IKKE FORNØYD: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det er alvorlig at mange elever ikke får det timetallet de skal ha. Foto: Frode Hansen, VG

Elever får ikke timetallet de har krav på

Elev-leder: – Godt å få bekreftet det vi har visst

Lærer-leder: – Alarmerende bevisst planlegging av for få timer

Én av ti skoleledere i videregående planlegger skoleåret med færre timer enn elevene har krav på, viser en ny rapport fra NIFU.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Det er store forskjeller mellom videregående skoler, når det gjelder hvor mye undervisning elevene får i løpet av et skoleår, viser den nye rapporten fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).

Les også: Rektor forsvarer lærerløse timer

– Noen skoler er gode på å planlegge slik at elevene får den undervisningen de skal ha, mens en del skoler må bli bedre. Det er alvorlig at enkelte skoler ikke gir elevene det antallet undervisningstimer de skal ha, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Leder Sylvia Lind i Elevorganisjonen er tilfreds med at rapporten bekrefter noe elevene har jobbet med i årevis.

– Vi er selvsagt skuffet over at mange elever ikke har fått de timene de har krav på. Tallene i NIFU-undersøkelsen er foruroligende. Vi mister jo enormt mange timer på at rektorer planlagger driften ved å ta fra oss timer. Dette går utover både undervisningen og elevenes skolegang, sier Lind til VG.

– Det er likevel godt å få bekreftet det vi har visst i en sak vi har jobbet med de siste tre-fire årene, legger hun til.

Planlegger med færre timer

NIFU har kartlagt undervisningstid og vikarbruk i videregående skoler, for å se om elevene får den undervisningen de har krav på – med kvalifiserte lærere.

Les også: Mange timer uten lærer

ELEVLEDER: Sylvia Lind i Elevorganisasjonen. Foto: Elevorganisasjonen

Én av ti skoleledere oppgir at de planlegger skoleåret med færre timer enn elevene har krav på. Seks av ti skoler planlegger med like mange timer, mens tre av ti skoler sier at dette varierer eller at de planlegger skoleåret med flere timer.

– Jeg forventer at alle skoler følger regelverket og gir elevene den opplæringen de skal ha i hvert fag. Vi kan ikke ha det slik at elever på noen videregående skoler får mindre undervisning enn de har krav på, understreker Røe Isaksen.

Skolelederne som planlegger skoleåret med færre timer enn elevene har krav på, sier at de gjør det for å få budsjettet til å gå i balanse. Denne praksisen fører ifølge rapporten til mindre tid til læring for elevene og økt arbeidspress for lærerne.

Ulik oppfatning om hva som er en time

– Økonomi er ingen holdbar unnskyldning for å ikke gi elevene den undervisningen de skal ha ifølge loven. De aller fleste fylker og skoler løser dette på en god måte, sier kunnskapsministeren.

Skolene har ulik oppfatning av hva som teller som en undervisningstime, viser NIFU-rapporten. Dette har konsekvenser for hvordan skoleåret gjennomføres, blant annet når det gjelder vikarbruk og eksamensperioder. Det gir også noen utfordringer når det gjelder å kartlegge om elevene får det timetallet de skal ha.

– Jeg vil vurdere om det bør tydeliggjøres hva en undervisningstime er, sier Røe Isaksen.

NIFUs kartlegging viser at en del undervisningstimer forsvinner i løpet av skoleåret. Eksamensperioden er den enkeltårsaken som bidrar til at flest undervisningstimer faller bort. Kunnskapsdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede mulige måter å organisere skoleåret på. Arbeidsgruppen skal se spesielt på eksamensperioden, og vil levere sin rapport i juni 2017.

– Jeg ser frem til å få konkrete forslag til hvordan vi kan løse utfordringene rundt eksamen og undervisningstid i videregående skole, sier kunnskapsministeren.

Lærer-Handal: Alarmerende!

Utdanningsforbundet har over lengre tid fått tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer om til dels omfattende bort-telling av timer i videregående skole. Leder Steffen Handal mener rapporten fra NIFU bekrefter det Utdanningsforbundet lenge har advart mot.

UROET: Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet, den største fagorganisasjonen for lærere og barnehagelærere. Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix

– NIFU-undersøkelsen bekrefter det lærere og tillitsvalgte har fortalt om i en årrekke: Mange elever i videregående får ikke undervisningstimene de skal ha. Det er alarmerende at en av ti lærere rapporterer at skolen bevisst planlegger med færre timer enn minstetimetallet, og at dette blir bekreftet av skolelederne som er spurt, sier Handal.

Han mistenker at det er finansielle årsaker til at dette er så utbredt som rapporten viser.

– Det ligger betydelige økonomiske innsparingsmuligheter i å gi elevene færre timer med kvalifisert lærer enn det de har krav på. Derfor trenger vi et godt og tydelig regelverk som kan sikre at elevene får oppfylt sin rett. Undersøkelsen fra NIFU viser at dagens regelverk verken er tydelig nok eller godt nok på dette punktet.

Vurderer nytt skoleår

Lav motivasjon hos elevene etter eksamen blir trukket frem som en av årsakene til tap av undervisningstid.

– Regjeringen innførte i høst en fraværsgrense i videregående skole, og vi ser at fraværet har gått kraftig ned som følge av dette. Fraværsgrensen vil motvirke at undervisningstid faller bort fordi elever ikke møter opp, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Sylvia Lind i Elevorganisasjonen sitter selv i utvalget som skal vurdere en ny organisering av skoleåret blant annet for å sikre elevene det timetallet de skal ha. Hun mener det må mye mer aktiv informasjon til for å sikre elevene skoletimene de skal ha.

– Det må mye bedre informasjon til om hvor mange timer elevene skal ha. Dette er det virkelig behov for, og da skaper vi også større bevissthet om dette blant både elevene og skolelederne, sier Lind til VG.

Kvalifiserte lærere

De fleste lærerne i videregående opplæring er faglig og pedagogisk kvalifisert, men mellom fem og ti prosent mangler pedagogisk utdanning. Det er vanskeligere å rekruttere kvalifiserte lærere i Nord-Norge enn i resten av landet. Det er også vanskeligere å ansette kvalifiserte lærere på yrkesfaglige studieretninger enn studiespesialiserende.

– Dette viser hvor vi må sette inn den største innsatsen med tanke på rekruttering til læreryrket i årene fremover, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tre av fire lærere i undersøkelsen oppgir at de jobber på skoler der det vanligvis settes inn vikar ved fravær. 15 prosent av lærerne jobber ved skoler hvor det som regel ikke settes inn vikar, men der elevene gjør egenarbeid i stedet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder