SJEF FOR YTELSER: Kjersti Monland er ytelsesdirektør i NAV. Bildet er fra da hun ble konstituert som NAV-direktør etter Joakim Lystad i 2015. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

NAV strammet inn på opphold i utlandet etter Trygderettens ja til å dra

Så sent som 1. januar 2018 strammet NAV inn lengden på utenlandsopphold for AAP-mottagere på tross av flere kjennelser i Trygderetten om at regelverket ikke ga adgang til dette i EU og EØS-land.

Det kommer frem i svarene fra ytelsesdirektør Kjersti Monland i NAV etter spørsmål fra VG.

Monland bekrefter at det fra 1. januar 2018 ble presisert at brukere på arbeidsavklaringspenger (AAP) som hadde fått forhåndsgodkjent utenlandsopphold, kunne oppholde seg utenlands i inntil fire uker.

Før 2018 hadde det ikke vært noen spesifisert tidsbegrensning for denne gruppen ytelsesmottagere som hadde søkt om og fått godkjent utenlandsopphold.

les også

Ville besøke døende søster – fikk avslag på søknaden

– Fra 1. januar 2018 kom det endringer av regelverket på arbeidsavklaringspenger. I det tidligere regelverket kunne man motta AAP i utlandet i en begrenset periode. Oppholdet i utlandet skulle ikke være til hinder for oppfølging og kontroll, og utenlandsoppholdet må være forenlig med planlagte aktiviteter. Oppholdet måtte godkjennes på forhånd av NAV.

– I praksis var det lagt til grunn at et opphold på inntil fire uker var å anse som en begrenset periode. Dette var i samsvar med praksisen på sykepenger. Fra 1. januar 2018 ble gjeldende praksis presisert i lovverket, skriver Monland i en e-post til VG.

les også

NAV-skandalen: Mente de ikke måtte gå gjennom alle sakene der de kan ha gjort feil

På spørsmål om en forklaring til at denne presiseringen kom etter at Trygderetten i flere kjennelser konkluderte med at AAP-mottagere har rett til slike ytelser under midlertidige opphold i EU/EØS-land, svarer NAVs ytelsesdirektør:

les også

Slik fikk regjeringen justismord på sin vakt

– På bakgrunn av disse kjennelsene har vi hatt en juridisk gjennomgang og kommet fram til at vi har tolket trygdeforordningen feil. Fra juni 2019 har vi endret praksis. Personer som mottar arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger må ikke lenger søke NAV om å reise til et annet EU/EØS-land ved korte opphold, ifølge Kjersti Monland.

les også

Erik (38) ble dømt etter at arbeidsministeren ble varslet om NAV-skandalen: – Tragisk og dypt beklagelig at det ikke gikk raskt nok

Bakteppet for den nå korrigerte presiseringen som kom 1. januar 2018, var imidlertid føringer fra regjeringen gjennom Arbeids- og sosialdepartementet for tre år siden.

VILLE BREMSE AAP: Statsrådsskifte i Arbeids- og sosialdepartementet i desember 2016. Men både avtroppende Robert Eriksson (Frp) og påtroppende Anniken Hauglie (H), ville det samme: Bremse bruken av arbeidsavklaringspenger og avdekke flere trygdesvindlere. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Både tidligere arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) og etterfølgeren, Anniken Hauglie (H), har de siste årene lagt vekt på både å ta trygdesvindlere og bremse veksten i trygdeytelser generelt og AAP spesielt.

I et høringsnotat om arbeidsavklaringspenger (AAP) under mottageres opphold i utlandet, skrev departementet i 2016:

«I praksis er det lagt til grunn at et opphold på inntil fire uker er å anse som en begrenset periode. Oppholdet må godkjennes på forhånd av Arbeids- og velferdsetaten (NAV journ. anmerkn.). Dette samsvarer med praksis når det gjelder sykepenger, som har en tilsvarende bestemmelse i folketrygdloven § 8–9 tredje ledd. Departementet foreslår at gjeldende praksis presiseres i ny § 11–3 tredje ledd.»

I høringsnotatet som er datert i november 2016, går det også frem at alle som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP), som hovedregel skal oppholde seg i Norge.

Unntakene er dersom en AAP-mottager i samsvar med sin aktivitetsplan får medisinsk behandling eller deltar i et arbeidsrettet tiltak i utlandet.

– Dersom oppholdet i utlandet ikke er til hinder for oppfølging og kontroll, og utenlandsoppholdet er forenelig med planlagt aktivitet, kan arbeidsavklaringspenger imidlertid mottas i utlandet i en begrenset periode, skrev departementet for tre år siden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder