Her er budsjettnyhetene

Røyk og snus dyrere

Slik blir pengene fordelt

Barnehager, samferdsel og kommuner er vinnerne i det siste rødgrønne budsjettet.

Publisert:

Her kan du lese budsjettdokumentene

Avtroppende finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) la frem sitt tiende - og foreløpig siste - budsjett i Stortinget mandag formiddag.

DYRERE: Snus Foto: Espen S. Hoen

Men snusbrukerne er blant budsjett-taperne: Avgiften på snus og røyk øker med 2,1 prosent. Det er mer enn den generelle avgiftsøkningen, som er på 1,6 eller 1,7 prosent.

Alkholavgiften øker med 1,6 prosent, mens avgiften på røyketobakk øker med 1,7 prosent.

Finansdepartementets nettsider kommer det frem at regjeringens hovedprioriteringer i forslaget til statsbudsjettet for 2014 er:

* Kommuneøkonomi* Nasjonal transportplan* Helse og omsorg* Høyere utdanning og forskning* Barn og unge* Samfunnssikkerhet og beredskap* Klima og miljø* Bistand og internasjonalt engasjement* Kultur* Fornying av statlige tjenester

VGTV: Se finanstalen her!

700 millioner til barnehagene

Regjeringen vil fortsette satsingen på barnehager og foreslår samlet en styrking av barnehagesektoren på 695,5 millioner kroner i 2014. Regjeringen vil innføre to barnehageopptak i året gjennom en gradvis opptrapping.

I 2014 foreslås det 241 millioner kroner til å etablere en tredel av plassene som er nødvendig for å innføre to opptak.

Det foreslås å bevilge til sammen 245 millioner kroner til lavere foreldrebetaling i 2014. Maksimal foreldrebetaling for en barnehageplass er redusert med 35 pst. reelt siden 2005.

Høyre-leder Erna Solberg har tidligere uttalt at noen kan få dyrere barnehage.

Samferdsel

På samferdslesiden vil regjeringen for 2014 sette av til sammen 41 milliarder kroner til formål innen for Nasjonal Transportplan. Det er en økning på 7,5 milliarder kroner samanlignet med med saldert budsjett for 2013.

- Flere av Senterpartiets hjertesaker har fått topp prioritet i den rødgrønne fremleggelsen av statsbudsjettet 2014. Dette er et budsjett for livskraft og utvikling i hele Norge, sier Sp-leder Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

Reduksjon av bilavgiftene

Regjeringen fortsetter reduksjonen av bilavgiftene. For 2014 foreslås det å redusere omregistreringsavgiften med om lag 250 millioner kroner. Dermed vil bilavgiftene være redusert med over 800 millioner kroner siden 2011.

Formuesskatt

Finansminister Sigbjørn Johnsen. Foto: NTB Scanpix

Regjeringen foreslår å øke bunnfradraget i formuesskatten fra 870 000 kroner til 1 million kroner. Ektepar får dermed et samlet bunnfradrag på 2 millioner kroner.

Frp og Høyre er imot formuesskatten, og har tidligere uttalt at de ønsker å fjerne den.

Arveavgift

Regjeringen foreslår å øke fribeløpet i arveavgiften fra 470 000 kroner til 1 million kroner. Av overskytende beløp skal det betales 10 prosent av arv og gaver til barn og foreldre og 15 prosent til andre.

Les mer: Skatteprofessor: - Arveavgiften kan fjernes nå!

2,5 milliarder til nordområdene

Opptrappingen av midler til Nordområde-satsingen fortsetter. Innfrysing av forskningsskipet Lance i polisen, startbevilgning til nytt bygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø og nybygg for Framsenteret i Tromsø er blant de viktigste nordområdesatsingene i 2014.

- Norge er en ansvarlig aktør og etterspurt partner i nordområdene. At politiske visjoner følges opp gjennom årlige budsjettbevilgninger, gir oss tyngde internasjonalt, sier Espen Barth Eide på Utenriksdepartementets hjemmesider.

10 milliarder til kultur

Kulturbudsjettet øker med 840 millioner kroner og passerer for første gang 10 milliarder kroner.

- Dette legger et viktig grunnlag for å gjøre kunst og kultur tilgjengelig for stadig flere, og å heve kulturens status som samfunns- og politikkområde, sider kulturminister Hadia Tajik i en pressemelding.

Kulturminister Hadia Tajik. Foto: Frode Hansen

Kulturdepartementet foreslår å bevilge 215 millioner kroner til nasjonale kulturbygg. Dette er en økning på 19,5 millioner kroner, eller cirka 10 prosent, fra 2013.

Se hele listen her (ekstern link)

Styrker politi

Regjeringen foreslår å øke budsjettet til politi og påtalemyndighet med én milliard kroner .

Regjeringen foreslår 68,3 millioner kroner til mer innsatspersonell i politidistriktenes utrykningsenheter og til å øke antall treningstimer for innsatspersonell med våpengodkjenning. Samtidig foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til politiet med til sammen 314,1 mill. kroner for at nyutdannede i 2014 skal kunne tilbys jobb i etaten, og for å dekke helårsvirkningen av å tilsette de nyutdannede i 2013.

Regjeringen vil gjøre hjemmesoning med elektronisk kontro mulig over hele landet, og øker antall plasser med mer enn 40 prosent, melder Justisdepartementet i en pressemelding.

Offentlig gjeldsregister

Regjeringen vil sette av tre millioner kroner til å etablere et offentlig gjeldsregister. Det skal gi banker og andre som yter kreditt tilgang til opplysninger om enkeltpersoner sin gjeld hos andre kredittforetak ved kredittvurderinger, melder Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet.

- Om lag 150.000 norske husstander har i dag betalingsproblemer, samtidig som at tallet på personer under offentlige gjeldsordninger er på sitt høyeste nivå noen gang. Regjeringen mener et offentlig gjeldsregister kan forebygge at enkeltpersoner pådrar seg gjeld de ikke klarer å håndtere, sier Thorkildsen til departementets nettsider.

Skatteklasse 2 for ektepar

Regjeringen foreslår å fjerne skatteklasse 2 for ektepar. Forslaget vil gjøre det mer lønnsomt for ektefelle med lav eller ingen inntekt å ta lønnet arbeid, og vil kunne bidra til likestilling, integrering og skattemessig likebehandling av ektepar og samboere. Samboere har ikke anledning til å bli skattlagt i klasse 2.

Les mer: Skattesmell for 141.000 ektepar

Ektefeller kan lignes under ett i skatteklasse 2 dersom dette gir lavere skatt for ekteparet samlet enn om de blir lignet særskilt i klasse 1.

DIREKTE: Få svar på spørsmål om statsbudsjettet her!

Botidsregler i gevinstbeskatningen av bolig

Regjeringen vil at gevinst ved salg av egen bolig skal være skattefri. Det foreslås nye regler om botid i gevinstbeskatningen som tar hensyn til egen bruk av boligen i løpet av eiertiden (botidsmodellen).

Hvis eieren for eksempel har bodd i boligen i syv av de siste ti årene, er 70 prosent av gevinsten skattefri. Eventuell eiertid over 20 år regnes ikke med. Det ses bort fra kortere perioder hvor man ikke bor i boligen.

Hensikten med forslaget er å gjøre det vanskeligere å tilpasse seg slik at en unngår skatt på gevinst ved salg av utleieboliger.

Eiere av utleieboliger kan i dag slippe gevinstskatt ved å bo i utleieboligen det siste året før salget. Forslaget sikrer fortsatt fritak for gevinstskatt på bolig som eier selv har bodd i hele sin eiertid.

Betydelig styrking av Hæren og Heimevernet

-I tråd med langtidsplanen for Forsvaret ønsker regjeringen å videreføre den betydelige satsingen på Hæren og Heimevernet. I 2014 foreslår regjeringen å forsere den planlagte styrkingen av Hæren og Heimevernet, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

11 måneder studiestøtte til studentene

Regjeringen legger frem en gavepakke til studenter. Nå blir det satt av penger til studiestøtte i elleve måneder.

Regjeringen foreslår å bevilge 359 millioner kroner til tilskudd til bygging av om lag 1 300 studentboliger i 2014.

EKOM-tjenester betalt av arbeidsgiver

Regjeringen forenkler sjablongbeskatningen av arbeidstakers fordel av elektroniske kommunikasjonstjenester betalt av arbeidsgiver. Dagens sjablong er todelt, med et inntektstillegg på inntil 4000 kroner for én tjeneste og inntil 6000 kroner for flere enn én tjeneste.

Den teknologiske utviklingen de senere årene har gjort det vanskeligere å fastslå om arbeidstaker disponerer én eller flere EKOM-tjenester. Derfor foreslås kun ett inntektstillegg på 4 400 kroner, uavhengig av antall tjenester som dekkes.

Det legges vekt på å spare arbeidsgiverne for administrative byrder i forbindelse med dekning av EKOM-tjenester. Derfor fjernes dagens skattefrie bunnbeløp på 1000 kroner og fradraget for arbeidstakers egenbetaling. Videre innføres et skattefritt bunnbeløp på 1000 kroner for dekning av utgifter til andre varer og tjenester som faktureres sammen med og/eller inkluderes i EKOM-tjenesten.

Les mer: Hva er egentlig handlingsregelen?

Nye 230 mill til Altinn

Altinn er en felles teknisk plattform for offentlige digitale tjenester og en nettportal for næringslivet. Regjeringen viderefører satsingen på Altinn og foreslår en bevilgning på 230 millioner kroner i 2014.

Nødnummer

Regjeringen har besluttet å gjennomføre et pilotprosjekt med ett felles nødnummer og felles nødsentral i Drammen.

Pilotprosjektet vil gi erfaring om hvordan en slik ordning vil virke og hvordan akutt innsats kan iverksettes fra en felles sentral. Prosjektet skal være sluttført innen utgangen av 2014.

2,4 mrd mer til sykehusene

Samlet foreslås det 2,4 mrd. kroner mer til sykehusene sammenlignet med Saldert budsjett 2013. Av dette foreslås vel 2 mrd. kroner til ordinær drift og investeringer. Det innebærer at budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på opp mot 2,3 pst. neste år.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2014 å styrke
arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet med 30 millioner
kroner. Midlene skal gå til det femårige nasjonale programmet for pasientsikkerhet, og til å sikre pasienter, brukere og pårørende rett til innsyn og til å uttale seg i tilsynssaker.

Helseminister Jonas Gahr Støre. Foto: Helge Mikalsen

- Dette viser at regjeringen setter pasienten i sentrum, ved å
satse på åpenhet, kvalitet og pasientsikkerhet, sier helse- og
omsorgsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Regjeringen foreslår å styrke legevakten med 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2014. Midlene skal gå til å hevekvaliteten og kompetansen i legevakten.

200 flere behandlingsplasser

Det er et mål å kjøpe 200 flere behandlingsplasser fra ideelle organisasjoner til pasienter med samtidige rus- og psykiske lidelser, pasienter med behov for akutt- og abstinensbehandling, gravide eller småbarnsfamilier med rusproblemer og unge med omfattende hjelpebehov. Det foreslås 250 mill. kroner til investeringer i IKT og medisinsk-teknisk utstyr, melder Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer: Støre setter av penger til flere rusbehandlingsplasser

- Personer med rusproblemer skader også andre enn seg selv. Et
betydelig antall barn lever med foreldre som har et risikofylt
alkoholkonsum. Derfor har vi foreslått 20 millioner kroner til etablering av nye lavterskeltiltak til gravide og foreldre med rus og psykiske problemer, sier Støre.

Les mer: Dette betyr statsbudsjettet for deg

Styrker helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og
skolehelsetjenesten med 180 millioner kroner. Kompetansen om
fysisk aktivitet og sunne måltider i skolen skal styrkes og
det settes av midler til en informasjonskampanje om fysisk
aktivitet.

- Vi må ta offensive grep for å styrke folkehelsen og forebygge
livsstilssykdommer. Gode vaner dannes tidlig og det er særlig
viktig at vi legger til rette for gode og likeverdige oppvekstvilkår for barna våre, sier Støre.

Flere psykologer

Regjeringen foreslår å styrke det psykiske helsearbeidet i
kommunene i budsjettet for 2014.

Dette gjøres ved å øke rekrutteringstilskuddet til psykologer
i kommunene med 40 millioner kroner, til totalt 100 millioner. 20 millioner kroner settes av til tiltak innenfor arbeid og psykisk helse, og arbeidet mot vold i nære relasjoner skal forsterkes med 14 millioner kroner, melder Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Kompetanseutvikling i barnevernet

Regjeringen foreslår ytterligere styrking av barnevernet. Blant annet blir det foreslått økt satsning på kompetanseutvikling og 150 nye stilling til det kommunale barnevernet.

Barne-, likestillings-, og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen. Foto: Therese Alice Sanne

- Regjeringen er opptatt av et kvaliteten på tiltakene i barnevernet er god, slik at barn og familier som trenger hjelp får rett hjelp i rett tid, sier barne-, likestillings-, og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen, ifølge departementets nettsider.

Vaksine mot rotavirus

Regjeringen foreslår at vaksine mot rotavirus blir en del av
vaksinasjonsprogrammet for barn fra neste sommer.

DIREKTESTUDIO: E24 svarer på dine spørsmål om budsjettet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder