RENVASKET: Den tidligere BI-forskeren er renvasket fra plagiat-anklagene, etter at saken ble behandlet i Kunnskapsdepartementets klageutvalg. Foto: Tom-Egil Jensen
RENVASKET: Den tidligere BI-forskeren er renvasket fra plagiat-anklagene, etter at saken ble behandlet i Kunnskapsdepartementets klageutvalg. Foto: Tom-Egil Jensen

Departementet renvasket plagiat-felt BI-forsker

Jusprofessor: BI er absolutt ikke renvasket

INNENRIKS

BI-rektor: Misvisende beskyldninger

Granskningsutvalget felte BI-forskeren for plagiat. Nå har Kunnskapsdepartementet godkjent oppgaven.

Publisert:

Da forskeren leverte sin doktorgradsavhandling, skal 36,7 sider ha vært skrevet av andre:

I mars i fjor ble den tidligere BI-forskeren felt av Nasjonalt utvalg for granskning av redelighet i forskning (Granskningsutvalget), som mente forskeren hadde opptrådt «vitenskapelig uredelig».

Nå har Kunnskapsdepartementets klageutvalg behandlet saken og kommet til motsatte konklusjon:
«XX har ikke opptrådt vitenskapelig uredelig.»

De mener at selv om deler av forskerens doktorgradsavhandling fra 2004 er skrevet av andre, er mesteparten forfatterens eget verk.

Videre skriver de at «selv om kvaliteten på avhandlingen svekkes og skjemmes av dårlig henvisningsskikk, kan avskriften og plagiatet ikke sies å underminere de forskningsmessige bidragene.»

Utvalgets avgjørelse er endelig.

- Glad for konklusjonen

- Jeg er glad for denne konklusjonen. Det er åpenbart at dette ikke har vært noen hyggelig sak, men jeg har holdt ut fordi jeg har visst at dette er det riktige. Nå er jeg glad for endelig å kunne legge denne saken bak meg, sier den tidligere BI-forskeren til VG.

Vedkommende jobber ikke lenger ved Handelshøyskolen BI.

Det var i 2010 at to professorer ved BI slo alarm om doktorgradsavhandlingen. De varslet først ledelsen ved BI som fikk oppgaven vurdert av sitt forskningsetiske utvalg. Konklusjon: Ikke plagiat.

Den 19. september 2010 meldte de samme varslerne om ytterligere 168 påstander om mulig plagiat. Disse ble oversendt Granskingsutvalget 19. oktober 2010.

I mars 2012 konkluderte et flertall i Granskningsutvalget at forskeren hadde skyld i omfattende plagiat.

BI-forskeren klaget på vedtaket og klagen ble oversendt til Kunnskapsdepartementet.

- Helt renvasket

Leder i Granskningsutvalget Anne Robberstad sier Klageutvalget har gjort en mildere vurdering på ett punkt som er avgjørende for denne forskeren: Om det foreligger grov uaktsomhet - altså om vedkommende er veldig sterkt å bebreide.

- Er forskeren nå renvasket?

- Ja, vedkommende er helt renvasket for vitenskapelig uredelighet. Men både klageutvalget og Granskningsutvalget er enige om at det i denne oppgaven forelå omfattende avskrift, sier hun.

- Flere nordmenn har fått doktorgraden underkjent dersom det blir avdekket én side med plagiat?

- Det er helt naturlig. Dersom plagiat blir oppdaget av en doktorgradskomité, kan arbeidet underkjennes for dårlig kvalitet eller dårlig henvisningsskikk. Det er noe helt annet å avgjøre hvorvidt en oppgave er «vitenskapelig uredelig» i lovens betydning av ordet, sier Robberstad.

Med andre ord konkluderer Kunnskapsdepartementet med at BI-forskerens doktorgradsavhandling ikke oppfyller kriteriene for forsettlig eller grov uaktsomhet i form av forfalskning, fabrikkering, plagiering eller andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis.

Kritikk mot BI

Jusprofessor Robberstad mener derimot at kritikken mot Handelshøyskolen BI står minst like sterkt som før. Hun viser blant annet til at det i Granskningsutvalgets konklusjon vises til at det kan ha eksistert en «institusjonalisert dårlig henvisningsskikk i deler av miljøet»:

- BI er absolutt ikke renvasket. Klageutvalget har ikke gått inn i denne kritikken. Og når forskerens plagiat ikke kan bebreides vedkommende, får kritikken mot forskningsmiljøet ny tyngde fordi man ikke reagerte på det omfattende plagiatet, sier Robberstad.

- En avsporing

BI-rektor Tom Colbjørnsen skriver i en e-post til VG at han er svært tilfreds med at saken endelig er avgjort.

- Jeg konstaterer at konklusjonen er i samsvar med det BI konkluderte med da vi behandlet saken.

Colbjørnsen avviser kritikken mot BIs forskningsmiljø, og mener lederen i Granskningsutvalget burde konsentrere seg om å få orden på praktiseringen av regelverket - blant annet på bakgrunn av at konklusjonen i utvalget hun selv leder, er satt til side.

BI-rektoren mener Robberstad tar sitatet om «dårlig henvisningsskikk» ut av sin sammenheng:

- Klageutvalget viser til at kravene til henvisningsskikk generelt sett var mindre klare på den tiden da avhandlingen ble skrevet, og at dette kan ha smittet over også på deler av BIs miljø. Komiteen sier ikke at dette er et spesielt BI-problem, skriver Colbjørnsen.

- Det er meget uheldig at lederen for et nasjonalt utvalg for forskningsetikk sprer misvisende beskyldninger mot enkeltinstitusjoner i det offentlige rom på denne måten.

- Hvordan opplever du denne kritikken?

- Som en avsporing. Nå handler det om å få ryddet opp i regelverket.

- Ingen ukultur

- Eksisterer det en ukultur i enkelte forskningsmiljøer ved BI?

- Vi har ingen indikasjon som tyder på det. Da denne saken, som altså er ti år gammel, og ikke sier noe om situasjonen på BI i dag, dukket opp, gikk vi naturligvis gjennom hvordan vi ivaretar spørsmålet om god henvisningsskikk nå.

- Men som med all annen undervisning må vi hele tiden anstrenge oss for bli bedre. Det er ingen ukultur, det er forbedringskultur.

Anne Robberstad i Granskningsutvalget mener BI ikke kan si at dette ligger langt tilbake i tid.

- BIs forskningsetiske utvalg behandlet saken i august 2010, og viste her feil forståelse i forhold til henvisning og plagiat.

- Foreligger plagiat

Kunnskapsdepartementet viser til at Klageutvalget er uavhengig, og henviser til utvalgets leder Frode Mellemvik.

- Vi konkluderte som Granskingsutvalget med at det foreligger plagiat, men vi fant det ikke godtgjort at de faktiske omstendighetene i denne konkrete saken er tilstrekkelige til å kvalifisere som grov uaktsomhet, skriver Mellemvik i en e-post.

- Er forskeren nå fullstendig renvasket?

- Granskingsutvalgets konklusjon om at forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig er opphevet. Selv om avhandlingen inneholder plagiat i objektiv forstand, er mesteparten av avhandlingen likevel forfatterens eget verk. Kvaliteten på avhandlingen svekkes og skjemmes av dårlig henvisningsskikk, men avskriften og plagiatet kan ikke sies å underminere de forskningsmessige bidragene i avhandlingen.

Han sier videre at det er utenfor deres mandat å gjøre en vurdering av forskningsmiljøet på BI, men at det er naturlig å anta at en slik sak har bidratt til interne drøftinger om hvordan man skal unngå at slike situasjoner oppstår.