VEINETTET FORFALLER: E18 i Vestfold ble stengt i begge retninger da Skjeggestadbrua falt delvis sammen tidligere i år. En ny rapport fra Statens veivesen konkluderer med at også riksveiene har behov for store investeringer. Foto:Tore Meek,NTB scanpix

Stort investeringsbehov til vei, tog fly og båt

Dersom vei, jernbane, fly og båttrafikk skal holde tritt med utviklingen fram til 2050, er det behov for investeringer på godt over 1.500 milliarder kroner.

Artikkelen er over fem år gammel

Det går fram av perspektiv- og stamnettutredninger utarbeidet hos transportetatene og Avinor. Utredningene beskriver behov og muligheter for utvikling i de ulike transportsektorene de kommende 30 årene og skal brukes som grunnlag for Nasjonale transportplan (NTP).

Riksveinett

Hvis det norske riksveinettet skal rustes opp til å holde en god standard, er det behov for investeringer på 1.000 milliarder fram til 2050, heter det i rapporten fra Statens vegvesen.

– Det er et stort gap mellom dagens standard og det veinettet vi bør utvikle på sikt, sier fungerende veidirektør Lars Aksnes.

Tallene er usikre, men ønskemålet klart: Et riksveinett der forfallet er fjernet med nesten 2.000 kilometer firefeltsvei, 550 kilometer kollektivfelt, en dobling i gang- og sykkelnettet og der de 195 identifiserte skredpunktene langs norske riksveier, er sikret.

Mandag morgen kunne VG legge frem en rapport som sier at hele 2600 milliarder må til for å få god standard på veier, jernbane og offentlige bygninger.

Rapporten slår blant annet fast at vi må prioritere oppgradering av dagens veier og ikke bygge nytt.

BILDEPROTOKOLL:Hvordan er infrastrukturen der du bor? Del bilde fra din kommune her.

FORFALL: Dette er ekspertenes dom over norsk infrastruktur. Karakterene går fra 1-5, der 5 er best. Estimert kostnad er for oppgradering til karakter 4. Foto:SCANPIX/VG,

Tredobling av persontrafikk

Jernbaneverket vil doble godstrafikken og tredoble persontrafikken rundt de store byene til en antatt prislapp på 500 milliarder kroner. Av dette ønsker Jernbaneverket å bruke 400 milliarder til tiltak for persontrafikken og 100 milliarder til gods.

Tog hvert tiende minutt hele dagen og enda oftere i rushtiden, er den nye toghverdagen Jernbaneverket ser for seg i storbytrafikken. Det innebærer dobbeltsporutbygging i de fire største byene, Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

For å øke godsmengden må en rekke tiltak gjennomføres, blant dem utbygging av lange krysningsspor, og en mer effektiv kobling til det nordiske godsnettet.

– Jernbaneverket har en viktig jobb med godsterminalene, men vi må også ha en rolle i å dytte på for innovasjon og nytenking i bransjen, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Dobling i flytrafikk

Luftfarten i Norge holder en svær god standard i dag, og fram mot 2050 tror Avinor at den norske flytrafikken nesten vil doble seg fra 50 millioner passasjerer i fjor til 90 millioner passasjerer i 2050.

– De største lufthavnene er helt sentrale. Det er helt nødvendig å sikre kapasiteten ved Oslo, Bergen og Stavanger framover. Det må også investeres i trafikkøkende tiltak i Trondheim, Tromsø og Ålesund, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Oslo lufthavn er navet i norsk luftfart, og en tredje rullebane innen 2030 vil være et helt nødvendig kapasitetsløft, framholder han.

Førerløs skipstrafikk

Kystverket presenterer ikke noen ny plan for stamnett, men kystdirektør Kirsti Slotsvik tegner et framtidsbilde med store forandringer i skipsfarten.

– I framtida vil vi se førerløse lasteskip og omfattende endringer i seilingsmønster som gjør nordområdene enda viktigere. Utfordringen vil først og fremst være på havne- og infrastruktur, sier Slotsvik.

LES OGSÅ:Disse broene har truet bæreevne

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder