SKAL GRANSKE: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har satt ned en egen gruppe som skal granske NAV. Foto: Stian Lysberg Solum

NAV-skandalen: Skal gå gjennom 49 nye dommer

Etter en gjennomgang har norske domstoler funnet 49 nye dommer som kan ha blitt feilbehandlet. De skal gjennomgås av Domstolsadministrasjonen, før de sendes til Riksadvokaten.

 • Camilla Fredstad Huuse
 • Martha C. S. Holmes

VG har bedt landets domstoler om innsyn i alle dommer mot personer som har oppholdt seg i EØS-land samtidig som de har mottatt arbeidsavklaringspenger, sykepenger og pleiepenger i perioden fra juli 2012 til dags dato.

Vi har mottatt dommer fra 57 av landets tingretter. VG har ikke mottatt dommer fra Vestfold og Romsdalen.

les også

Tom ble feilaktig dømt i NAV-skandalen – døde før han fikk vite det

25 personer dømt til ubetinget fengsel

Ingen av disse dommene er blant de 48 dommene som Riksadvokaten tidligere har omtalt.

VG har mottatt 49 dommer, hvorav ni er tilståelsesdommer.

I oversikten VG har fått, er det 23 dommer som gjelder arbeidsavklaringspenger og 18 dommer som gjelder dagpenger. Fem dommer omhandler sykepenger, mens tre dommer omhandler overgangsstønad og/eller barnetrygd. I de resterende dommene går det ikke frem hvilke stønad dommen gjelder.

Ifølge seniorrådgiver i Domstolsadministrasjonen, Iwar Arnstad, vil ikke saker som omhandler dagpenger bli sendt over til Riksadvokaten.

I dommene VG har fått er 27 personer dømt til ubetinget fengsel, og 20 personer dømt til betinget fengsel eller samfunnsstraff. I to av dommene har de tiltalte personene blitt frikjent.

I flere av dommene VG har fått oversendt, er den tiltalte også dømt for andre forhold som ikke er NAV-relaterte.

Under kan du se en liste over hvor mange dommer landets domstoler har funnet. Domstolene som ikke er nevnt i oversikten, har ikke funnet noen dommer.

Domstolsadministrasjonen opplyste til VG fredag at de manuelt vil gå gjennom dommene og luke ut de som ikke faller inn under kriteriene. VG har ikke gjennomført en slik manuell jobb, og det er dermed ikke sikkert at alle de nye dommene er feilaktige.

– Både sjekken om land – og om sakstype – vil gjøre at alle saker vi har fått inn fra domstolene trolig ikke vil være med i oversikten vi sender til Riksadvokaten.

les også

Hauglies innstilling: Disse skal granske NAV

Ikke alle dommene sendes til Riksadvokaten

Domstolsadministrasjonen ba i forrige uke norske domstoler gå gjennom sine dommer tilbake til 2012. VG har mottatt de samme dommene som er oversendt Domstolsadministrasjonen.

I brevet til domstolene, som VG har sett, står det:

«Vi har i dag fått indikasjoner på at det er flere saker hvor noen er blitt dømt for å ha mottatt støtte fra NAV mens de oppholdt seg i et EØS-land i årene etter 2012, enn det vi har fått beskjed om fra riksadvokaten. Vi ber dere derfor om selv å undersøke om det har vært slike saker i hver enkelt domstol. Vi ber alle domstoler om å gjøre slike undersøkelser.»

les også

NAV-skandalen et resultat av 20 års motstand mot EØS, ESA og EFTA-domstolen

Kan gjelde dagpenger

NAV-direktør Sigrun Vågeng har sagt at Nav også vil undersøke om andre ytelser enn sykepenger/pleiepenger og arbeidsavklaringspenger har blitt håndtert i tråd med EØS-regelverket. Ekspert på trygderett, Olav Lægreid, har pekt på dagpenger og uføretrygd som de tydeligste kandidatene her.

EFTAs overvåkningsorgan ESA har avkrevd en rekke svar fra norske myndigheter om hvordan Nav-skandalen kan ha skjedd, og hva den omfatter.

Blant spørsmålene de har stilt norske myndigheter, er:

«Vennligst bekreft om praksis og nasjonal lovgivning som bryter med artikkel 21 i EØS-forordning 883/2004 kun gjelder følgende trygdeytelser: Sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger»

Dette må norske myndigheter svare på innen den 4. desember 2019.

ESA ønsker ikke på nåværende tidspunkt å si noe om hvorvidt andre konkrete ytelser, som dagpenger, kan være omfattet av feilen:

– ESA har nå åpnet en sak mot Norge for å undersøke saken i detalj. På grunn av det, gir vi ikke separate tolkninger av EØS-retten, skriver Gunnar Hörður Garðarsson i en e-post til VG.

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. VG
 3. EØS
 4. Domstolene
 5. Nav

Flere artikler

 1. NAV-skandalen: 24 nye saker kan ha blitt feilbehandlet

 2. NAV-skandalen: Norge ble irettesatt av EFTA i 2013

 3. Stopper saker om dagpenger: – Vil være føre var

 4. John Christian Elden tok opp NAV-feil med Høyesterett i 2017: Ble ikke hørt

 5. Her er oversikten over hvor NAV-dommene er fra

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder