Her er den kontroversielle snus-studien Bent Høie ikke gir til Stortinget

Den kontroversielle forskningsstudien om nøytrale snusbokser skulle egentlig offentliggjøres i april, men ble stoppet - og til slutt utelatt helt fra Bent Høies forslag til «verdens strengeste tobakksskadelov».

Artikkelen er over tre år gammel

Rapporten, som er utført av den meritterte forskeren Torleif Halkjelsvik ved Folkehelseinstituttet (FHI), ble bestilt av Helsedepartementet i 2015.

VG kan i dag offentliggjøre hele rapporten, som ble utlevert på forespørsel fra VG av FHIs områdedirektør psykisk og fysisk helse, Knut-Inge Klepp.

Bakgrunn: Stanset offentliggjøring av snus-rapport

Ikke mindre attraktive

Under tittelen «Oppsummering» formuleres hovedfunnene i spørreundersøkelsen på denne måten av Halkjelsvik:

«Nøytrale snuspakkar utan helseåtvaring vart ikkje vurdert som mindre attraktive enn originale snuspakningar, men det var ein tendens til at nøytrale snuspakningar med helseåtvaring vart vurdert som noko mindre attraktive enn originale pakningar. I forhold til originale pakningar var nøytrale pakningar i mindre grad knytt til positive brukarkarakteristikkar som «sosial», «sporty», og «unik». Det var også mindre variasjon i vurderingane av brukarkarakteristikkar for nøytrale pakningar samanlikna med originale pakningar. Det ser altså ut til at nøytrale pakningar ikkje er generelt mindre attraktive, men at dei kan gjere det vanskelegare å gi snus tilleggsverdi i form av brukaridentitet».

Her kan du lese rapporten i sin helhet.

Ikke vitenskapelig støtte

Dermed ga ikke studien vitenskapelig støtte til et vesentlig punkt i helseminister Høies begrunnelse for å innføre nøytralt utseende snusbokser, nemlig at salget av snus vil gå ned hvis Stortinget vedtar lovforslaget.

NØYTRALE PAKNINGER: Vil slike pakninger på tobakk og snus gjøre at færre kjøper og bruker produktet? Det forsøker forskerne i Folkehelseinstituttet å svare på i den stansede rapporten. Foto: MATTIS SANDBLAD

Da resultatet forelå i november i fjor, ble den «underhånden» oversendt til oppdragsgiveren.

Departementet responderte imidlertid ikke på rapporten før i april i år, rundt fem måneder senere, da FHI varslet at de ville offentliggjøre funnene.

Etter flere møter, telefonsamtaler og omfattende epostkorrespondanse, besluttet FHIs Knut-Inge Klepp å gjøre helomvending, ved å utsette offentliggjøringen av rapporten til den var godkjent av et internasjonalt tidsskrift.

DIREKTØR VED FOLKEHELSEINSTITUTTET: Knut Inge Klepp, her fra en pressekonferanse om nye norske anbefalinger om kosthold, ernæring, fysisk aktivitet og stillesitting i regi av Helsedirektoratet. Foto: JAN PETTER LYNAU

Da ville ikke rapporten bli gjort offentlig kjent, og dermed heller ikke tilflyte de folkevalgte, før etter at loven var stemt over i stortingssalen.

VGTV: Se snus-saken i kortversjon her.

Overfor FHI la Helsedepartementet særlig vekt på sin bekymring for Halkjelsviks kritikk av en tidligere forskningsrapport om nøytrale sigarettpakker.

Kritiserer tobakk-funn

Her er avsnittet som ekspedisjonssjef Geir Stene-Larsen i Helsedepartementets folkehelseavdeling reagerte på:

«Ein liknande studie frå SIRUS som testa nøytrale sigarettpakningar ( Scheffels, J., & Lund, I. [2013]. (…) konkluderte med at dei nøytrale pakningane vart vurdert som mindre attraktive. Det kan derfor virke som om nøytrale sigarettpakningar har ein annan effekt enn nøytrale snuspakningar. Men ein upublisert og følebels re-analyse av data frå publikasjonen over viser same tendens som for snuspakningar: dei nøytrale pakningane blir vurdert omlag som dei originale med tanke på attraktivitet. Grunnen til at ein først har konkludert med at det var forskjellar mellom originale og nøytrale sigarettpakningar har med analysemetoden å gjere. Forfattarane nytta ein metode som er vanlig i litteraturen (…) men som gjer at større variasjon i vurderingane blir feilaktig tolka som høgare grad av attraktivitet. Meir konkret blir nøytrale og negative vurderingar koda om til ein felles negativ/nøytral kategori og positive vurderingar koda om til ein positiv kategori. Sidan det er meir variasjon i vurderingane av originale pakningar enn i nøytrale pakningar i desse studiane, ser det derfor ut som om dei originale blir vurdert som meir attraktive».

REAGERTE: Geir Stene-Larsen, ekspedisjonssjef i Helsedepartementet. Foto: FRODE HANSEN

Studien fra SIRUS som Halkjelsvik viser til, gir vitenskapelig støtte til Høies lovforslag om innføring av nøytrale sigarettpakker.

Feiltolket på grunn av metode

Men Halkjelsvik trekker i sin rapport også dette i tvil, ved å hevde at resultatet blir «feiltolket» på grunn av metoden.

– Det var tydelig at Helsedepartementet (HOD) ikke var fornøyd med resultatene i det vi sendte som en foreløpig rapport, sier forskeren som utførte undersøkelsen, sa forskeren selv, Torleif Halkjelsvik, til VG.

Han fikk støtte av leder for tobakksforskning ved FHI, Karl Erik Lund.

– Rapporten passet dårlig i den politiske agendaen til helseministeren, og vi fikk høre at representanter for departementet ønsket å utsette offentliggjøringen av resultatene. Og departementet fikk viljen sin. Ledelsen ved FHI har i denne og flere andre saker tilsynelatende vist ettergivenhet for føringene fra HOD, der man kunne forvente at de isteden ville ha vernet om forskernes uavhengighet og eiendomsrett over egne resultater, sier Lund til VG.

STATSRÅD: Helseminister Bent Høie (H), avviser at han har forsøkt å hindre offentliggjøring av snus-studien. Foto: Frode Hansen VG

Helseminister Bent Høie avviste i et intervju med VG at hans departement har forsøkt å hindre offentliggjøringen av snusstudien.

Les Høies svar her.

Torleif Halkjelsvik ble i 2013 ble tildelt Hans Majestet Kongens gullmedalje begrunnet med at han er «en fremragende, yngre forsker».

Historisk lovforslag

Halkjelsvik sier nå at han skjønte lite av hvorfor departementet, etter hans mening, likte studien så dårlig.

– Dette var litt overraskende, for det var ikke slik at resultatene slo bena under tidligere forskning, det var heller slik at bildet ble litt nyansert, sier forfatteren av rapporten.

En rekke land har innført eller har vedtatt å innføre nøytral innpakning på sigaretter.

Det som gjør Bent Høies lovforslag historisk, er at det i tillegg inkluderer et påbud om nøytral forpakning av snus.

Tror du Bent Høie selv har prøvd snus? Svaret får du her!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder