RIKSVEI OG FYLKESVEI: Mens både riks- og fylkesveier i dag sorterer under Statens vegvesen, vil Stortinget flytte fylkesveiene til de nye regionene. Det har fått bransjen til å protestere. Her riksvei 7 over Hardangervidda.

RIKSVEI OG FYLKESVEI: Mens både riks- og fylkesveier i dag sorterer under Statens vegvesen, vil Stortinget flytte fylkesveiene til de nye regionene. Det har fått bransjen til å protestere. Her riksvei 7 over Hardangervidda. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Mesta-sjefen om splitting av Vegvesenet: Vil koste samfunnet milliarder

Dersom Statens vegvesen splittes og deler overføres til fylkesregionene, vil det gi samfunnet milliarder i merutgifter til drift og vedlikehold.

Dette fremgår av et overslag det største norske selskapet på området, statseide Mesta AS, har gjort.

– Vår beregning tilsier at det vil koste samfunnet rundt 1,5 milliarder kroner årlig i merutgifter. Dette er en betydelig sum – over ti år betyr det 15 milliarder, sier administrerende direktør Kurt Opseth i Mesta til VG.

STOR SUM: – 1,5 milliarder kroner ekstra i året er en stor sum, sier administrerende direktør Kurt Opseth i Mesta. Foto: Mesta

les også

Raser mot splitting av Statens vegvesen: – Dette ser ut som en veldig dårlig idé

– Viktig å si fra

Som en del av regionsreformen har Stortinget vedtatt å overføre ansvaret for norske fylkesveier til de nye fylkesregionene. Dette har ført til protester både fra Statens vegvesen og selskapene som opererer i denne bransjen.

Mesta-sjef Kurt Opseth presiserer at han ikke tror endringen vil medføre noen forretningsmessig ulempe for Mesta:

– Men vi mener det er viktig å si ifra når politiske forslag har negative samfunnsmessige konsekvenser.

DÅRLIG DRIFT: Hvis fylkesveier skilles fra riksveier, kan strøbiler risikere å måtte kjøre uvirksomme langs strekninger mellom fylkesveiene, mener Mesta. Foto: VG

les også

Putt bompenger på historiens skraphaug

Mer administrasjon

Mestas analyse viser at å ta fylkesveiene ut av veivesenets felles administrasjon vil gi flere ulemper:

* Merkostnader for samfunnet på minst 1,5 milliarder kroner årlig til prosjektoppfølging og administrasjon både hos oppdragsgiver og leverandører, i tillegg til økte utgifter til maskiner og utstyr tilknyttet hvert enkelt prosjekt.

* Mange ulike kontraktsregimer og vedlikeholdsstandarder, med risiko for dårligere sikkerhet.

Mesta peker i sin utredning på at antallet prosjekter og kontrakter vil øke med en slik organisering.

– Hvert prosjekt skal i tillegg til fagarbeidere og sjåfører ha en prosjektstab. I tillegg trenger byggherren, altså veivesenet og regionene, også en organisasjon per prosjekt, sier Opseth.

I tillegg skal hver kontrakt ha sin maskinpark i tillegg til underentreprenører.

– Med mange flere kontrakter blir det flere maskiner totalt. Det er klart fordyrende, sier han.

les også

Gigantprosjekt satt på vent: Vegvesenet frykter konflikter i hundremillionersklassen med entreprenører

Klimautslipp

I tillegg kommer økte klimautslipp fordi kjøretøy ikke blir utnyttet effektivt. Idag vil for eksempel en strøbil kjøre på fylkesveier og riksveier om hverandre, mens i den foreslåtte ordninger vil en strøbil måtte kjøre uten å strø i milevis til neste fylkesvei som skal strøs.

Mesta AS ble dannet i 2003, da produksjonsdelen av Statens vegvesen ble utskilt i eget selskap og måtte kjempe om kontrakter på lik linje med Veidekke, Skanska og andre selskap i bransjen. I dag har Mesta en markedsandel på 45 prosent, har over 1300 ansatte og en årsomsetning på 3,5 til 4 milliarder kroner i året.

– Pulverisering

I likhet med toppsjefene i Skanska og Veidekke mener Opseth at å overføre fylkesveiene til regionene innebærer pulverisering av ansvar og oppsplitting av kompetansemiljøer.

Det vil være bedre om regionene tok alt, antyder Opseth:

– Dersom overføring av ansvar for fylkesveiene anses som avgjørende for å lykkes med regionreformen, mener vi at det vil være bedre om Stortinget vedtar å flytte ansvaret for all veidrift og vedlikehold til regionene fremfor å dele ansvaret mellom regionene og veivesenet, sier Mesta-sjef Kurt Opseth.

les også

Bompengeopprør over hele landet

Avventende politikere

Mens landets ferske samferdselsminister Jon Georg Dale er positivt innstilt til forslaget om å splitte veivesenet, er flere stortingspolitikere mer avventende.

Leder for transport- og kommunikasjonskomiteen, Helge Orten (H), sier at han ikke har konkludert ennå:

– I utgangspunktet er jeg positiv til at fylkeskommunene selv skal få organisere sin virksomhet innenfor sine ansvarsområder. Fylkeskommunene har ansvar for fylkesveiene og da er det naturlig at de også får ansvar for utbyggings- og driftsorganisasjonen. Jeg merker meg bekymringen både fra Veidirektøren og aktører i bransjen og vi tar med oss det i det videre arbeidet med denne saken.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli i samme komité understreker at hans parti er skeptisk til regionreformen, men i utgangspunktet positiv til å gi regionene ansvaret for fylkesveiene:

– Vi er positive til å overføre oppgaver og forvaltningsansvar til fylkeskommunene, inkludert ansvaret for fylkesveier. Men vi merker oss de innspillene som nå kommer. Denne høsten kommer vi til å gå grundig inn i dette, og vi avventer nå regjeringens fremlegg om oppgaveoverføring, sier Myrli.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder