake kontroversiell innvandringsrapport

Avslutningsvis kom styret med følgende formaning til Meyer:

«Styret vil understreke viktigheten av at en endret organisering av forsknings-, utrednings- og analysevirksomheten gjennomføres i samarbeid med de ansatte og på en slik måte at SSB fortsatt kan rekruttere kompetanse av høy kvalitet til forskningsvirksomheten.

Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av organisasjonsendringene på neste styremøte, herunder hvordan innholdet i dette tiltaket blir fulgt opp.»

Oppvaskmøte

Neste styremøte i SSB var 15. juni. Ifølge referat VG har fått tilgang til, er ikke Meyer blitt mindre utålmodig. Der står det følgende om forskningsavdelingen:

««Hun (direktøren) understreket at det er et godt samarbeid med de tillitsvalgte i prosessen. Partene er blitt enige om å utsette prosessen rundt ny organisasjons­struktur til innplasseringsprosessen er sluttført. Det er nå mange medarbeidere som ønsker å få klarhet i hvorvidt de plasseres i en statistikkavdeling eller forskningsavdelingen. Hensyntatt at det også er sentrale personer som har sluttet, er det viktig å få på plass en så rask prosess som mulig.»

SSB-forsker før oppvaskmøte: Om det blir negativt er det klart mange søker seg vekk

VG kjenner ikke til hvordan styret i møtet stilte seg til disse utsagnene fra Meyer i møtet.

Christine Meyer er ikke ansatt som administrerende direktør i SSB av styret, men er utnevnt av Kongen i statsråd, altså av regjeringen. Det gir Meyer en ekstra beskyttelse som embetskvinne, men gir også finansminister Siv Jensen en mulighet til å fjerne henne fra direktørjobben uten å måtte gå veien om et styre.

VG har dokumentasjon på at formelle sider knyttet til Meyers ansettelsesforhold nå drøftes på sentralt regjeringshold.

Onsdag fant oppvaskmøte nummer to sted mellom Meyer og Jensen i Finansdepartementet.

Etter dette møtet spurte mediene om Jensen hadde tillit til SSB-sjefen. Da svarte Jensen slik:

– På dette tidspunktet er jeg først og fremst opptatt av å gå inn i alle fakta i saken. Det er en sak mange engasjerer seg i og mange har meninger om, og jeg skjønner det. Fordi Statistisk sentralbyrå leverer viktig statistikk og forskning til mange ulike samfunnsaktører, svarte Jensen.

Det ble lagt merke til at hun ikke svarte på spørsmålet om hun hadde tillit til Meyer.

I møtet skal Meyer ha lagt frem flere forslag. Dette trengte finansministeren tid til å gå gjennom. Derfor er det et nytt møte mellom de to fredag.

Slik svarer Meyer

Christine Meyer er informert om VGs opplysninger. Per e-post svarer hun på VGs spørsmål slik:

– Styret ba i styremøtet 26. april deg ta hensyn til arbeidet i Statistikklovutvalget i den videre oppfølging av prinsippene og organiseringen. Hvordan har du gjort dette?
– Prinsippene som ledelsen fremla for styret 26. april var basert på oppgavene forskningsavdelingen har hatt gjennom en årrekke. Dette er oppgaver knyttet til samfunnsoppdraget, tilbakevirkning til statistikkproduksjonen og forskning. Som medlem av statistikklovutvalget fulgte jeg diskusjonen tett og min vurdering var at en nedbemanning av forskningsavdelingen var et internt anliggende. Ledelsen hadde behov for de ressursene for avdempe nedbemanningen på 100–120 personer i statistikkavdelingene. Denne nedbemanningen har sammenheng med finansieringen av moderniseringsprogrammet og klare føringer i tildelingsbrevet fra 2017 fra Finansdepartementet. Vi var forberedt på at det kunne komme endringer med den nye statistikkloven som ville medføre endringer i SSBs forskning. Ny statistikklov vil trolig ikke være ferdig før 2019, skriver Meyer.

OPPVASKMØTE: Her er SSB-sjef Christine Meyer på vei inn til det andre oppvaskmøtet med finansminister Siv Jensen i finansdepartementet. Foto: Mariam Butt NTB scanpix

Publiserte endelig: Her er den omstridte SSB-rapporten
– I styremøte 15. juni ble det orientert om at partene var enige om å utsette prosessen rundt ny organisasjonsstruktur til innplasseringsprosessen er sluttført. Hva betyr prosessen rundt ny organisasjonsstruktur og innplasseringsprosessen i denne konteksten?
– Vi la opprinnelig opp til en prosess der vi først forhandlet om organisasjonsstruktur, deretter drøftet stillingsplan og innplasseringskriterier. Etter å ha gått mange runder med de tillitsvalgte ble det klart at det ble vanskelig å komme i mål med organiseringer før stillingsplanen og innplasseringskriteringene var klarlagt. Vi valgte derfor i samråd med de tillitsvalgte å utsette prosessen rundt omorganisering til etter at innplasseringen var sluttført.

Tidligere finansminister: Skeptisk til SSB-satsing

– I samme styremøtet understreker du at det er et godt samarbeid med de tillitsvalgte i prosessen. Hvordan forklarer du dette når mange tillitsvalgte nå har uttalt seg kritisk om prosessen?
– Jeg har siden jeg startet i SSB hatt et godt samarbeid med de tillitsvalgte. Jeg oppfatter at vi har god rolleforståelse og klarer å samarbeide også i større omstillinger og effektivisering av SSB. De tillitsvalgte har hatt en krevende jobb i å omstille SSB og jeg har stor respekt for jobben de har gjort. Vi har kommet i mål med drøftinger og forhandlinger i alle prosessene, da med unntak av organisasjonsstruktur på forskningsavdelingen. Selvfølgelig har det vært mange synspunkter i prosessene, vi har tatt hensyn til mange, men ikke alle.

Siv Jensen om møtet med Christine Meyer:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder