SV har hemmelig kutt-liste

Sosialklienter skal tvinges til å jobbe, skatt på barnetrygd og kutt i sykelønnen

I dypeste hemmelighet har et internt utvalg i SV utarbeidet en rapport med forslag til svært kontroversielle kutt i offentlige utgifter.

NYE BILAVGIFTER: Finansminister Kristin Halvorsen varsler forandringer. Foto: Mattis Sandblad

VG har fått tilgang til dokumentet «Nye penger til gode formål», utarbeidet av «Arbeidsgruppa for frigjøring av offentlige midler».

Utvalget, som ble nedsatt av SVs stortingsgruppe vinteren 2004, «skulle gå kritisk gjennom statens utgifter og foreslå eventuelle kutt», ifølge mandatet.

Konklusjonene er meget oppsiktsvekkende:
* Tvinge sosialklienter og arbeidsledige til å jobbe for trygden.
* Kutt i sykelønnen.
* Øke egenandelene i helsevesenet.
* Bygge ned landbruksstøtten.
* Avskaffe kontantstøtten i år.
* Innføre skatt på barnetrygden.
* Stimulere til kommunesammenslåinger.
* Ikke si nei til all privatisering.

Om arbeidsløse:

«For arbeidsledige kan en reform være at den ledige skal være disponibel for offentlige arbeidsoppgaver, for eksempel i 4 av 5 dager uka. Den femte dagen skal brukes til å søke arbeid. Det er ikke behov for andre endringer i dagpengeordningen. Det betyr at lengde og omfang av ytelsene kan være som i dag. Derimot blir det et vilkår for å motta dagpenger at den arbeidsledige stiller sin arbeidskraft til disposisjon.»

Om sosialklienter:

«Det foreslås at hovedprinsippet om at ytelser til livsopphold til arbeidsføre også skal gjelde andre grupper. Det gjelder sosialklienter, mottagere av overgangsstønad og andre. Hovedprinsippet skal være at det offentlige skal ha et tilbud til dem som er avhengig av støtte til livsopphold, men at det krever gjenytelser.»

Om sykelønnen:

«Utvalget mener at SV bør vurdere om arbeidsgivere bør få økonomisk medansvar for sykelønnsordningen. Konkret foreslås at partiet vurderer om arbeidsgivere får 10 pst. av utgiftene i trygdeperioden. Følgende grupper av arbeidstagere bør unntas fra dette: gravide, arbeidstagere over 50 år og enkelte andre grupper i spesielle situasjoner.»

Om egenandeler:

«Utvalget anbefaler at SV vurderer om egenandelen for blå resepter, konsultasjoner og andre helsetjenester økes uten at egenandelstaket endres.»

Om landbruksstøtten:

«Utvalget mener at SV bør vurdere om norsk landbrukspolitikk bør legges om. Den direkte støtten til jordbruket bør bygges ned og tollsatsene bør reduseres. Fattige lands krav om markedsadgang er rettferdig og godt begrunnet.»

Om privatisering:

«SV bør heller ikke i alle sammenhenger være motstandere av privatisering. Som følge av teknologiske, sosiale, økonomiske eller bredere samfunnsmessige endringer endres også behovet for hvilke typer produksjon som bør være privat og hvilke som bør produseres av det offentlige.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder