SKJERPER KRAVENE: Strenge krav til sikkerhetsklarering har ført til en betent strid internt i Utenriksdepartementet. Foto:Mattis Sandblad,

Diplomater fant kjærligheten - ble sendt hjem

Fratatt sikkerhetsklarering

Adgangskortene inndratt

Fotfølges på arbeidsplassen

Minst fire ansatte i Utenriksdepartementet mistet sikkerhetsklareringen etter at de har innledet forhold til personer fra land som Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sendte i fjor sommer et brev til Utenriksdepartementet der de presiserer reglene for sikkerhetsklarering av ansatte i utenrikstjenesten, spesielt knyttet til ansatte som innleder forhold til utenlandske personer. Brevet var et rundskriv som også ble sendt andre instanser for foretar sikkerhetsklareringer av sine ansatte.

VG får bekreftet at minst fire UD-ansatte har mistet sin klarering etter rundskrivet fra NSM. I tillegg skal minst to ha fått nedsatt klarering.

Tre er hjemkalt

Tre av dem som er fratatt sin sikkerhetsklarering jobber fortsatt i departementet, men med omfattende restriksjoner. Etter det VG får opplyst har de i utgangspunktet ikke tilgang til hovedbyggene og adgangskortene er inndratt. Det innebærer at de må fotfølges når de beveger seg rundt på arbeidsplassen. De får heller ikke tilgang til graderte sambandssystemer eller dokumenter.

I alt tre av de berørte er hjemkalt fra sin utstasjonering ved en utenlandsstasjon. I tillegg skal det være tilfeller der søkere til aspirantplasser har blitt avvist fordi de har nære relasjoner til personer fra land som Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med.

Kommunikasjonssjef Frode Andersen ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men understreker at hver sak får en grundig individuell behandling.

- Store konsekvenser

– Det hender med jevne mellom hender at ansatte i UD ikke får fornyet sin sikkerhetsklarering, eller får en lavere klarering enn det er anmodet om, sier Andersen.

AVVISER INNSTRAMMING: Frode Andersen, kommunikasjonssjef i UD Foto:Mattis Sandblad,VG

– Hensynet til sikkerhet må gå først. Det er et tydelig krav til ansettelse i UD at man må ha en gyldig sikkerhetsklarering. Samtidig er vi klar over at manglende klarering får store konsekvenser for den det gjelder, derfor prøver vi så langt som mulig å finne gode arbeidsoppgaver og muligheter for de av våre ansatte dette gjelder. Her har vi blant annet hatt et nært samarbeid mellom fagforeningene og UD som arbeidsgiver, sier kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD.

Han avviser at regelverket er strammet inn.

– Vi har mottatt et rundskriv fra NSM som viser til eksisterende lovverk og minner om hvordan dette skal anvendes i arbeidet med sikkerhetsklareringer. Vi følger de lover og regler som gjelder i vårt arbeid.

Ti års sporbarhet

VG har fått tilgang til deler av det graderte dokumentet fra NSM. I brevet understreker sikkerhetsmyndigheten at det er nødvendig å kunne innhente «sikkerhetsmessig relevant informasjon» om de aktuelle personene ti år tilbake i tid for at personkontrollen skal være tilfredsstillende.

Dette kan være informasjon om blant annet økonomiske forhold, opplysninger fra strafferegistre eller eventuell tilknytning til terrororganisasjoner.

– Hvis personen er fra et land Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid om utveksling av personkontrollopplysninger med, er dette vanskelig. Dette forholdet underlegges en særskilt vurdering, sier avdelingsdirektør Carsten Rapp til VG.

Det dreier seg etter det VG forstår blant annet om land som Kina, Russland og Pakistan, men også en rekke land i Asia, Midtøsten og Sør- og Mellom-Amerika er blant landene der det er vanskelig eller umulig å få ut tilfredsstillende personopplysninger.

Eventuelle unntak fra regelen om ti års sporbarhet er, ifølge brevet fra NSM, være avhengig av landets «sikkerhetsmessige betydning».

Som VG skrev i oktober, står 3000 soldater, offiserer og ansatte i kø og venter på sikkerhetsklarering i Forsvaret. Flere har blitt nektet adgang til sin egen arbeidsplass fordi de ikke har fått klareringen i tide.

- Sabotasjeøyemed

Rapp understreker at departementet selv har ansvar for å fatte beslutninger i hver enkelt sak, men gjør det klart at NSM forventer at prinsippene i rundskrivet legges til grunn.

I sin åpne trusselvurdering understreker også PST og E-tjenesten at personer med tilknytning til fremmede stater utgjør en utfordring i forbindelse med sikkerhetsklareringer, og karakteriserer dette som «urovekkende».

- Det er trusselaktører som søker å utnytte denne sårbarheten. De kan potensielt komme seg på innsiden av en virksomhet som besitter høygradert informasjon, som kan misbrukes i terror eller sabotasjeøyemed eller til flyktningespionasje, heter det i vurderingen.

Saken har ført til en betent konflikt internt i departementet. Ansatte som VG har vært i kontakt med er frustrert over det de oppfatter som en tydelig innstramming av praksis rundt sikkerhetsklareringer og mener dette kan føre til at ansatte vegrer seg mot å melde fra dersom de inngår slike forhold.

Ansatte advarer

De ansattes organisasjoner sendte i sommer ut brev til sine medlemmer der de reagerte kraftig mot innstrammingen. Klubblederne påpekte at dette har ført til store konsekvenser for flere av deres medlemmer som ikke har fått fornyet klarering. Samtidig advarte de mot at UD kan miste verdifull kompetanse ved at medarbeidere som ble rekruttert inn med spesiell kompetanse innenfor sensitive politiske områder ikke kan benyttes på sine fagområder.

- Dette er en generell innstramming og rammer derfor også våre medlemmer. Vi følger utviklingen for å sikre at ansattes rettigheter ivaretas, sier klubbleder i Norsk Tjenestemannslag Merete Wilhelmsen.

Hun mener arbeidsgiver har plikt til å være tydelig overfor de ansate om hvilke retningslinjer som gjedler.

Det er nå satt ned et internt utvalg som skal se på hvordan UD kan få en mer «nyansert» praksis rundt sikkerhetsklareringer. Klubbleder Kristin Sverdrup i Akademikerne sier klubben i høst har jobbet for å finne en løsning for de medlemmene som er berørt.

- Vi opplever at arbeidsgiver har strukket seg overfor de berørte, innenfor de rammene som NSM har lagt, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder