FORESLÅR LOVENDRING: Justisminister Emilie Enger Mehl vil endre loven. Her avbildet under en pressekonferanse tidligere i vinter.

Justisministeren om selvmordet i kvinnefengsel: − Gjør veldig stort inntrykk

Justisminister Emilie Enger Mehl er preget etter helgens selvmord i Bredtveit fengsel. Nå vil regjeringen styrke tilsynsordningen i kriminalomsorgen.

Publisert:

Lovforslaget kommer i kjølvannet av VGs avsløringer om selvmord og manglende tilsyn i norske fengsler.

Siden 2008 har 72 innsatte tatt livet sitt bak murene.

Det siste selvmordet skjedde i kvinnefengselet Bredtveit på lørdag. Da tok en kvinne i 30-årene livet sitt på et fellesareal – med andre innsatte som vitner.

– Selvmordet i Bredtveit fengsel i helgen er en svært tragisk hendelse som gjør et veldig stort inntrykk, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl til VG.

– Dessverre har det vært en stor økning i psykiske lidelser blant innsatte generelt, og kvinnelig innsatte spesielt, de siste årene. Dette er noe jeg ser svært alvorlig på.

ALVORLIG SITUASJON: Kriminalomsorgsdirektoratet er bekymret for situasjonen i kvinnefengselet Bredtveit, hvor det skjedde et selvmord på lørdag.

Justisministeren sier at regjeringen tar situasjonen med psykisk uhelse blant innsatte på største alvor, og har iverksatt flere tiltak for å bedre situasjonen.

Det siste året har VG avdekket en rekke brudd på retningslinjer og mangelfull oppfølging av innsatte i forkant av selvmord i fengsel.

Artikkelserien har også kastet lys på en tilsynsordning som ikke fungerer.

VG har undersøkt alle selvmord i fengsel: Døden bak murene

Les også

Reagerer på dødsfall i Bredtveit fengsel: – Ett selvmord er ett selvmord for mye

Onsdag kunne VG fortelle at en innsatt ved Bredtveit fengsel tok sitt eget liv.

Mer kompetanse, mindre hemmelighold

Nå har regjeringen fremmet et lovforslag som skal styrke tilsynet med kriminalomsorgen.

– Tilsynsrådet spiller en viktig rolle i å kontrollere forholdene i kriminalomsorgen, men dagens ordning har betydelige svakheter. Lovforslaget skal sikre at de innsattes rettigheter og velferd ivaretas, og sørge for at brudd på disse blir avdekket, sier Mehl.

I lovforslaget trekkes følgende frem:

  • Dagens fem regionale tilsynsråd erstattes av ett uavhengig landsomfattende råd, med en fast ledelse og et sekretariat ved Statens sivilrettsforvaltning i Vardø for å støtte tilsynsrådet.
  • Tilsynsrådet skal føre tilsyn med at innsatte i kriminalomsorgens institusjoner behandles i samsvar med gjeldende rett og at deres velferd ivaretas.
  • Regler om taushetsplikt og habilitet er presisert og tydeliggjort. Kriminalomsorgen kan uten hinder av taushetsplikt og av innsattes samtykke gi tilsynsrådet nødvendige opplysninger.
  • Lederen må fylle kravene for å kunne bli dommer i en domstol. I tillegg bør det både være barne- og helsefaglig kompetanse i ledelsen.
  • Tilsynsrådet skal årlig rapportere til Justisdepartementet og Krimininalomsorgsdirektoratet, og meldinger og rapporter skal offentliggjøres.
VIL HANDLE: Justisministeren sier hun har dialog med kriminalomsorgen for å sikre at tiltak som kan bedre soningsforholdene for kvinnelige innsatte iverksettes raskt.

Les også: Jonatans historie

– Regjeringen har også nylig vedtatt at det skal settes ned et utvalg som skal utrede hvordan innsattes helse, særlig med vekt på alvorlig psykisk sykdom eller utviklingshemming, best kan ivaretas under straffegjennomføring og ved tilbakeføring til samfunnet, sier Mehl.

VG har i flere artikler skrevet om situasjonen i kvinnefengselet Bredtveit, som har et høyere forekomst av selvmordsforsøk og episoder med selvskading enn andre fengsler.

Tidligere i år ble flere innsatte akuttflyttet fra Bredtveit til Ullersmo fengsel, som egentlig er for mannlige innsatte.

Les også

Fengselsleder: – Bruker mye ressurser for å holde dem i live i de mest alvorlige periodene

Siden 2018 har det vært 87 selvmordsforsøk og nesten 200 selvskadingsepisoder i Bredtveit kvinnefengsel. 

Sivilombudet var denne uken på et uanmeldt besøk til kvinnefengselet Bredtveit. Bakgrunnen var at det over tid har vært bekymring for situasjonen i fengselet.

Besøket innebar blant annet en befaring og samtaler med innsatte, ansatte og helsepersonell.

– Formålet med besøket er å bidra til å forebygge umenneskelig og nedverdigende behandling av dem som er fratatt friheten. Det vil bli utarbeidet en rapport fra besøket, skriver Sivilombudet på sine hjemmesider.

Det har den siste tiden vært økende bekymringen for situasjonen i Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt. I februar ble det kjent at innsatte ble akuttflyttet til en avdeling ved Ullersmo fengsel. Sivilombudets besøk gjaldt derfor også kvinnene som var plassert ved Ullersmo fengsel.

Mannefengsel kan bli kvinnefengsel

I går fortalte KDI-direktør Lise Sannerud at det jobbes med en nasjonal plan for å bedre kvinners soningsforhold, og at det jobbes med både kortsiktige og langsiktige tiltak.

Et av tiltakene som vurderes er å gjøre om et fengsel med gode bygningsmessige forhold til et kvinnefengsel. Altså at et fengsel som i dag er tiltenkt mannlige innsatte – blir gjort om til et kvinnefengsel.

– Det vil være et viktig løft for kvinners soningsforhold. Jeg har dialog med KDI for å sikre at tiltak iverksettes raskt, sier Mehl.

Les også: Silje tok livet sitt i Bredtveit fengsel

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no