UENIG: Esben Esther Pirelli Benestad mister legeautorisasjonen, men kommer til å klage på vedtaket. Bildet er tatt under et VG-intervju i 2021.

Benestad fratatt legelisensen: «Vesentlig mangel på faglig innsikt»

Støttedemonstrasjoner for Esben Esther Pirelli Benestad (73) arrangeres i storbyer over hele landet. Helsetilsynet vil avskilte legen fordi de mener hen ikke gir forsvarlig helsehjelp.

Publisert:

Grimstad-legen er en av Norges mest kjente transpersoner og LHBTQ+-forkjempere. I 37 år har hen behandlet pasienter med kjønnsinkongruenskjønnsinkongruensKjønnsinkongruens betyr at ens kjønnsidentitet ikke samsvarer med kjønnet en har fra fødsel..

Nå har Statens helsetilsyn besluttet at 73-åringen ikke lenger får praktisere som lege.

«Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «vesentlig mangel på faglig innsikt», «uforsvarlig virksomhet» og «vesentlige pliktbrudd».

Det skriver Helsetilsynet i vedtaket – som Benestad vil påklage.

– Folk skriver til meg at jeg har reddet livene deres. Likevel anklages jeg for å ikke oppfylle pliktene mine som lege, sier Benestad til VG fredag kveld.

VG har fått innsyn i det 42 sider lange dokumentet, der personopplysninger er sladdet.

Helsetilsynet skriver videre:

«Vi mener at du ved dine handlinger har brutt grunnleggende krav som stilles til deg som lege. Du fremstår som ukorrigerbar og lite villig til å innrette deg etter gjeldende retningslinjer for god praksis.»

Etter tilsynets vurdering er de aktuelle bruddene på helsepersonelloven av så alvorlig karakter at de mener det er nødvendig å tilbakekalle legeautorisasjonen som Benestad fikk i 1978.

– Mange kastes ut i intet

I lys av saken arrangerer foreningen Friforeningen FriFRI er Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. demonstrasjoner i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø fredag ettermiddag. De etterlyser et verdig helsetilbud for transpersoner.

– Jeg blir rørt, men jeg synes ikke det er så rart. Personlig tåler jeg å bli avskiltet, jeg hadde planer om å pensjonere meg snart uansett, men dette kommer til å ramme mange.

– Det er mange som kastes ut i intet, og det er et farlig intet, sier hen.

Siden vedtaket ble kjent, har hen fått flere meldinger fra bekymrede foreldre, sier Benestad.

– De forteller at de ikke tør å la barna sine være alene. De er redde for at de skal skade seg selv, sier hen.

KRITISK: – Dette kommer til å ramme mange, sier Benestad om å miste autorisasjonen. Hen mener det ikke finnes tilstrekkelig helsehjelp for ikke-binære personer i Norge. Her fra sitt hjem i Grimstad i 2021.

I fjor sa Benestad til TV 2 at hen oppfatter seg systematisk forfulgt av Helsetilsynet.

– Helsetilsynet har, godt støttet av Rikshospitalet, jaktet på meg de siste 20 årene, sa hen til kanalen den gang.

Bakgrunnen for Helsetilsynets vedtak er tre tilsynssaker oversendt fra Statsforvalteren i Agder.

  • I den ene konkluderer helsetilsynet med at Benestad har handlet uforsvarlig i forbindelse med rekvirering av vanedannende legemidler til fem pasienter.
  • I de andre er tilsynet kommet til at hens utredning og hormonbehandling av to pasienter med kjønnsidentitetsforstyrrelser var faglig uforsvarlig.

Tilsynet fremholder også at Benestads journalføring gjennomgående ikke oppfyller gjeldende krav, tross at hen flere ganger er blitt fortalt hva som er god praksis:

«Du erkjenner glipp i journalføringen, men mener at dette bør forstås ut ifra din pressede livs- og arbeidssituasjon».

SPESIALIST: I tillegg til å være lege, er Benestad professor i sexologi og familieterapeut. Her fra sitt hjem i 2021.

Overfor VG sier Benestad også at hen kunne vært flinkere til å skrive i journaler.

– Jeg er kreftsyk, og da skal man jo gjerne la være å jobbe. Men jeg har ikke hatt samvittighet til å være sykemeldt, fordi jeg ikke har noen å henvise til.

Benestad mener det ikke finnes tilstrekkelig offentlig helsetilbud for ikke-binære personer i Norge.

– Det eneste stedet de har å gå til, er til meg, sier hen.

Vurderer overtredelsene som gjentagende

Helsetilsynet mener tematikken er den samme som i tidligere tilsynssaker. I 2008 og 2016 fikk Benestad advarsler for uforsvarlig behandling i strid med helsepersonelloven.

I det ferske vedtaket skriver tilsynet følgende:

«Vi vurderer det som skjerpende at det gjelder mange pasienter, og at den uforsvarlige behandlingen har gjentatt seg over flere år og vært tema i flere tilsynssaker».

Helsetilsynet mener at Benestad ikke viser forståelse for kravene til en forsvarlig organisering av sin virksomhet som lege. De vurderer overtredelsene som omfattende, gjentagende og alvorlige.

Tilsynet betviler ikke hens sterke interesse for og fagkunnskap om pasienter med kjønnsinkongruens og anerkjenner hens lange erfaring på området.

Likevel:

«Men pasientene må kunne ha tiltro til at du følger gjeldende retningslinjer for utredning og behandling av slike tilstander».

Benestad har selv gitt uttrykk for at hen mener anklagene burde vært avvist. Hen har understrekt at hen aldri har mottatt en eneste klage fra pasienter.

STOR PÅGANG: Benestad har tatt imot pasienter på sitt legekontor i 37 år. Hen forteller om stor pågang og ingen pasientklager. Her fra sitt hjem i Grimstad i 2021.

Helsetilsynet erkjenner utfordringer

Helsetilsynet har mottatt rundt 200 erklæringer fra privatpersoner og organisasjoner som gir uttrykk for at det er få leger med kompetansen om behandling av kjønnsinkongruens som Benestad har.

Benestad har vist til at behandlingstilbudet til pasientgruppen er mangelfullt og at utredningsløpet i spesialisthelsetjenesten er beheftet med mangel på kapasitet og kunnskap.

Helsetilsynet erkjenner at det kan eksistere utfordringer i behandlingstilbudet, men skriver:

«Imidlertid kan dette ikke begrunne å yte en uforsvarlig helsehjelp, som blant annet innebærer manglende helhetlig kartlegging av pasientenes helsetilstand og forhastet oppstart av hormonell behandling.»

Fredag forteller Benestad til VG at hen mener situasjonen bærer preg av en «fagpolitisk polarisert debatt». Samtidig reagerer hen på hvordan tilsynet har vurdert støtteerklæringene.

Benestad mener tilsynet ikke vektlegger hva støttespillere og klienter har fortalt.

I FULL SVING: I 2007 deltok Benestad på «Skal vi danse». Her med dansepartner Ingrid Beate Thompson.

– Bekymringsfullt

Tilsynet mener også at Benestad ikke i tilstrekkelig grad samarbeider med annet helsepersonell. I vedtaket skriver de:

«Vi anser det som bekymringsfullt at du begrunner dette med at ingen andre har nok kompetanse eller ressurser til å gi denne behandlingen, eller at de står for en behandlingsmåte du ikke er enig i.»

Helsetilsynet skriver derimot at hens behandling av pasienter med kjønnsinkongruens «synes å være tilsvarende avvikende fra de internasjonale retningslinjene som du selv har referert til at du har fulgt».

– Jeg har fulgt nasjonale og internasjonale føringer i alt jeg har gjort, sa Benestad til VG onsdag.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no