HVEM BLIR JUSTITIARIUS? Disse seks er med i finalen om toppjobben i Høyesterett. Øverst fra venstre: Hans Petter Graver, Torill Marie Øie og Anders Ryssdal. Nederst: Jens Edvin Skoghøy, Arnfinn Bårdsen og Karl Arne Utgård. Foto: Scanpix, Fotograf Sturlason og Roger Neumann , VG

Krever åpenhet om toppjobben i Høyesterett

Regjeringen hemmeligholder rapport om søkerne

Justisminister Anders Anundsen (Frp) nekter å utlevere rapporten om de seks søkerne til sjefsjobben i Høyesterett. Men
høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen, en av søkerne, har ikke noe imot fullt innsyn.

Regjeringen skal om kort tid utnevne ny justitiarius i Høyesterett.

Det er landets fjerde høyeste embete i rang etter kongen, stortingspresidenten og statsministeren som skal ha ny sjef. Justitiarius Tore Schei går av 29. februar etter 14 år i embetet.

VGs leder: Samlende i Høyesterett

Men Justisdepartementet har avslått VGs begjæring om innsyn i rapporten fra regjeringens «hodejegere» som har vurdert de seks aktuelle søkerne.

Fire av søkerne er nå dommere i Høyesterett. Arnfinn Bårdsen (49) er en av dem:

– Jeg har ingen motforestillinger mot at vurderingen offentliggjøres. Jeg er tilhenger av stor åpenhet rundt Høyesteretts arbeid, og har stor forståelse for kravet om offentlighet rundt utnevnelsen, sier Bårdsen til VG.

De siste dagene har flere sluttet seg til kravet om åpenhet.

Uenige i hemmeligholdet

Jusprofessorene Johan Giertsen og Dag Michalsen er sterkt uenig i justisministerens hemmelighold.

Også offentlighetsutvalget i Norsk Presseforbund har skrevet brev til Anders Anundsen med krav om at rapporten offentliggjøres.

Kommentar: Kvinne søkes til toppjobb

– Allmennheten har en åpenbar interesse i rådgivernes vurdering av søkerne for å legge til rette for en opplyst debatt om hvem som bør utnevnes, sier Johan Giertsen, professor ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, til VG.

Giertsen mener at det normale hensynet til søkernes personvern må vike for de som har søkt et så viktig embete.

Stor samfunnsmessig betydning

Det samme mener Dag Michalsen, som fra nyttår er dekan og øverste faglige leder for det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo:

– Høyesterett er en institusjon av så stor samfunnsmessig betydning at man bør tillate stor offentlighet rundt både prosessen og søkerne. Ut fra det støtter jeg Johan Gjertsens argumenter for at også vurderingen av søkerne bør offentliggjøres, sier Michalsen.

Les mer: Liberale kandidater kan bli vraket

Han presiserer at dette er hans personlige syn som professor i rettsvitenskap, og ikke på vegne av juridisk fakultet.

– Men så finnes det argumenter for det motsatte. Vurderinger av hvordan søkerne vil utføre de interne funksjonene i Høyesterett og vurderingen av lederegenskaper, kan være så personlige at de kan vurderes å holdes tilbake, legger han til.

Michalsen viser til at personsensitive opplysninger kan sladdes, og at det ikke er til hinder for at resten av et offentlig dokument offentliggjøres.

– Søkernes eventuelle forventning om at prosessen skal være lukket, må vike for allmennhetens interesse i kunnskap om søkere til embetet som reellt er leder for landers tredje statsmakt, uttaler Giertsen.

Les også: Habilitetsfloke i Høyesterett

Hodejegerne

Den hemmeligstemplede rapporten kommer fra regjeringens egne «hodejegere». Assisterende departementsråd Anne K. Herse i Justisdepartementet har intervjuet søkerne sammen med Advokatforeningens leder Erik Keiserud og sorenskriver Yngve Svendsen, som leder innstillingsutvalget for dommere.

I rapporten som Justisdepartementet nå holder tilbake, har de vurdert søkernes faglige dyktighet, lederegenskapene, samt deres syn på Høyesteretts rettspolitiske rolle.

Da VG ba om innsyn i rapporten, fikk avisen bare utlevert oversendelsesbrevet.

Unntak i tilsettingssaker

Rapporten ble nektet utlevert med henvisning til offentlighetslovens unntak om dokumentinnsyn i saker om tilsetting eller forfremmelse.

«Vi har forståelse for at det er stor offentlig interesse rundt embetet. Samtidig viser vi til søkernes generelle forventninger om fortrolighet, allmenne personvernhensyn, og på den betydning meroffentlighet her vil kunne ha for fremtidige utnevnelser», skriver kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i en epost til VG.

En av seks sier ja

VG har henvendt seg til alle seks søkerne med spørsmål om de vil akseptere åpenhet om rådgivernes vurdering.

** Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen sier ja.

** De tre andre høyesterettsdommerne som har søkt, Jens Edvin Skoghøy, Karl Arne Utgård og Toril Marie Øie, ville ikke kommentere saken, og viser til Justisdepartementet.

** Jus-professor Hans Petter Graver skriver i en epost til VG : «Jeg synes kanskje ikke det er opp til meg som part å ha noen mening om prosessen, herunder spørsmål om offentlighet. Dette er det naturlig at departementet vurderer og beslutter. Jeg vil ikke påvirke denne avgjørelsen verken i den ene eller andre retning.»

** Advokat Anders Ryssdal har ikke besvart VGs henvendelse.

Da rådgivergruppen intervjuet søkerne, ble det imidlertid ikke avgitt noen løfter om at vurderingene skulle hemmeligholdes.

Arnfinn Bårdsen sier for sin del at spørsmålet om fortrolighet eller offentlighet ikke var tema da han møtte til intervju med justisministerens rådgivere i slutten av november. Han kjenner heller ikke til hvordan rådgiverne har vurdert hans kandidatur i brevet til Justisdepartementet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder