FERDIG GRANSKET: Politidirektoratet har konkludert med at ingen i Bergenspolitiet har opptrådt på et vis som kan føre til straffansvar i forbindelse med den såkalte narkovarselsaken i Bergen. Her er politidirektør Odd Reidar Humlegård fotografert sammen med daværende justisminister Per-Willy Amundsen i forbindelse med åpningen av den nye samlokaliserte nødsentralen på Albertmyra i Bodø i juni i år. Foto: Therese Alice Sanne VG

Politidirektoratet: Bergenspolitiet gjorde ikke noe straffbart

BERGEN (VG) Politidirektoratet mener Bergenspolitiet ikke gjorde noe straffbart i den såkalte narkovarselsaken i Bergen.

 • Frank Haugsbø

Artikkelen er over to år gammel

20 måneder er gått siden politimester Kaare Songstad fikk overlevert en rapport der en høyt betrodd tjenestemann hevder at tjenestemenn i Vest politidistrikt har hatt en stående føring om å unnlate å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet, og at bakmenn har fått gå fri.

Onsdag fikk varsleren og hans advokat Birthe Eriksen overbrakt et 38 sider langt «oppsummerende notat» om saken på et møte med Politidirektoratet i Oslo. Direktoratet mener undersøkelsene som tidligere er gjort i saken er tilstrekkelige, og at det ikke er behov for nye undersøkelser.

– Direktoratet legger til grunn Riksadvokatens konklusjon. Etterforskning har vist at det verken ved opptreden i sammenheng med konkrete hendelser eller gjennom føringer er opptrådt på et vis som kan føre til straffansvar, konkluderer Politidirektoratet.

– Flere forbedringer

Direktoratet mener varselet fra politimannen har ført til flere forbedringer i politidistriktet, blant annet ved at det arbeides med HMS og ukultur.

– Situasjonen i seksjonen er i henhold til både statsadvokat og politidistriktets ledelse forbedret på flere punkter, heter det.

Etter at saken ble kjent gjennom en reportasje i VG Helg 12. november i fjor, satte Spesialenheten for politisaker i gang etterforskning av Bergenspolitiet. 12. mai i år konkluderte Spesialenheten med at ingen i Vest politidistrikt kan straffes i tilknytning til varslingssaken i Bergen, og saken ble henlagt som intet straffbart forhold.

Varsleren klaget på Spesialenhetens avgjørelse, men fikk ikke medhold. – Ingen enkeltpersoner i Vest politidistrikt kan straffes for ulovlig å ha brutt straffeforfølgingsplikten, konkluderte Riksadvokaten med 17. oktober.

Politimannen som varslet om kritikkverdige forhold i Bergenspolitiet, mener Spesialenheten gjennomførte en mangelfull etterforskning av varselet. I et vedlegg til klagen som advokat Birthe Eriksen sendte i juni i år, tok han et kraftig oppgjør med måten saken ble behandlet på av Spesialenheten.

VG Spesial: Narkovarselet

– Avhengig av tillit

– På samme måte som politiet er avhengig av tillit i befolkningen, er Spesialenheten avhengig av tillit blant ansatte i politietaten. Det er viktig at enheten fremstår med stor grad av profesjonalitet og integritet. I denne saken er det imidlertid åpenbart at Spesialenhetens uttalte målsetting med etterforskningen i svært liten grad korresponderer med de undersøkelser som har blitt foretatt, skriver han.

Spesialenhetens leder, Jan-Egil Presthus, avviste kritikken.

Varslerens advokat, Birthe Eriksen, reagerer på at Politidirektoratet ikke har gjort egne undersøkelser i saken.

– Man legger automatisk til grunn rapportene fra Spesialenheten, Riksadvokaten og statsadvokaten, skriver hun i en e-post til VG.

Hun mener etterforskningen bærer preg av en grunnleggende mangel på forståelse på hva som eventuelt kunne ha utløst straffeansvar for at politiet ikke hadde oppfylt handlingsplikten og/eller etterforskningsplikten.

– Spesialenhetens vurderinger av politiets beslutninger, ble åpenbart gjort på et mangelfullt grunnlag.

Eriksen skriver at det ikke er noe i rapporten som indikerer at Politidirektoratet har foretatt verken selvstendige etiske eller politifaglige vurderinger av praksisen som er beskrevet i varselet.

– Tvert imot konkluderer Politidirektoratet med at ingen forhold beskrevet i varslingen er kritikkverdige ettersom disse ikke gir grunnlag for straffeansvar. Det virkelig alvorlige med denne tilnærmingen, er at Politidirektoratet dermed i realiteten opphever relevansen av varslingsinstituttet for alle forhold som gjelder virksomhetsstyring innad i justissektoren.

VARSLET OM UKULTUR: 20 måneder etter at en politimann i Bergen varslet om manglende narkotikaetterforskning i Vest politidistrikt, har Politidirektoratet konkludert i saken. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Og hun legger til:

– Samtidig legitimerer man en praksis som for enhver person med normal dømmekraft fremstår som både uetisk og åpenbart i strid med effektiv kriminalitetsbekjempelse. Det blir åpenbart lagt til grunn en feil rettsanvendelse når POD setter likhetstegn mellom hva som er et kritikkverdig forhold etter arbeidsmiljøloven - og et krav om at det omvarslede forholdet må være straffbart.

– Pulverisering

Eriksen mener prosessen i realiteten innebærer at et særdeles alvorlig varsel om særdeles kritikkverdige forhold pulveriseres.

– Vi frykter konsekvensene for den terskel som nå etableres for varsling i politiet. Terskelen er altså definert til kun å gjelde straffbare forhold - og dermed gjøres varslingsinstuttet overflødig.

I november i år skrev Eriksen et brev til Riksadvokaten, med kopi til justisministeren, Politidirektoratet og lederen i Stortingets justiskomite, der hun slo fast at varselet etter deres mening fortsatt ikke hadde vært gjenstand for noen helhetlig realitetsbehandling.

I brevet understreket hun at det aldri har vært varslerens formål å ilegge noe straffansvar.

– Det sentrale for varsleren har vært å få en helhetlig undersøkelse og vurdering av hvorvidt de konkrete konsekvensene av de nå uomtvistelige føringene, reelt er i samsvar med gjeldende lovgivning, etikk, politiske føringer, instrukser og signaler.

I notatet som ble overlevert varsleren fredag gir Politidirektoratet ros til varsleren.

– Direktoratet setter pris på og anerkjenner at varsler ved å si fra har bidratt til endringer og forbedringer i Seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet, samt større bevissthet knyttet til spørsmål om prioriteringer, heter det.

Seksjonssjef Frode Aarum i Politidirektoratet skriver i en e-post til VG at konklusjonene i direktoratets oppsummering harmonerer med at Riksadvokaten, statsadvokaten og Spesialenheten for politisaker tidligere har konkludert med at verken politidistrikt eller enkeltpersoner har gjort noe straffbart.

– Politidirektoratet har tidligere pålagt Vest politidistrikt å iverksette flere tiltak etter at varslet kom, og direktoratet vil følge opp at tiltakene iverksettes.

Mer om

 1. Narkovarselet

Flere artikler

 1. Ny varslingssak i bergenspolitiet: Politimann slo alarm om manglende etterforskning av menneskehandel-saker

 2. Spesialenheten: Henla sak etter at politimann slo alarm

 3. Varslingssak: Bergenspolitiet skal etterforskes

 4. Politimannen varslet om kritikkverdige forhold – fire måneder senere ble han tvangsflyttet

 5. Politimann i Bergen med nytt varsel: - Blir motarbeidet, mistenkeliggjort og kneblet av ledelsen

Fra andre aviser

 1. Politimann med nytt varsel mot bergenspolitiet

  Bergens Tidende
 2. Varsler får ikke medhold: - Vært en påkjenning for alle

  Bergens Tidende
 3. Politidirektoratet: Bergenspolitiet gjorde ikke noe straffbart i narkovarslersak

  Aftenposten
 4. Spesialenheten mener ingen politifolk kan straffes for innsatsen i Reidar Osen-saken

  Bergens Tidende
 5. Kommentar: Fagforeningen har beskyldt politiledelsen for bedrageri mot staten. Kreativt. Og ganske ko-ko.

  Bergens Tidende
 6. Ny varsler om politiet: – Det er ikke godt nok

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no