SKARP KRITIKK: PST får også påpakning fra EOS-utvalget for å be Tollvesenet gjennomføre kontroller som PST selv ikke har adgang til i sin metodebruk.
SKARP KRITIKK: PST får også påpakning fra EOS-utvalget for å be Tollvesenet gjennomføre kontroller som PST selv ikke har adgang til i sin metodebruk. Foto:Trond Solberg,VG

Ville spre undergravende informasjon om enkeltpersoner

Kritiserer også Forsvaret for trege sikkerhetsklareringer

INNENRIKS

Stortingets EOS-utvalg har avslørt at PST hadde lagt en plan for å spre undergravende informasjon om personer som ikke engang var mistenkte for straffbare forhold.

Publisert: Oppdatert: 08.04.15 21:51

Avsløringen førte til et skarpt brev til PST-sjef Benedicte Bjørnland med sterk kritikk av planen, som åpenbart gikk ut på å diskreditere personen eller personene.

- Saken er gradert, og jeg kan derfor ikke uttale meg om hva slags informasjon PST ønsket å spre, sier Eldbjørg Løwer, EOS-utvalgets leder til VG.

Hun understreker imidlertid at EOS-utvalget mener saken var så alvorlig at den nå blir rapportert inn til Stortinget, men i en svært kryptisk form:

«Utvalget mener at tjenestens operative mottiltak reiser prinsipielle problemstillinger knyttet til hva en sikkerhetstjeneste kan gjøre av inngrep mot borgerne», skriver utvalget i sin årlige rapport til Stortinget, som ble offentliggjort onsdag ettermiddag.

- Ble dette oppdaget fordi noen klaget over PSTs metodebruk?

- Vi kan ikke si mer enn det som står i rapporten om saken eller metodebruken, sier Løwer.

- Hvilke operative mottiltak var det politiet ville iverksette?

- Detaljene kan vi ikke gå inn på, fordi saken er gradert, svarer Henrik Magnusson, som leder EOS-utvalgets sekretariat.

- Hvordan kom dette til EOS-utvalgets kunnskap?

- Det var noe vi oppdaget selv, sier Løwer.

Utvalget skriver i årsrapporten til Stortinget at politiets midler «må være nødvendige og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingenes formål og omstendighetene for øvrig», slik det står i Politiloven.

Tvilsomt

«Ut fra usikkerheten knyttet til resultatet av de operative mottiltakene, mente utvalget at det samlet sett var tvilsomt om de operative tiltakene var nødvendige», står det i årsrapporten, som fortsetter slik:

«Utvalget mente det er problematisk at tjenesten bevisst forsøker å spre undergravende informasjon om personer som ikke engang kan anses å være mistenkt

for et straffbart forhold. Slik informasjon vil også kunne ramme tredjepersoner som ikke er i PSTs søkelys og medføre konsekvenser som ikke kan forutses. Etter utvalgets oppfatning var det tvilsomt om tiltakene kunne anses som forholdsmessige sett opp mot de mulige konsekvensene for de personene opplysningene kunne ramme direkte og indirekte. PST har et særlig ansvar for å opptre saklig og korrekt i sin virksomhet, noe det kunne stilles spørsmål ved om PST hadde gjort i denne saken.»

Toll-kritikk


PST får også kritikk fra EOS-utvalget for å be Tollvesenet gjennomføre kontroller som PST selv ikke har adgang til i sin metodebruk.

Ved et tilfelle fikk Tollvesenet en liste med navn og fødselsnummer på 36 personer som PST mente kunne være involvert i terrorfinansiering, og med en anmodning om at de ble kontrollert av tollerne ved innreise til Norge.

EOS-utvalget mente at anmodningen kunne være et brudd på samarbeidsavtalen mellom PST og tollmyndighetene, om å innhente opplysninger som PST ikke selv lovlig kan innhente.

Hemmelig ransaking

«Etter utvalgets oppfatning kunne det dermed fremstå som om PST har benyttet Toll og avgiftsdirektoratet som informasjonskilde utenfor PSTs egne hjemler, altså gjennomført hemmelig ransaking uten hjemmel», skriver EOS-utvalget.

- PST har imidlertid svart at henvendelsen var ment som et tips til tollvesenet og ikke en anmodning om innhenting av informasjon til PSTs bruk, sier Eldbjørg Løwer.

Trege klareringer

Løwer og utvalget tar også tungt tak i den uendelig lange ventetiden mange utsettes for i påvente av sikkerhetsklarering.

VG avslørte i fjor høst at 3000 soldater, offiserer og ansatte står i kø og venter på sikkerhetsklarering i Forsvaret. Flere har blitt nektet adgang til sin egen arbeidsplass fordi de ikke har fått klareringen i tide.

- Det er saker hvor enkeltpersoner har gått i opptil to år og ventet på reklarering. Om du er jagerflyver eller ubåtkaptein, betyr jo tap av klarering av du ikke kan utføre noen arbeidsoppgaver. Det går på rettsikkerheten løs for de som rammes, sier Løwer.

Utvalget har fått flere ti-talls klagesaker på sikkerhetsklarering, men Løwer medgir at de ikke har noen sanksjoner som kan brukes.

- Derfor varsler vi nå Stortinget og ber Stortinget ta dette opp med forsvarsministeren og justisministeren, sier hun.

– Passer ikke i et demokrati

Advokat John Christian Elden synes PSTs arbeidsmetoder virker skremmende.

– Det er en meget sterk og klar kritikk fra EOS utvalget når PST bruker gamle Sovjet-triks og desinformasjon for å undergrave personer de ikke liker. Det er metoder som ikke passer i et demokrati der politiet skal opptre redelig og kunne stoles på. Jeg håper de har sluttet med bevisst desinformasjon, for alternativet er at vi som borgere aldri kan stole på det de sier, skriver Elden i en kommentar til VG.

– Tar kritikken seriøst

Seniorrådgiver Siv Alsén i Politiets sikkerhetstjeneste sier hun ikke har rukket å lese den endelige formuleringen i EOS-utvalgets årsmelding onsdag kveld, og derfor avventer å kommentere de spesifikke punktene til i morgen.

– Generelt kan jeg si at all kritikk vi får fra EOS er noe vi tar seriøst. For oss er det jo en viktig kontroll for å justere det arbeidet vi hele tiden gjør, og vi jobber selvfølgelig med å forbedre de eventuelle kritikkpunktene vi får, sier Alsén til VG.

Her kan du lese mer om